Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir løyve til nye Dalsfos kraftverk Øst i Kragerø

Del

NVE gir Skagerak Kraft AS løyve til å bygge Dalsfos kraftverk Øst i Kragerø kommune i Telemark.

Produksjonen av vasskraft skal overførast frå det gamle Dalsfos kraftverk frå 1907 til det nye Dalsfos kraftverk Øst. Det nye anlegget er planlagd på den andre sida av elva. Det gamle kraftverket som er i dårlig teknisk forfatning, vil bli teke vare på som kulturminne.

Det eksisterande drifts- og kjøremønster verdt oppretthaldt, og det nye kraftverket vil få ei auka årleg produksjon på 6,4 GWh i ny fornybar og regulerbar energi. Dette svarar til straumbruken til nærare 320 husstandar.

Problemstillingane er primært knytt til forholdet til den gamle, verneverdige kraftstasjonen og eigedomsforhold. Det har blitt retta krav om at det skal leggast til rette for ein eventuell seinare reetablering av anadrom fisk, og avbøtande tiltak for å ta hand om ålevandringa i vassdraget.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gir difor løyve til bygging av Dalsfos kraftverk Øst på fastsette vilkår.

Les meir om løyve til Dalsfos kraftverk Øst på nve.no

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef: Carsten Stig Jensen, tlf.: 22 95 92 90 / 908 50 206
Førstekonsulent: Heidi Kannick, tlf.: 22 95 91 79

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom