Forsvarsbygg

Starter med forhandlinger for landbrukseiendommer på Ørland

Del

Forsvarsbygg starter opp med forhandlinger for landbrukseiendommer som berøres av den nye kampflybasen. I forhandlingene vil partene se nærmere på hvordan den enkelte blir berørt. I all hovedsak mener Forsvarsbygg at landbruket på Ørland vil kunne drives som før med nye kampfly.

Den nye nasjonale kampflybasen etableres i hovedsak på dagens arealer for Ørland flystasjon i Ørland kommune. Etablering av basen vil medføre en vesentlig utbygging av flystasjonen, med blant annet forlengelse av rullebanen.

I dag er Ørland flystasjon base for om lag 1/3 av jagerflyflåten, men flystasjonen vil bli bygd ut for å betjene størstedelen av den norske flåten av jagerfly. Det nye flyet F-35 avgir mer støy enn dagens F-16 og i tillegg vil det bli flere avganger. For å redusere støybelastningen for omgivelsene er flygemønsteret lagt om slik at belastningen for omgivelsene reduseres.

Viktig næring
Landbruket på Ørland er viktig og Forsvarsbygg har hele tiden hatt fokus på ivaretakelse av landbruket, med en målsetning om at mest mulig areal skal være dyrka, både innenfor og utenfor flystasjonens gjerde. For utvidelse av flystasjonen har Forsvarsbygg hatt behov for ca. 650 daa nytt areal. Forsvarsbygg kjøpte opp erstatningsjord for å tilby samtlige av grunneierne som ble berørt makeskifte. 

Forsvarsbygg mener at landbruket på Ørland i hovedsak kan drives som før med nye kampfly. Velger gårdbruker å få boligen innløst, mener vi at driften i stor grad kan fortsette. Det har frem til nå vært en betydelig melkeproduksjon ved flystasjonen med jagerflyaktivitet og det er svært få husdyrbruk som vil få et fremtidig beregnet lydnivå som overstiger dagens høyeste for husdyrbruk (MFNday 106 dB).

Totalt er det 33 gårdsbruk som ut fra beregningene vil ha krav på tilbud om kjøp. I tråd med reguleringsbestemmelsene er det kun støyfølsom bebyggelse som tilbys kjøp og for gårdsbruk er det derfor kun våningshus, og evt kårbolig, som tilbys kjøp. Forsvarsbygg vil i tillegg kunne gi kompensasjon for dokumenterbare og etterprøvbare ulemper for landbrukseiendommer - der våningshus blir kjøpt og fraflyttet.

Starter med forhandlinger
Forsvarsbygg starter opp med forhandlinger for landbrukseiendommer som berøres av den nye kampflybasen på Ørland nå i november. I tråd med avtalt fremdrift har Forsvarsbygg i samarbeid med grunneierlaget gjennomført taksering av boliger på landbrukseiendommer sommeren 2017. Vi startet også i høst med befaringer med tanke på eventuelle næringsulemper. I forhandlingene vil vi se nærmere på hvordan den enkelte blir berørt og det blir forhandlet både om innløsning av boenheten og kompensasjon for eventuelle ulemper ved å bo utenfor støysonen og fortsatt drifte gårdsbruket. I første omgang vil forhandlingene pågå i vinter, mens de resterende vil få forhandlinger etter sommeren 2018.

Innløsning frivillig
Innløsning er et frivillig valg. Dersom grunneieren ønsker å bli boende, vil eieren i tråd med reguleringsbestemmelsene få tilbud om støyreduserende tiltak, dersom boligen har et støynivå over 42 desibel innendørs. Støytiltak på boliger på landbrukseiendommer i rød støysone planlegges å bli gjennomført i 2018/2019.

Konklusjoner fra delrapport husdyrundersøkelser
Forsvarsbygg er i henhold til reguleringsplanen forpliktet til å gjennomføre oppfølgende undersøkelser for å avklare konsekvenser for landbruket.

I samarbeid med gårdbrukere, lokal og regional landbruksforvaltning og Mattilsynet, har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjennomført oppfølgende undersøkelser på husdyr og husdyrproduksjon. De første undersøkelsene ble gjort i 2013 og 2014, hvor en gjennom observasjoner og støymålinger søkte å få kunnskaper om hvordan storfe reagerte på forstyrrelser fra flyaktivitet.

I uke 35 i år ble det gjennomført undersøkelser hvor det ble flydd etter nytt flygemønster med F-16, for å se om det nye flygemønsteret skapte reaksjoner hos dyra.

I rapporten fra disse siste undersøkelsene oppsummeres det med at flystøy i forbindelse med utprøving av det fremtidige planlagte flygemønsteret kun i enkelte tilfeller førte til adferdsendringer hos voksne storfe, men at det ble registrert fryktreaksjoner hos noen kalver.

Delrapporten konkluderer med at det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å ha dyr på beite i forbindelse med vanlig ukentlig flygning med to flyavganger etter fremtidig flygemønster med F-16, men dyrenes reaksjoner kan variere for ulike besetninger selv om lydnivåene er de samme.

Flere undersøkelser med de nye F-35 planlegges å bli gjennomført. Målsetningen er å ha tilfredsstillende undersøkelser i løpet av 2018.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

PRESSEVAKTForsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig både innenfor og utenfor ordinær kontortid og nås på telefonnummer:

47 7777 47

Bilder

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom