Institutt for samfunnsforskning

Hva skjer når fedrekvoten økes?

Del

Regjeringen vil utvide fedrekvoten, hva betyr det for norske familier? En ny kunnskapsoversikt viser hva forskningen sier om foreldrepermisjon og fedrekvote.

Regjeringspartiene foreslår i Jeløya-erklæringen å dele foreldrepermisjonen i tre like deler. Det betyr i så fall at fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Men hva vet vi egentlig om betydningen av fedrekvoten? CORE – Senter for likestillingsforskning har samlet sentrale funn fra forskning på foreldrepermisjon i en ny kunnskapsoversikt som publiseres i dag.

De viktigste funnene er:

1. Lengden på fedrekvoten er avgjørende for hvor mye permisjon far tar

En stor del av foreldrepermisjonen kan deles fritt mellom mor og far, men flertallet av fedre tar en permisjon som er akkurat like lang som fedrekvoten. Når fedrekvoten øker, øker fars uttak av permisjon. Når kvoten blir mindre, tar fedre kortere permisjon.

–Utvidelsen av fedrekvoten med to uker i 2011 viser hvor tett sammenheng det er mellom lengden på fedrekvoten og hvor lang permisjon far tar. Dersom man ønsker større likedeling av foreldrepermisjonen, er det mye som tyder på at økt fedrekvote er veien å gå, sier forsker Sigtona Halrynjo ved CORE og Institutt for samfunnsforskning. Hun er en av forskerne bak studiene som kunnskapsoversikten baserer seg på.

Hvordan brukes fedrekvoten?

2. Fedre sier at de ønsker mer «tvang» og mindre fleksibilitet

Fedrekvoten er en fleksibel ordning som ikke nødvendigvis innebærer at far har hovedomsorg for barnet. Fedrekvoten kan tas over de første tre årene, deles opp, tas på deltid og mor kan være hjemme samtidig. I en kvalitativ studie gir fedre uttrykk for at fleksibiliteten gjør at det paradoksalt nok kan gjøre at fedre deltar mindre hjemme enn de ellers ville ha gjort. Fedrene benyttet seg av muligheten for å redusere mulige ulemper ved å gi fra seg oppgaver og ansvar på jobb ved å bare ta deler av fedrekvoten i stedet for hele.

 – Fedre som selv har brukt fleksibiliteten og kun tatt deler av permisjonen, argumenterte overraskende nok sterkt mot fleksibilitet og for mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb, forteller Halrynjo.

3. Familier der far tar mer permisjon er mer likestilte, men vi vet ikke sikkert om dette er på grunn av fedrekvoten

Kunnskapsoversikten viser også at jo mer permisjon far har tatt, jo jevnere arbeidsfordeling i hjemmet mellom far og mor senere. Men man kan imidlertid ikke si sikkert om det er fedrekvoten i seg selv som er årsaken til mer likestilling, eller om det er andre årsaker. Halrynjo trekker blant annet frem at selv om vi har gode data på registrert uttak, er det ikke nok å vite hvor lang permisjon mødre og fedre tar, men vi er også nødt til å vite hvordan både mødre og fedre bruker permisjonstiden.

– De fleste fedre som tar samlet permisjon det første året har sannsynligvis hovedansvar hjemme. Men studier viser at vi trenger mer data om hvordan foreldrepermisjonen faktisk brukes og hva slags bruk av foreldrepermisjon som fører til mer og mindre likestilling i familie og arbeidsliv.

Klikk her for å se hele kunnskapsstatusen om foreldrepermisjon og fedrekvote.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom