Samferdselsdepartementet

No kan du søkje midlar til lokale trafikktryggleikstiltak i 2019

Del

– Lokalt trafikktryggleiksarbeid er ein svært viktig del av arbeidet for auka trafikktryggleik. Tilskotsordninga for lokale trafikktryggleikstiltak skal bidra til å styrkje lokalt trafikktryggleiksarbeid i regi av frivillige organisasjonar, interessegrupper, kommunar og andre lokale aktørar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Heggø
Foto: Heggø

I 2019 deler Samferdselsdepartementet ut fire millionar kroner til lokale trafikktryggleikstiltak.

Søknadsfristen er 1. april 2019.

Lokalt trafikktryggleiksarbeid er viktig Det norske trafikktryggleiksarbeidet er tufta på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi saman skal klare å redusere talet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har eit godt lokalt prosjekt som kan gjere trafikkvardagen tryggare, oppfordras til å søkje om midlar.

I vurderinga av søknadene blir følgande vektlagt:

  • Om tiltaket bidreg til det nasjonale målet om reduksjon av drepne og hardt skadde i trafikken.
  • De som søkjer må ha kunnskap om lokale trafikktryggleiksutfordringar og -behov, og forståing for kva målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
  • Det blir lagt vekt på om prosjektet er basert på samordna innsats frå fleire aktørar.
  • Tiltak retta mot barn og ungdom blir prioritert, samd prosjekt som stimulerer til stor grad av eigenaktivitet og frivillig arbeid.

Tildelingskriterier Alle kan søkje om tilskot til lokale trafikktryggleikstiltak. Tilskotsordninga er likevel i utgangspunktet ikkje meint til å finansiere tiltak knytt til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Den er heller ikkje meint å finansiere større kommunale prosjekt. Konkrete lokale tiltak som bidrar til å nå måla for ordninga vil difor prioriteras.

Søknaden skal som eit minstekrav gje opplysningar om:

  • Mål for det lokale prosjektet, inkludert kva for lokale utfordringar og målgrupper tiltaket er retta mot
  • Kva resultat søkjaren forventar at prosjektet vil få
  • Framdriftsplan
  • Finansieringsplan der det går fram kva tilskotet skal dekkje, samd spesifisert bidrag frå eventuelle andre aktørar.
  • OBS! Ved søknad om tilskot til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkjaren, må det liggje føre tillating frå vegeigar.

Søknadar som ikkje inneheld desse krava vil ikkje bli vurdert.

Som en hovudregel er øvre grense for tildeling av tilskot 500.000 kr. Tilskotsordninga er ikkje rettsbasert. Søkjer har difor ikkje krav på tilskot sjølv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskot skal som ein hovudregel nyttast i 2019.

Søknader blir handsama først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søkje for 2019 er 1. april.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet

Les meir om ordninga, og korleis du kan søkje her.

Se kva for tiltak som fikk tildelt midlar i 2018.

Bilder

Foto: Heggø
Foto: Heggø
Last ned bilde

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar18.2.2019 14:55:23Pressemelding

- Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsministeren til Bergen, Arna og Voss 19. februar15.2.2019 14:48:57Presseinvitasjon

Samferdselsminister Jon Georg Dale reiser til Bergen tirsdag 19. februar der han vil holde et innlegg på Nasjonal rassikringskonferanse på Scandic Flesland Airport. Han reiser deretter til Arna der han vil få en orientering fra Statens vegvesen om prosjektet Arna-Voss før turen går videre til Vaksdal. På Vaksdal vil statsråden treffe representanter for Aksjonsgruppe E16 før han sitter på med en trailer på vei til Voss.

No blir det enklare å drive motorsport13.2.2019 12:59:02Pressemelding

– Motorsporten utviklar seg stadig, og engasjerer mange, både amatørar og profesjonelle. Eg ønsker å legge til rette for at fleire aktørar kan arrangere motorsportstemner, og at fleire skal kunne køyre lovleg i høg fart i trygge tilhøve på lukka baner. Difor foreslår vi no endringar i regelverket om motorsport. Dette vil bidra til at dei ulike motorsportmiljøa kan utvikle seg på ein positiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom