Mattilsynet

Fiskeslam kan bli gode gjødselprodukter

Del

Fiskeslam er en gjødselvare for fremtiden. Når flere fiskeanlegg får rensekrav, forventes det en stor økning i interessen for å levere fiskeslam til jordbruket. Mattilsynet oppfordrer næringen til å skynde seg langsomt.

Mattilsynet vil råde virksomhetene til å ikke bare ha fokus på mest mulig gassutbytte i biogassanlegget og billigst mulig avhending av fiskeslammet, men også på å produsere agronomisk gode, trygge, gjødselprodukter som kan transporteres til områder der det er behov for gjødsel og som bidrar til at en god utnyttelse av ressursene i fiskeslammet.
Mattilsynet vil råde virksomhetene til å ikke bare ha fokus på mest mulig gassutbytte i biogassanlegget og billigst mulig avhending av fiskeslammet, men også på å produsere agronomisk gode, trygge, gjødselprodukter som kan transporteres til områder der det er behov for gjødsel og som bidrar til at en god utnyttelse av ressursene i fiskeslammet.

Fiskeslam er ekskrementer og fôrrester fra akvakulturanlegg. Dette er en type avfall som kan brukes som råvare til gjødselproduksjon, dersom det oppfyller kravene i gjødselvareforskriften.

Mange anlegg er nå i en utredningsfase for å vurdere hvilken løsning de skal velge for behandling av fiskeslammet, og Mattilsynet er i kontakt med både virksomheter som ønsker å sende fiskeslam uhygienisert til bønder i nærheten, og virksomheter som ønsker å lage videreforedlede gjødselprodukt som også egner seg for norsk jordbruk eller eksport.

– Mattilsynet vil råde virksomhetene til å ikke bare ha fokus på mest mulig gassutbytte i biogassanlegget og billigst mulig avhending av fiskeslammet, men også på å produsere agronomisk gode, trygge, gjødselprodukter som kan transporteres til områder der det er behov for gjødsel og som bidrar til at en god utnyttelse av ressursene i fiskeslammet, sier Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon planter.

Nye regler på trappene

Mattilsynet har, sammen Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, overlevert forslag til nytt gjødselregelverk til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De foreslåtte regelverksendringer setter blant annet strengere krav til gjødselvarer. For fiskeslam innebærer det en innskjerping i kravet om smittefrie produkter og at produktene ikke skal gi unødig lukt ved bruk. 

– Vi anbefaler alle som skal investere i nye anlegg å sørge for at de har en behandling som hygieniserer og stabiliserer fiskeslammet, og at næringen også har et nært samarbeid med jordbruket og forskningsmiljøer for å finne frem til nye produkter som er tilpasset agronomiske behov og som gir en god ressursutnyttelse, sier Tveito Compaore i Mattilsynet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert bruk av fiskeslam som gjødselvare og har konkludert at det ikke kan utelukkes at bruk av uhygienisert fiskeslam kan føre til spredning av fiskesykdommer.

Fosfor er en begrenset ressurs

Hvert år blir 12 000 tonn fosfor tilført fiskeoppdrettsanlegg i vann gjennom fiskefôr. Av dette går hele 9 000 tonn til spille, enten gjennom fôrsvinn eller ved at næringsstoffet ikke tas opp av fisken, og dermed forsvinner ut med fiskens avføring.

Fremtidig vekst i oppdrettsnæringen vil gi proporsjonalt økt fosfortap. Fosfor er en begrenset ressurs, og slammet kan i fremtiden bli en viktig kilde til fosfor i jordbruket, dersom det kan fraktes til steder der det er behov.

Transport kan gi utfordringer

Det er meste av fiskeslammet oppstår på steder i landet der jordbrukets fosforbehov blir dekket av husdyrgjødsel fra lokale dyr. I utkast til nytt gjødselvareregelverk er det foreslått strengere begrensninger for hvor mye fosfor som kan spres på et jordbruksareal, noe som reduserer muligheten for å avsette fiskeslam til lokalt jordbruk.

Fiskeslam inneholder ofte mye vann, noe som gjør den kostbart å transportere det over lange avstander. Når man utvikler gjødselprodukter basert på fiskeslam bør man både tenke gjennom hvordan det skal transporteres til brukeren og at produktet skal være egnet til å spres jevnt på jordbruksarealer, slik at næringsstoffene i gjødselproduktet utnyttes best mulig. Videre er det viktig å overholde grenseverdiene for tungmetall og aktsomhetsplikten for miljøgifter.

Kontakter

Bilder

Mattilsynet vil råde virksomhetene til å ikke bare ha fokus på mest mulig gassutbytte i biogassanlegget og billigst mulig avhending av fiskeslammet, men også på å produsere agronomisk gode, trygge, gjødselprodukter som kan transporteres til områder der det er behov for gjødsel og som bidrar til at en god utnyttelse av ressursene i fiskeslammet.
Mattilsynet vil råde virksomhetene til å ikke bare ha fokus på mest mulig gassutbytte i biogassanlegget og billigst mulig avhending av fiskeslammet, men også på å produsere agronomisk gode, trygge, gjødselprodukter som kan transporteres til områder der det er behov for gjødsel og som bidrar til at en god utnyttelse av ressursene i fiskeslammet.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom