Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til nye 66 (132) kV kraftleidningar mellom Mauranger, Jukla, Eidesfossen og Herand

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Haugaland Kraft Nett AS og Hardanger Energi Nett AS løyve til å bygge nye 66 (132) kV kraftleidningar i kommunane Kvinnherad og Jondal, i Hordaland fylke.

Haugaland Kraft Nett har fått løyve til å erstatte eksisterande 66 kV leidning mellom Mauranger, Jukla og Eidesfossen med ein ny 66 (132) kV kraftleidning. Hardanger Energi Nett har fått løyve til å bygge og drive ein ny ca. 10 km lang 66 (132) kV kraftleidning mellom Eidesfossen transformatorstasjon og Herand. Leidningane blir bygde for 132 kV spenning, men skal driftast på 66 kV inntil vidare.

Grunngjevinga for vedtaka er at nettanlegga vil gje nettkapasitet til ny fornybar energiproduksjon i Jondal kommune. Nettanlegga vil òg gjere at nettapa reduserast ved overføring av eksisterenda kraftproduksjon nord for Herand, og samstundes gje ein noko auka forsyningstryggleik i Jondal og Ullensvang vest for Sørfjorden. NVE vurderer at nytten av tiltaka er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjer derfor løyve til tiltaka.

Les meir om sakane på NVEs nettstad:

132 kV Maruanger – Jukla – Eidesfossen

66 (132) kV Eidesfossen – Herand

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef: Siv Sannem Inderberg: 90 19 30 08

Sakshandsamar (Haugaland Kraft Nett): Katrine Stenshorne Odenmarck: 22 95 93 27

Sakshandsamar (Hardanger Energi Nett): Lars Hagvaag Seim: 22 95 98 74

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom