Norges geologiske undersøkelse - NGU

Lavtflyving sørøst i Norge

Del

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i sommer flymålinger over deler av Østfold, Akershus, Oslo og i sørlige Hedmark. Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data om muligheter for mineralressurser og byggeråstoffer.

Det kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling. Måleinstrumentene er montert bak flyet og inne i kabinen. Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad
Det kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling. Måleinstrumentene er montert bak flyet og inne i kabinen. Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad

I tillegg skal NGU kartlegge naturlig uraninnhold i berggrunn for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken.

Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere berggrunnen og dermed avdekke mineralholdige bergarter. Målingene kan også brukes til å tolke eventuelle farer for forvitring og andre problembergarter ved framtidig veg- og tunnelbygging.

Uranholdig berggrunn må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre siden utvikler de varme og kan under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare.

Kunnskapen om dype strukturer blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Sørøst-Norge og kan gi opplysninger om hvordan og når fjellene i Sør-Norge oppsto. Det hjelper oss også med å forestå hvordan de mineralressursene ble dannet. Sørøst-Norge er lite kartlagt i forhold til andre områder i Skandinavia.

Tillatelse fra Luftfartstilsynet

For å få best mulig resultater, blir målingene utført fra lav høyde. NGU har fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters høyde. I bratte områder vil målehøyden bli vesentlig større.

Det er det canadiske firmaet Novatem som gjennomfører flyvningene på vegne av NGU, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde måleflyet. Målingene gjøres i et belte fra Grue til Halden. Flyvningene vil pågå utover sommeren og høsten.

Flyet vil ha base på Moss lufthavn og krysser fram og tilbake langs vest-øst-gående profiler med 250 meters avstand og nord-sør-gående krysslinjer med 5 km avstand. Det betyr at flyene flyr i en høyde og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området.

Viktig kunnskap

 Per i dag er store deler av Sør-Norge ikke kartlagt med tilstrekkelige geofysiske data, mens for eksempel Sverige har mer enn 90 prosent dekning.

Dette er et prosjekt som skal bidra til å øke dekningsgraden i Sør-Norge og forbedre kunnskap om geologien og mulighetene for ressurser i området. Dataene vil bli en viktig del av NGUs offentlige geofysiske database.

Kontakter

Prosjektleder Marco Brönner,
Norges geologiske undersøkelse,
telefon 48 60 76 96.

Bilder

Det kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling. Måleinstrumentene er montert bak flyet og inne i kabinen. Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad
Det kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling. Måleinstrumentene er montert bak flyet og inne i kabinen. Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad
Last ned bilde
Det aktuelle måleområdet ligger innenfor den blå streken. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.
Det aktuelle måleområdet ligger innenfor den blå streken. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.
Last ned bilde

Om Norges geologiske undersøkelse - NGU

Norges geologiske undersøkelse - NGU
Norges geologiske undersøkelse - NGU
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim

73 90 40 00http://www.ngu.no

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.

NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

Følg saker fra Norges geologiske undersøkelse - NGU

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges geologiske undersøkelse - NGU på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges geologiske undersøkelse - NGU

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom