Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 8. desember.2017 E.ON Wind Norway, branch of E.ON Wind Norway konsesjon til å bygge og drive Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke.

Vindkraftverket er gitt konsesjon for en samlet installert effekt på inntil 85 MW og tilhørende nettilknytning. I det tilfellet det ikke lar seg gjøre å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere om etableringen, er det også meddelt ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningsloven.

Vedtaket er fattet med forutsetning om at det er tilgjengelige kapasitet i regionalnettet. Etter NVEs vurdering er fordelene ved å etablere et vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberget overveiende sammenlignet med ulempene for miljø og samfunn.

NVE har satt vilkår om at tiltaket ikke skal medføre et støynivå og skyggekastvirkninger over retningslinjenes grenseverdier for henholdsvis støy- og skyggekastfølsomme bygninger. Videre er det satt vilkår om fremlegging av tilleggsinformasjon tilknyttet naturmangfold (se Olje- og energidepartementets vedtak av 11.august 2016.

Les mer om Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Rune Flatby tlf: 416 78 203

Seniorrådgiver Jørgen Kocbach Bølling, tlf ; 977 35 439

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom