Sparebanken Vest

Beskjeden fremgang på Vestlandet

Del

Næringslivet på Vestlandet fortsetter å se økt optimisme, men fremgangen fra forrige kvartal er beskjeden viser Vestlandsindeks 4/2016. For 2017 varsler bedriftene en moderat vekst i etterspørselen, og hadde bedriftene vunnet i Lotto ville flertallet brukt pengene på investeringer.

Vestlandsindeks, den kvartals vise undersøkelsen blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest og Respons Analyse, viser for andre kvartal på rad marginalt økende optimisme. Vestlandsbedriftene melder om noe svakere etterspørsel siste tre måneder, men også om bedre lønnsomhet, noe som tyder på bedriftene har gjennomført vellykkede kostnadsreduksjoner. Bedriftene på Vestlandet viser god omstillingsevne, som gir utslag i økte forventninger om lønnsomhet.

Forventningsindeksen som måler utsiktene for det neste halvåret viser at bedriftene venter noe sterkere sysselsetting og en svak oppgang i investeringene.

For fjerde kvartal 2016 viser Vestlandsindeks en resultatindeks på 59,4 og en forventningsindeks på 62,3. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2015 var 57,3 og 57,9. Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.

- Et kjennetegn ved nedgangstidene på Vestlandet de siste årene er at svakere oljepris har tvunget frem betydelige kostnadsreduksjoner og et sterkt behov for effektivisering. Nå kan det se ut som om bedriftene får betalt for dette fokuset med bedret lønnsomhet, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest Ragnhild Janbu Fresvik.

- Samtidig tyder bedriftenes gjennomførte grep at næringslivet på Vestlandet er omstillingsdyktig og det er selvsagt positivt, fortsetter Fresvik.

Venter moderat etterspørselsvekst i 2017
I årets siste utgave av Vestlandsindeks har bedriftene fått spørsmål om hvordan de tror etterspørselen vil utvikle seg det kommende året sammenlignet med inneværende år.
Over halvparten av bedriftene på Vestlandet melder om at de forventer vekst i etterspørselen i 2017 sammenlignet med 2016. 40 % svarer at de venter noe bedring, mens 10 prosent at de venter betydelig bedre etterspørsel neste år sammenlignet med i år. Men, hele 40 % svarer også at de ser for seg uendret etterspørsel.

- Selv om vi gjerne skulle ha ønsket oss at andelen som ventet bedring var noe høyere, så peker også pilene her i svakt riktig retning, sier Fresvik.

- Jeg tror likevel at på tross av forventet økning i etterspørsel vil vi se at det tar tid før sysselsetting og investeringer følger på for å møte etterspørselsveksten, sier Fresvik.

Det er eksportvirksomhetene som er mest optimistisk med tanke på etterspørselsvekst neste år, der 72% forventer bedring i etterspørsel, dette på tross av indikasjoner om at kronen vil styrke seg fremover. Selskaper innen shipping, transport og lagring er minst optimistiske der kun 34% av selskapene forventer bedring neste år. Bedriftene på Vestlandet svarer også at de har mye ledig kapasitet, så en økning i etterspørsel vil neppe skape utfordringer i det korte bildet.

Ønsker å investere
Bedriftene har også fått spørsmål om hva de ville brukt eventuell uventet tilført kapital til, og da svarer 54 % at de ville brukt pengene på investeringer. 15 % svarer at de ville betalt ned på gjeld, og 18 % svarer at de ville spart pengene. 

Shipping, transport og lagring skiller seg ut ved at 40 % av bedriftene innen denne bransjen svarer at de ville prioritert å betale ned gjeld og 28% svarer at de ville økt investeringene.

Innen overnattings- og serveringsvirksomheter svarer 68 % at de ønsker å øke investeringene. Dette indikerer at i de fleste bransjer er investeringsiveren tilstede dersom muligheten byr seg.

- Det er positivt å observere at viljen til å investere er tydelig tilstede blant Vestlandsbedriftene når vi vet hvor avgjørende investeringer er for å sikre vekst-evnen i regionen i kjølevannet av reduserte petroleumsinvesteringer, sier Fresvik.

Hun legger til at blant annet har en rekke reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane investert løpende i egen bedrift for å sikre både attraktivitet og kundegrunnlag, og resultatene er positive.

Rogaland fortsatt fylket med svakest fremtidstro
Vestlandsindeks viser at fortsatt finner vi den sterkeste fremtidstroen blant ikke-olje relaterte bedrifter. Bedrifter som ikke er eksponert mot olje- og gassnæringen har et til dels betydelig mer positivt fremtidssyn enn bedrifter som har mer enn 50% av omsetningen relatert til denne næringen.

Indeksen viser også at det er fremdeles næringslivet i Rogaland som har lavest optimisme sammenlignet med de øvrige Vestlandsfylkene. Sogn og Fjordane er det fylket hvor næringslivet har gått fra å ha en betydelige sterkere fremtidstro sammenlignet med resten av landsdelen, til å få en noe svakere fremtidstro. Sogn og Fjordane sin fremtidstro er nå på linje med de andre fylkene, mens det er blant bedriftene i Hordaland vi i fjerde kvartal finner næringslivet med mest positivt blikk på fremtiden.

Andre interessante funn i undersøkelsen:

  • 20 % sier de har økt investeringene siste 3 måneder, mens 9 % sier de har redusert investeringene. I 3. kv 2016 var de samme observasjonene hhv 18 % og 9 %.
  • 28 % sier de vil øke investeringene neste halvår, mens 6 % vil redusere. I 3. kvartal svarte 23 % at de vil øke, og 8 % at de ville redusere.
  • 18 % har økt antall årsverk siste tre måneder, mens 13 har redusert. I forrige kvartal var de samme observasjonene hhv 17 % og 15 %.
  • 20 % venter å øke antall årsverk neste seks måneder, mens 7 % vil redusere. I 3. kv 2016 var de samme observasjonene hhv 20 % og 9 %.
  • Fordelt på de ulike fylkene venter 8 % av Rogalandsbedriftene å redusere årsverk neste seks måneder, 5 % av hordalandsbedriftene, 5 % av bedriftene i Sogn og Fjordane og 7 % av bedriftene i Møre og Romsdal. Det er nedgang for alle fylker fra 3. kv i år med unntak av Møre og Romsdal, som er uendret.
  • Av bedrifter med mer enn 50 % av omsetningen knyttet til olje, svarer 18 % at de vil øke antall ansatte neste seks måneder, og det er på samme nivå som de som svarer at de vil redusere antall årsverk.
  • 36 % sier lønnsomheten har blitt bedre siste 3 måneder, mot 35 % i forrige kvartal. Andelen som sier lønnsomheten har blitt dårligere har gått ned fra 19 % i forrige kvartal til 12 % i 4. kvartal 2016.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05555https://www.spv.no

Fakta om Vestlandsindeks
Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang presentert februar 2012.

Dette er den 20. utgaven av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 2.–16. november 2016. Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i
Sogn og Fjordane. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli neste halvår.

Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.

For fjerde kvartal 2016 viser Vestlandsindeks en resultatindeks på 59,4 og en forventningsindeks på 62,3. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2015 var 57,3 og 57,9.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

NÅ HAR OLJEEKSPONERTE BEDRIFTER INNHENTET RESTEN AV NÆRINGSLIVET30.11.2017 23:30Pressemelding

Vestlandsindeks 4/17, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien nå er betraktelig mindre og at olje- og gassrelatert virksomhet igjen har kommet opp i fart. Resultatindeksen som viser bedriftene økonomiske situasjon siste tre måneder faller, mens forventningene til utviklingen neste seks måneder stiger til høyeste nivå siden 2. kvartal 2014.

KETCHUP-EFFEKTEN KJEM IKKJE PÅ VESTLANDET6.9.2017 00:01Pressemelding

Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom