Mattilsynet

Stort sett lave lakselusnivåer i oppdrettsanleggene

Del

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var i første del av året noe lavere enn i samme periode i fjor. Selv om det ble behandlet færre ganger med mekaniske avlusingsmetoder, var det mange tilfeller av skader på fisken.

Sammenlignet med samme tid i fjor var det færre oppdrettsanlegg med lusenivå over tillatt grense. En del stamfisklokaliteter har ligget over, men dette har de tillatelse til. Dessuten er det svært få fisk i disse anleggene.

- Det ser ut som om kravet om lavere lusegrenser om våren er overholdt i noe større grad enn i fjor, selv om det var en del anlegg på vestlandskysten som hadde problemer, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Se BarentsWatch Fiskehelse for lakselussituasjonen i alle oppdrettsanlegg

Færre mekaniske behandlinger

De siste årene har det vært en overgang fra legemidler til ikke-medikamentell behandlinger mot lakselus. Antallet mekaniske behandlinger har økt mye, men i vår har det vært færre behandlinger enn på samme tid i fjor.

Foreløpig oversikt viser at det var 415 mekaniske behandlinger de fem første månedene mot 534 i 2017. Ikke minst har det vært stor nedgang i Midt-Norge. Her ble det behandlet 58 ganger med mekaniske metoder mot 158 i fjor.

- Det kan tyde på at lave lusenivåer hos alle virker beskyttende for alle, sier Wilmann.

Gjentatte mekaniske behandlinger kan gi dårligere fiskevelferd siden fisken usettes for betydelig håndtering.

Færre behandling har ført til færre meldinger om skader ved avlusing i Midt-Norge. I Sør-Norge har det derimot vært en betydelig økning i antall skader.

- God fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig. Stadig flere får det til, men vi ser at det fortsatt er for mange som ikke behandler skånsomt nok, utsetter fisken for mange mekaniske behandlinger på kort tid, eller behandler syk fisk sier Wilmann.

Åtte oppdrettsanlegg fått redusert produksjon

Mattilsynet har siden 2015 brukt midlertidig redusert produksjon som et virkemiddel for å redusere spredning av lakselus fra lokaliteter som har langvarige lakselusoverskridelser. Målet med virkemiddelet er å få aktørene til å tilpasse driften til forholdene.

Denne våren har åtte oppdrettsanlegg i Nordland fått varsel om redusert produksjon. Et anlegg i Sogn og Fjordane har fått forlenget vedtak med to år. Til sammen er det nå 14 oppdrettsanlegg med aktive vedtak om redusert produksjon.

28 lokaliteter har fått tilbakeført opprinnelig produksjon.

- Vi ser at dette er det mest effektive virkemiddelet vi har tatt i bruk i forhold til oppdrettsnæringen, sier Wilmann.

Mye lakselus på vill laksefisk på Vestlandet i vår

Fra Rogaland til Sunnmøre har det vært mye lakselus på både vill laksefisk og sjøørret i vår. Trolig har begge artene blitt negativt påvirket. Lenger nord var det generelt lite lus på vill laksefisk.

Det viser de foreløpige resultatene fra Havforskningsinstituttets overvåking av lakselus på vill laksefisk.

Les mer om de foreløpige resultatene på Havforskningsinstituttets sider.

FAKTA:

  • Lakselus er en naturlig parasitt på laksefisk i saltvann. Den påfører laksefisk skade ved å spise av slim, skinn og blod.
  • For mange lakselus er en trussel mot vill laksefisk. Blir det for mange i oppdrettsanlegget kan lakselus også bli en trussel mot oppdrettslaks.
  • Det skal hele tiden være færre enn 0,5 voksne hunnlus per fisk i oppdrettsanlegget. 0,5 og mer er ulovlig.
  • I seks uker om våren er lusegrensa 0,2 voksne hunnlus for at lusepresset skal være minst mulig når vill laksesmolt skal ut i havet.
  • Mattilsynets oversikt er basert på oppdretternes rapporterte tall fra ukentlige tellinger.

Kontakter

For kommentarer på nasjonalt nivå: Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10

For spørsmål knyttet til regionene:
Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Rådgiver Eirik Jacobsen, tel. 22 77 80 75 / 976 26 075

Region Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal): Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, tel. 22 77 83 26 / 982 05 500

Region Sør-Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder): Seniorinspektør Cecilie Ihle, tel. 22 77 80 44 / 977 55 174

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom