Norsk Arbeidsmandsforbund

Opplæringskrav for vektere utsettes på ubestemt tid

Del

Justisminster Amundsen utsetter gjennom uttalelser i media ikrafttredelsen av ny opplæringsplan for ordensvakter på ubestemt tid. Dette vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter opp mot 15 000 ansatte som har jobbet i årevis for å få dette på plass. En av de viktigste grunnene til utsettelsen av denne viktige opplæringsplanen synes å være frykt for økte ølpriser og konsertbilletter. Dette er helt uakseptabelt sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som forventer at justisminsteren nå rydder opp.

Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer sterkt på det politiske håndverket fra Justisminister Per-Willy Amundsen i forbindelse med innføring av nye opplæringskrav til vektere og ordensvakter.

 Siden 2011 har det vært jobbet med å lage nye læreplaner i henhold til Lov om vaktvirksomhet på bakgrunn av skjerpede krav i den reviderte loven som ble vedtatt i 2009.

 I lovens formålsparagraf heter det blant annet:

 § 1 Formål

 Formålet med denne lov er å:

a) ivareta rettsikkerheten til dem som kommer i kontakt med vektere,

b) sikre god kvalitet på vakttjenester

c) legge forholdene til rette for en effektiv offentlig kontroll av virksomheten

 For å imøtekomme dette er det i forarbeidene til loven pekt på behovet for økt obligatorisk utdanning av vektere.

 Dette arbeidet har tatt unødvendig lang tid, men tidlig i år har dette arbeidet kommet godt i gang under ledelse av Politidirektoratet. Et bredt sammensatt utvalg med representanter fra Politihøgskolen, Brannvernforeningen, Helsedirektoratet, arbeidsgivere og ansatte i bransjen har jobbet med den målsetning å kunne starte ny vekteropplæring fra 01.01.2018.

 Det har vært utarbeidet nye læreplaner for vektere, ordensvakter samt tilleggsopplæring for verditransport og ledsagertjenester. Videre er det utarbeidet lærebøker i samme fag, eksamensoppgaver, eksamensdatabase, opplæringsplaner for instruktører. Det er gjennomført kurs for 150 instruktører og avholdt samling for representanter for alle landets politidistrikt. Alt for å komme i mål slik at den nye opplæringen kan tre i kraft fra årsskiftet.

Et av spørsmålene som har ekstra oppmerksomhet lengden av ordensvaktopplæringen. Spørsmålet har vært om disse skal ha en begrenset opplæring i forhold til vektere generelt. Bransjen og spesielt de ansattes representanter har vært av den oppfatning det ikke er noe grunnlag for at disse skal ha begrenset opplæring, spesielt med bakgrunn i lovens formål. Ordensvakter ved utesteder er blant dem som er mest utsatt for situasjoner som krever en grundig opplæring.

Gruppen ble til slutt enig om en noe begrenset opplæring som kompromiss.

Vi reagerer da med vantro når vi leser i Dagbladet den 27.11 at Justisminister Amundsen setter på bremsene og vil revurdere hele opplæringen. Dette noen få uker før hele den nye ordningen settes ut i livet. Dette vitner om en total manglende respekt for en bransje som omfatter 10-15000 ansatte. En bransje som i hele høst har jobbet på høygir for å tilpasse seg de varslede kravene.

Når en sjekker litt på nettet for å finne bakgrunnen for den kuvendingen blir om mulig enda mer vantro.

I Stud-vest, en studentavis i Bergen, kan en den 1. november lese en artikkel om at de er bekymret for kostnadene ved de nye kravene. Og at de som følge av dem kanskje må gå til det skritt å sette opp prisene på øl.

17. november kan samme nettsted melde at justispolitisk talsperson i Høyre, Jens Petter Frølich uttaler følgende:

«Her trekker vi i nødbremsen. Jeg kan garantere at det ikke blir noe av disse kravene.»

Uken etterpå sendes det brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet. I brevet gir de beskjed om at ikrafttredelsen av opplæringsplanen må utsettes inntil videre. De ber videre om at Politidirektoratet starter på nytt og utarbeider nye mindre omfattende krav til utdanningen.

Samtidig ber de om en vurdering om utsettelsen også bør omfatte nye utdanningskrav for vektere.

Noen forklaring eller bakgrunn for denne nødbremsen i siste liten fremkommer ikke. Bransjen, hverken arbeidsgiver eller arbeidstakerorganisasjonene, er kontaktet eller forespurt om noe av dette. De blir informert via Dagbladet.

 Norsk Arbeidsmandsforbund forventer at Justisdepartementet forholder seg til de opprinnelige læreplaner som en hel bransje har innrettet seg på skal tre i kraft om noen få uker. Dette er manglende respekt for det lovarbeidet som tidligere er lagt til grunn, manglende respekt for det arbeidet som er lagt ned så langt. Ikke minst manglende respekt for en bransje som har jobbet hele høsten med å være klar for de varslede endringene.

Og dette kun for det som kan se ut til å være bekymring for noe høyere pris på en halv liter øl.

(Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer vekterne i Norge og den tegnet den første tariffavtalen i 1932. Siden midten av 70-tallet har en av forbundets viktige saker vært å jobbe for en regulering av bransjen. Dette førte etter hvert frem til den første Lov om Vaktvirksomhet i 1988)

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 890.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Dørvaktene rundt Youngstorget i Oslo avblåser streiken25.1.2017 09:29Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund leverte i juni 2016 inn krav om tariffavtale for dørvaktene ansatt i Youngstorvet Vertskap. Kravet ble trenert fra bedriftens side hvilket førte frem til møte hos Kretsmekleren for Østlandet den 12. januar. Ikke heller her ble kravet imøtekommet, noe som førte til varsel om plassoppsigelse fra 27. januar. Youngstorvet Vertskap er et selskap som kun leverer dørvakttjenester til en rekke populære utesteder i Oslo. De som eier selskapet og styrer det har og eierinteresser i en rekke av de samme utestedene de leverer tjenester til. Etter at varselet om plassoppsigelse ble levert sendte selskapet gjennom styreleder Stefan Johan Jansen ut tilbud om høyere lønn til de ansatte, men fremdeles under tarifflønn. Bedriften har og utøvet press på enkeltmedlemmer og uorganiserte for å få den til å trekke kravet om tariffavtale. Siste utspill fra bedriften er at dersom kravet opprettholdes vil bedriften legge ned og alle ansatte mister jobben. (Se vedlegg) Disse truslene har

Historisk mulighet til ordnede lønns- og arbeidsvilkår for dørvakter i Oslos uteliv18.1.2017 15:36Pressemelding

Youngstorvet Vertskap er et vaktselskap som i all hovedsak driver med dørvakttjenester til et tjuetalls utesteder rundt Youngstorget i Oslo. Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap jobber kvelder, netter og helger for å holde Oslos uteliv trygt. Nå vil de ha ordnede lønns- og arbeidsforhold. Går ikke bedriften med på tariffavtale, blir det streik. Youngstorget har vært og er fortsatt en viktig plass for venstresiden, hvilket også gjør streiken for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår til en viktig symbolsk kamp. -Store deler av utelivet i Oslo fremstår som kjent nærmest som et tarifftomt rom, med få unntak. Kravet fra de ansatte ved Youngstorvet Vertskap er derfor ikke bare viktig for dem personlig. Dette bidrar også til å sette søkelys på hele bransjen og nødvendigheten av uteliv som er ryddig med gode arbeidsforhold for de ansatte, konstaterer forbundsleder Erna Hagensen. Styret i selskapet har gjennom en rekke datterselskaper eierinteresser og styrerepresentasjon i noen av de samme uteste

Fare for streik i Oslos kulturelle og politiske hjerte12.1.2017 16:59Pressemelding

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund,Terje Mikkelsen, møtte i dag dørvaktselskapet Youngstorvet Vertskap hos Riksmekleren. Målet var å få opprettet tariffavtale, men vi lyktes ikke komme til enighet. Mest sannsynlig blir det streik fra kl. 8 fredag 27.januar. I løpet av det siste året har vi i Norsk Arbeidsmandsforbund lyktes organisere 70% av dørvaktene i Youngstorget Vertskap. En bransje som tidligere vært en utfordring å organisere og noe vi er stolte over. Youngstorvet Vertskap leverer vakttjenester til over 20 utesteder i Oslo, blant annet de populære stedene på og rundt Youngstorget; Internasjonalen, Kulturhuset, Mono, Revolver og Bonanza. Andre steder som blir rammet er Blå langs Akerselva, Lompa på Grønland og Postkontoret på Tøyen. Youngstorget har vært og er fortsatt en viktig plass for venstresiden, hvilket også gjør streiken for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår til en viktig symbolsk kamp. Våre medlemmer har kjempet for å opprette tariffavtaler, dessverre uten he

Enighet i lønnsoppgjøret for vekterne20.5.2016 00:45Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har kommet fram til revidert forslag om vekteroverenskomst 2016 – 2018. Forbundsleder Erna Hagensen er fornøyd med resultatet i forhandlingene. Forslag til overenskomst opprettholder lønnsnivået for vekterne. Det ble en økning på 3,50 kr pr time på de ulike lønnstrinnene. Det ble og en økning på 2,50 kr pr time på fagbrevtillegget. En ble enige om økning av forsikringsdekningen for vekterne, samt likebehandling mellom heltid og deltid. Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for noen tekstendringer, deriblant presiseringer om lærlingelønn. Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er glad og lettet over at de har klart å komme til enighet, uten å måtte gå veien om Riksmekleren. Protokollen ettersendes om kort tid. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til det fremforhandlede resultatet i uravstemningen. Kontaktinformasjon: Erna Hagensen, forbundsleder, tfn 905 58 279 Stina Bergsten, kommunikasj

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere12.5.2016 18:30Pressemelding

Det ble i dag enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018. Partene har hatt en pause i forhandlingene på en måned. Det har vært fornuftig å bruke mere tid. I dag har det vært reelle og gode forhandlinger. Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Anleggsarbeidere tar ansvar i lag med BNL for å sikre fremtidens arbeidsplasser ved å prioritere en økning av minstelønn, og for å sikre mest mulig like konkurranseforhold. Aktørene i bransjen må nå innrette seg nærmere det reelle norske lønnsnivået. For å prioritere fagkompetense har fagbrevtillegget blitt hevet. . Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen, sier Haukeland. Økonomiske rammer Fagbrevtillegg er hevet fra 8 kr/t til 10 kr/t. Minstelønn er hevet til 198 kr/t ved 37,5 timers uke. Grunnlaget for godtgjørelse ved overtidsarbeid og forskjøvet arbeid er hevet. Sa

ENIGHET OM FORSLAG TIL OVERENSKOMST FOR MASKINENTREPRENØRENE11.5.2016 17:30Pressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2016-2018: Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med oppgjøret og sier seg spesielt glad for å ha fått løftet pensjon fra 3 til 4 prosent. MEF har vist seg samarbeidsvillige og konstruktive under forhandlingene. Ett enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen. Lønn Tjenestepensjon øker med 1 prosent, fra 3 prosent til 4 prosent. Minstelønnssatsen i økes med kr 3,50,- pr time fra 1. mai 2016. Ny minstelønnssats er 177,- per time fra 1.mai 2016. Nytt tillegg for arbeid i tunnel på stuff under dagen. Det gis et tillegg på 20,- per time ved boring, rensk, sikring og opplasting på stuff. Kontaktinfo: Helge Haukeland, nestleder, 995 37 772 Stina Bergsten, kommunikasjonsrådgiver, 954 49 203

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom