Bellona

Må være starten på en nasjonal satsing på landstrøm

Del

I dag åpner Kristiansand havn Norges første, og Europas største, landstrømanlegg for cruiseskip. Nå må Norge tørre å gjøre det som trengs for at det samme skjer i resten av landet, krever Bellona.

Illustrasjonsfoto (Oslo havn) : Jan Kjetil Paulsen
Illustrasjonsfoto (Oslo havn) : Jan Kjetil Paulsen

Bellona gratulerer med det nye anlegget i Kristiansand, som vil sette en effektiv stopper for alle utslipp til luft fra skipene som er tilkoblet. Det er et vesentlig bidrag til bedre luftkvalitet og reduserte utslipp av klimagasser.

– Etter flere års debatt der havnene har pekt på manglende landstrømanlegg om bord, og rederiene ikke har sett poenget med det fordi det mangler tilkobling på land, håper jeg nå at det er slutt på høna-og-egget-debatten om dette temaet, sier Bellonas Frederic Hauge.

De beste skipene

De store og seriøse cruiseaktørene har allerede installert landstrøm i flere skip for å kunne anløpe havner som stiller krav, som for eksempel i California og Alaska. Det er derfor allerede nå en stor andel av de moderne skipene som kan ligge ved kai uten utslipp. Skal vi først ta imot cruiseskip i norske havner, er det disse skipene som må prioriteres.

– Det er de nyeste og mest moderne skipene som har de beste løsningene. Vi må tørre å stille krav til skipene som kommer på besøk, både i forhold til alder og teknisk standard. Skal vi kreve at de kjører på norsk utslippsfri strøm ved kai, må vi også tilby tilkobling i de største havnene, sier Frederic Hauge.

Bellonas samarbeidspartner og verdens største cruiseselskap, Carnival Corp., er forberedt på å møte nye krav med bærekraftige løsninger:

– Vi gratulerer alle dem som har gjort dagens åpning av Europas største landstrømanlegg for cruiseskip mulig. Denne åpningen er et viktig steg mot fremtidens bærekraftige cruiseturisme her i Norge. Vi håper at vi sammen også kan bruke dette som et positivt eksempel for hele Europa og resten av verden, sier Carnivals Senior Vice President, Maritime Affairs, Tom Strang.

Knappe midler

EU har allerede programfestet krav om landstrømanlegg i de største havnene fra 2025, og midler til dette har også kommet Kristiansand havn til gode ved at de fått bidrag fra EU til det nye anlegget.

Bellona har i flere år etterlyst en helhetlig politikk og norske tiltak for å redusere utslipp fra cruiseskipene. 

– Vi tror at denne typen anlegg vil være et godt eksempel for de andre store cruisehavnene langs kysten. Men jeg tror neppe at alle de andre kan regne med tilsvarende gavepakke fra EU, sier Frederic Hauge.

– Vi ser dette som en statlig oppgave å prioritere på linje med annen infrastruktur, som vei og bro. Samtidig må alle som er knyttet til cruiseturismen være forberedt på å diskutere samarbeidsmodeller og finne finansieringsløsninger. Vi tror også på prinsippet om at forurenser skal betale, og med det mener vi at regningen for reduserte utslipp og bedre luftkvalitet til slutt må tas av passasjerene, avslutter Hauge.

English version:

The start of a national effort to install shore power

 Today the Port of Kristiansand opens Norway's first, and Europe's largest shore power installation for cruise ships. Now Bellona demands that Norway do what it takes to duplicate this initiative in the rest of the country.

 Bellona congratulates the Port of Kristiansand with the new facility, which will put an effective stop to all emissions to air from ships connected to the power supply. This will make a significant contribution to better air quality and reduced greenhouse gas emissions.

 "After several years of debate, with the ports pointing to the lack of ships with shore power capabilities, and the shipping operators not installing because there has been no connection on land, I hope now that the chicken-and-egg debate is finally over," says Bellona's Frederic Hauge.

 The best ships

The largest and most advanced cruise operators have already installed shore power connections on several of their vessels in order to be able to call at ports where this is required or offered, such as California and Alaska. 

“The newest and most modern ships have the best solutions, and we must dare to place environmental requirements on our visitors, both with respect to age and technical standard. We cannot require ships to operate on Norwegian renewable electricity when docked without offering the relevant connection from shore,” Hauge states.

 Bellona’s partner and the world’s largest cruise company, Carnival Corp. Plc, is also prepared to meet new requirements with sustainable solutions.

“We want to congratulate the entire team that made today’s opening of Europe’s largest shore power facility for cruise ships possible. This is an important step for the future of cruise sustainability here in Norway. And working together, we hope that this positive example can serve as a catalyst across Europe and the world for clean and sustainable operations,” says Carnivals Senior Vice President of Maritime Affairs, Tom Strang.

Lack of funding

The EU has already set a goal for shore power in its largest ports from 2025. The Port of Kristiansand has also benefitted from this strategy in the form of EU funding to cover a large part of the investment.

 Bellona has for many years called for a national Norwegian strategy to ensure that relevant measures are taken to reduce emissions from ships in port.

 "We believe that this installation will serve as a good example for the other major cruise ports along the coast. But I don’t think all ports can count on similar generous funding from the EU," Hauge maintains.

"We see it as a national responsibility to lift shore power high up on the politicians list of priorities, together with roads, bridges and other infrastructure. In addition, the stakeholders in a sustainable tourism and cruise industry must be prepared to discuss models for cooperation and joint financing. We also believe in the ‘polluter pays’ principle, which means that the cost for reduced emissions and better air quality must ultimately be paid by passengers”, Fredric Hauge concludes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto (Oslo havn) : Jan Kjetil Paulsen
Illustrasjonsfoto (Oslo havn) : Jan Kjetil Paulsen
Last ned bilde

Om Bellona

Bellona
Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00http://www.bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

Følg saker fra Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom