Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

Frist for høringsinnspill: 12. oktober 2018

Her kan du følge høringen:
https://www.nve.no/om-nve/regelverk/forskriftsendringer-pa-horing/horing-om-endringer-i-inntektsreguleringen-av-nettselskapene/ 

Høringsdokumentet:
NVE Høringsdokument 2018:8 «Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet»

Vi foreslår å endre to av parameterne i referanserenten som ligger til grunn for beregningen av en rimelig avkastning for nettselskapene. Dette er en reduksjon av den nøytrale realrenten i egenkapitalleddet og en endring i beregningen av bransjespesifikk kredittpremie i gjeldsleddet som gir en liten økning. Til sammen gir forslagene en reduksjon i referanserenten på rundt 0,4 prosentpoeng. Vi tar sikte på at endringen i referanserenten vil trå i kraft fra 1. januar 2019.

- Det har vært en markant nedgang i rentenivået siden forrige vurdering av referanserenten i 2012, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Det er viktig at vi justerer inntektsreguleringen av nettmonopolene slik at nettvirksomheten ikke gir mer lønnsomme investering enn tilsvarende virksomheter, og for at nettkundene ikke skal betale for mye i nettleie, sier han.

Det foreslås også endringer i KILE for husholdninger som bedre reflekter husholdningenes uttalte betalingsvillighet for å unngå strømbrudd. Endringene er basert på undersøkelser og analyser foretatt av Vista Analyse og Thema Consulting Group på vegne av NVE. Resultatene viser at dagens KILE-funksjoner er for lave og derfor ikke gir riktige insentiver i forhold til nivået på leveringspåliteligheten. I denne høringen beskrives hvordan NVE vil benytte resultatene fra undersøkelsene til Vista og Tema. Forslag til endringer i selve forskriftsteksten vil først sendes ut i månedsskiftet august/september 2018, fordi det gjenstår noe arbeid på beregningen av de nye funksjonene. Tillegget vil ha samme frist for høringsinnspill som denne høringen. Vi tar sikte på at endringene i KILE for husholdninger skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

- Det er viktig at KILE-funksjonene gjenspeiler samfunnets kostnader knyttet til strømavbrudd, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. De nye undersøkelsene viser at husholdningene verdsetter det å ha en pålitelig strømforsyning vesentlig høyere enn det vi tidligere har antatt, og at de er villig til å betale mer for dette. En økning i KILE-funksjonene vil gjøre det mer lønnsomt for nettselskapene å iverksette tiltak som kan bedre leveringspåliteligheten til folk flest, sier Sanderud.

Vi foreslår å innføre et korreksjonsledd i fremtidige inntektsrammevedtak for å korrigere for eventuelle feil i inntektsrammer to år tidligere. Dette innebærer i praksis det samme som å endre eller omgjøre tidligere vedtatte inntektsramme til både gunst og ugunst for nettselskapene.  Dette kan gjøres enten nettselskapet har klaget på vedtaket eller ikke. Per i dag kan vi kun endre et inntektsrammevedtak til gunst for det nettselskapet vedtaket retter seg mot, når nettselskapet har klaget. Dette innebærer at bransjens inntektsrammer blir for høye over tid, og dermed også til for høy nettleie. Dette forslaget følger en endring i energiloven som gir hjemmel til å fravike forvaltningslovens bestemmelser om endring og omgjøring på dette området. Denne endringen kan først vedtas og tre i kraft når endringer i energiloven har trådt i kraft. Dersom NVE skal vedta denne forskriftsendringen forutsettes det at NVE har fått delegert myndighet.

- Det var bred enighet i Stortinget om at vedtak om inntektsrammer måtte kunne endres eller omgjøres til ugunst for nettselskapet når det var feil, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Nettkundene er den svake part i denne sammenhengen og er de som blir sittende igjen med regningen dersom vedtak bare kan omgjøres til gunst for nettselskapene. Dette forslaget vil nok av de fleste oppfattes som riktig og rettferdig sett med nettkundenes øyne, sier Sanderud.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Tore Langset, Mobil: 900 56 552
Seniorrådgiver Silje Cathrine Syvertsen, tlf: 22 95 90 35

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom