Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ny barnevernsmonitor gir oversikt over tilstanden i de lokale barnevernstjenestene

Del

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer 14. desember barnevernsmonitoren [https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/]. Nettressursen holder oversikt over kvalitet, økonomi og drift i de kommunale barnevernstjenestene.

- I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner. Det er positivt å se at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

De fleste tallene er hentet fra SSB, men monitoren inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker.

Kommunale tilstandsrapporter

Det er totalt 75 interkommunale samarbeid i landet, noe som utgjør 235 kommuner. Totalt er det 295 barnevernstjenester i Norge.

Hovedhensikten med barnevernsmonitoren er at kommunene skal få bedre informasjon om tilstanden i egen barnevernstjeneste. De kan også sammenligne seg med andre kommuner og få bedre kunnskap om kvaliteten i arbeidet som gjøres. Monitoren vil gjøre relevant styringsinformasjon tilgjengelig for kommunene og vil kunne ligge til grunn for barneverntjenestens årlige tilstandsrapportering til kommunestyret inn mot barnevernsreformen i 2020.

Bekymret for de minste barnevernstjenestene

Per i dag har fem barneverntjenester 1 eller færre ansatte. 32 barneverntjenester har 3 eller færre ansatte. Norges minste barnevernstjeneste har 20 % stilling til barnevernsarbeid.

- Det er en bekymring at det fremdeles er såpass mange små barnevernstjenester i Norge. Vi vet fra forskningen at større tjenester styrker fagmiljøene og kan føre til mer stabile tjenester. Det er en risiko ved små barneverntjenester at fagmiljøene kan bli ustabile, noe som kan svekke barnas rettsikkerhet. Ved å ha større fagmiljøer blir det også lettere å unngå inhabilitet. Det er videre en sammenheng mellom tjenestens størrelse og tilgangen på forsvarlig hjelp etter kontortid. Små barneverntjenester er dessuten mer sårbare for sykefravær og høy turnover, sier Trommald.

Bufdirs monitor blir et verktøy som vil holde oversikt over følgende forhold i barnevernstjenestene:

Kapasitet

​Andel barn med barnevernstiltak ift antall innbyggere 0-17 år (0-22 år)
​Andel barn med undersøkelse i forhold til innbyggere 0-17 år
​Andel barn som er plassert av barnevernet i løpet av året ift antall innbyggere 0-17 år
​Antall barn med undersøkelse eller i tiltak per årsverk
​Andel barn med tiltak som ikke er plassert utenfor hjemmet

Kvalitet

Andel fristbrudd i undersøkelsessaker
Andel akuttvedtak
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn (0-17 år)

​Andel barn i fosterhjem som har fått oppfølging/kontroll i tråd med lovkrav
Andel barn i tiltak med aktiv tiltaksplan
​Andel der hjelpetiltak er evaluert innen 3 mnd

Økonomi

​Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år til barnevern
​Netto driftsutgifter per barn i barnevernet
​Netto driftsutgifter per barn som er plassert
Netto driftsutgifter per barn som ikke er plassert
​Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f 244)
​Netto driftsutgifter barnevern i prosent av totale netto ​driftsutgifter

Bakgrunnsinformasjon

Andel barn av befolkningen i kommunen
Barn i husholdninger med lavinntekt
Andel enslig forsørgere med barn under 18 år, av alle med barn
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innbygger 0-20 år
Andel barn med meldinger ift innbyggere 0-17 år
Andel med grunnskole som høyeste utdanning

Kontakter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom