KS

Ny spisset IA-avtale – bra for kommunal sektor

Del

- Det er bra at vi er enige om en ny IA- avtale som skal bidra til å redusere fravær og frafall fra arbeidslivet. Avtalen vil være et gode for hele arbeidslivet og bidra til målet om økt sysselsetting, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Regjeringen og partene i arbeidslivet har undertegnet en ny IA-avtale. Foto: KS
Regjeringen og partene i arbeidslivet har undertegnet en ny IA-avtale. Foto: KS

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegnet tirsdag 18. desember ny IA-avtale.

Den nye avtalen for et inkluderende arbeidsliv gjelder fra 1. januar 2019 til 31.desember 2022.

- Etter krevende forhandlinger er vi glade for at det er enighet om en ny nasjonal trepartsavtale. Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsgivere som tar et betydelig ansvar for å holde medarbeidere i jobb, også dem som har ulike utfordringer. Avtalen viser at alle tre parter har ansvar for å lykkes med å nå målene om redusert sykefravær og frafall fra arbeidslivet, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Den nye IA-avtalen ivaretar flere av behovene som kommuner og fylkeskommuner har pekt på. Den er mer spisset i målformuleringer, og anerkjenner ulikheter i arbeidslivet gjennom et større bransjefokus. Det er satt av ressurser til forsøk med kompetansetiltak når arbeidsgivers tilretteleggingsmuligheter er brukt opp. En nasjonal satsing på forebygging i arbeidslivet vil bli et viktig verktøy som skal gjøre det enklere å arbeide godt med forebygging på den enkelte arbeidsplass.

Tydeligere avtale
KS er særlig fornøyd med at målene er mer spisset og avgrenset. Hovedmålene i den nye avtalen er å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, sier Gangsø. Det innebærer at den nye avtalen har fokus på dem som er ansatt i virksomhetene i dag.

For å støtte opp om målene i avtalen, er det enighet om at virkemidlene skal rettes inn mot to hovedinnsatsområder:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær 

En avtale som anerkjenner ulikheter mellom sektorer og bransjer
For KS har det vært viktig å få forståelse av at det er ulikheter i norsk arbeidsliv, som mellom kvinnedominerte arbeidsplasser i kommunal sektor hvor de fleste jobber deltid, og for eksempel mannsdominerte arbeidsplasser i privat sektor hvor hovedregelen er fulltid. Dette perspektivet er vektlagt i den nye avtalen gjennom en bransjeinnretning, hvor mål og virkemidler tilpasses den enkelte bransje og sektor. Hvilke bransjer som skal involveres vil bli avklart i løpet av første halvår 2019.

- Samarbeid og læring innen bransjer og sektorer kan skape nytt engasjement og mer målrettede virkemidler. Vi forventer at en slik innretning gir større forståelse for ulikheter mellom sektorer og bransjer, sier Gangsø. 

Kompetansetiltak som virkemiddel mot frafall fra arbeidslivet
Forskning viser at en del faller ut av jobb fordi de ikke har den kompetansen som etterspørres. Et nytt virkemiddel i denne avtalen vil være å se på hvordan kompetansetiltak kan benyttes for å redusere frafall fra arbeidslivet. Det har vært et viktig mål for KS å få løftet denne problemstillingen inn i IA-samarbeidet. Landsstyret vedtok i november 2018 en uttalelse om viktigheten av å se kompetanse som virkemiddel i IA-arbeidet.

- Tydeligere satsing på kompetanse for å redusere frafall vil være viktig for kommunesektoren, og vi ser frem til å starte et forsøk med bruk av kompetansetiltak, sier Gangsø.

Økt satsing på arbeidsmiljø
Partene er enige om en større satsing på arbeidsmiljø. Dette skal være en offensiv innsats for bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Målet er bedre kunnskap og kompetanse om betydningen av arbeidsmiljø, og kunnskap om hvilke arbeidsmiljøtiltak som virker. Det skal utvikles verktøy for virksomhetene som vil bli presentert på en ny Arbeidsmiljøportal på Arbeidstilsynets nettside.

Store endringer for tidligere IA-virksomheter
Den nye avtalen skal gjøre det enklere for alle deler av arbeidslivet å få støtte fra NAV og arbeidslivssentrene for å redusere sykefravær og frafall. Derfor er det også endringer i virkemidlene. Ressursene som tidligere er benyttet til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, er omprioritert til de nye satsingene for arbeidsmiljø, bransjesatsinger og utprøving av kompetansetiltak og mer.

For mer informasjon om avtalen og hva den betyr for virksomhetene, se egen artikkel på ks.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringen og partene i arbeidslivet har undertegnet en ny IA-avtale. Foto: KS
Regjeringen og partene i arbeidslivet har undertegnet en ny IA-avtale. Foto: KS
Last ned bilde
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom