FORSVARSMARKERING : PROTEST MOT FORSVARETS LANGTIDSPLAN

Del

"Bevar Andøya Flystasjon", "Styrk Heimevernet" og "Bevar 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss", arrangerer en felles markering i protest mot Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som ble vedtatt i et forlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i november 2016.

5 September 2017, Eidsvoll Plass, foran Stortinget, Oslo, kl 12.30

Alle tre grupperingene mener de respektive avgjørelsene rundt Heimevernet, Sjøheimevernet, Andøya Flystasjon og flytting av helikoptrene fra Hovedbasen på Bardufoss, er fattet på sterkt sviktende og misvisende grunnlag og må omgjøres.

Forsvarsdepartementet og Regjeringen har gjennom svært selektivt hemmelighold og gradering av dokumenter forsøkt å unngå debatt og innsikt i disse sakene. I tillegg til aktivt å motarbeide våre grupperingers forsøk på å få tallene og beslutningsgrunnlaget frem for offentligheten.

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne støtter våre saker og ønsker å få beslutningene omgjort. Det samme gjør LO og de militære fagforeningene Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon (BFO). Våre tre grupperinger representerer over 70.000 medlemmer gjennom våre respektive Facebook-sider.

Denne Forsvarsmarkeringen setter fokus på nedleggelser, mannskapsreduksjoner, kostnadskutt og pengesløseri som er forbundet med unødvendige flytteprosesser av allerede fullt operative baser. Dette er med på å svekke forsvaret ytterligere i en utrygg tid.

Vi oppfordrer alle som er opptatt av trygghet og et best mulig operativt forsvar, om å stille opp og støtte oss!

Om Styrk Heimevernet:

I Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) foreslås Heimevernet kuttet med 7.000 soldater Fra 45.000 til 38.000. Sjøheimevernet som raskt kunne rykke ut og sikre verdifulle og sårbare olje/gassanlegg og havner langs kysten er nå nedlagt av i hovedsak Høyre, Arbeiderpartiet og Frp.

Konsekvensen blir i så fall at HV ikke lenger er en nasjonal garantist for vår beredskap. HV kan forsvinne fra våre lokalmiljø. Ved kutt blir mesteparten av Sør-Norge og den 25.000 kilometer lange kystlinjen uten lokalkjente HV-soldater som verner, vokter og virker der folk bor. Ordføreren, fylkesmannen eller politimesteren får heller ingen å ringe til, om krisen rammer.

Kutt i Forsvarets største beredskapsorganisasjon har ført til et grasrotopprør over hele landet.

Prosjektgruppen Styrk Heimevernet! på Facebook får nye medlemmer hver dag og teller nå totalt over 40.000 som støtter vår sak. Medlemmene vil ha et sterkere landforsvar, fordi det er på land folk bor og det er der demokratiet skjer.

Styrk HV krever Sjøheimevernet på vannet igjen og 300 millioner kroner ekstra til å kle opp og trene minst 45.000 kvinner og menn til tjeneste for Norge.

Om Foreningen Bevar Andøya flystasjon:

Foreningen Bevar Andøya flystasjon (BAF) ble opprettet i juli 2017 da Langtidsplanen for forsvaret ble lagt frem. Vi har som formål å arbeide for å bevare Andøya flystasjon som vår maritime overvåkningsbase, også etter at flytypen P-3 Orion utfases og P-8 Poseidon blir tatt i bruk. Miljøet ved Andøya flystasjon er et lite og meget sårbart faglig miljø med spisskompetanse på overvåkning av våre store havområder. De bedriver også søk- og redning langt til havs og overvåkning av fiskeriet sammen med Kystvakten. Etter beslutningen om nedleggelsen er miljøet svekket gjennom at viktig kompetanse allerede er forsvunnet. Det har ført til utfordringer for Norge til å utføre den overvåkningen som vi selv og NATO trenger i Nord-områdene. Faren er stor for at noen av våre allierte, USA og UK, vil kreve å ta over denne overvåkningen. Dette vil kunne føre til økt ustabilitet i Nord-områdene og Barentshavet. Stortinget og Regjeringen bør umiddelbart ta et grep vedrørende avgjørelsen om nedleggelse av Andøya flystasjon. Dette for at vi mener det er det beste for Norge og NATO, både militærfaglig, sikkerhetspolitisk, økonomisk og samfunnsmessig.

Facebooksiden "Bevar Andøya Flystasjon" har over 27000 støttespillere fra hele landet. Andøy Kommune har 4890 innbyggere, hvorav 2718 bor på Andenes og ca 350 ansatte blir direkte berørt på Andøya militære flystasjon. Det medfører at kommunen kan miste ca 1000 innbyggere pga dette vedtaket.

Nedleggelsen av Andøya flystasjon er fattet på sterkt sviktende grunnlag både militærfaglig, økonomisk og samfunnsmessig. Det er allerede lagt frem vesentlige avvik i kostnadsbildet rundt oppbyggingen av Evenes og våre kalkulasjoner tilsier at disse avvikene og merkostnadene vil øke i tiden fremover.

Forsvarsdepartementet, dets politiske rådgivere og Regjeringen, fremsetter bevisst Andøya Flystasjon som et lite attraktivt valg gjennom svært selektiv negativ ordbruk og omtale. Konsekvensene av kompetanseflukt er reelle og sterkt undervurdert. Likeså geografisk å splitte den samlede kompetansen gjennom at Etterretningstjenesten (analysedelen) forblir på Andøya, mens fly-miljøet (sensorene) flyttes til Evenes (10 mil unna i luftlinje). Evenes er en nedlagt militær flystasjon og har i dag stor sivil luftfart sammenlignet med Andøya. De nye overvåkningsflyene P-8 Poseidon kan bære store mengder våpen og vi har påpekt at Evenes, på grunn av manglende plass, sin sivile flytrafikk og store vernede våtmarksområder rundt, ikke er egnet til formålet som base for disse.

BAF krever at Regjeringen og Forsvarsdepartementet legger alle kortene på bordet til gjennomsyn, og iverksetter ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget og avgjørelsen nå.


Om Bevar 339 skvadronen og Hovedbasen for helikopter på Bardufoss:

Vi er imot nedlegging av 339LV og hovedbasen for Forsvarets helikoptre på Bardufoss.

339 skvadronen er en ren helikopterskvadron som ble etablert på Bardufoss i 1964, og som nå er vedtatt flyttet fra Bardufoss til Rygge. 339 skvadrons hovedoppgave er taktisk transportstøtte til Hæren, som innebærer luftmobile operasjoner, støtte til spesialoperasjoner og innsetting av oppklaringsstyrker. 339 benyttes også til livsviktig beredskap til syketransport og til assistanse for Politiet, i all slags vær og til alle døgnets tider. Skvadronen har 2 crew + 2 teknikere i 1 times beredskap, og er som regel i lufta etter 15-20 min.

Ansvaret til 339 er hele tiden å være i beredskap i skillet mellom sikkerhet og trening for våre hærstyrker, samt beredskap til politiet i nord og støtte til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Hovedbase for helikopter på Bardufoss og 139Lv, er en organisatorisk overbygging for alle helikopterskvadroner i Norge samt de baser som ikke har en naturlig overbygging lokalt. I dag er følgende skvadroner i hovedbasens struktur: 330, 334, 337, 339, OT&E NH90, Vedlikeholds-skvadron, Baseskvadronen og LFS. Hovedbasen har ansvaret for Banak, Sola og flyplassen på HOS (Bergen) i tillegg til Bardufoss og Rygge.

I dette ligger felles opplæring og trening for alt som foregår, og det innbefatter redningsmenn, piloter, systemoperatører, teknikere, brann og redning, felles operasjonsrom døgnbemannet etc. Dette betyr at all helikopteraktivitet er ledet fra en og samme plass, Bardufoss! På Bardufoss er det i tillegg en døgnbemannet Operasjonssenter felles for alle helikopterskvadronene. De har fullt bilde hele døgnet av all militær helikopteraktivitet. Denne er også foreslått flyttet.Det er omlag 100 mennesker til enhver tid på vakt (24/7) i hele landet fra Banak i Nord til Rygge i Sør. Totalt ca. 680 kvinner og menn.

I romjula blei det fløyet en kritisk pasient, en voksen person på 25 år, til Tromsø og UNN. Tilbakemelding fra sykehuset var at pasienten sannsynligvis ikke hadde overlevd en biltur og kommet 1,5 t senere til UNN. Dette kan komme til å skje om 339skv blir flyttet til Rygge, der faren vil være at liv kan gå tapt.


Vi forlanger å få omgjort vedtaket om å flytte Hovedbasen og 339skv, Bell 412SP-helikoptrene, fra Bardufoss. I alle år har Bardufoss vist seg som et kompetanse-kraftsenter for helikoptrene, og har klart oppdraget med glans. De siste årene er det investert i nytt hangarbygg for helikoptre og infrastruktur for over 1. milliard. Bare hangaren kom på 700 millioner kroner. Vi er av den oppfatningen at det beste for Forsvaret er at Hovedbasen fortsatt blir på Bardufoss, både økonomisk og ledelsesmessig.

Våre Rikspolitikere tar et betydelig ansvar for fremtiden når dedikert helikopterstøtte til Hæren og sivilsamfunnet er flyttet vekk fra Bardufoss. På den ene siden skal Stortinget beslutte at Norske soldater kan sendes i ”krigen” på norsk jord, men nekter de samme å kunne trene for det som måtte komme.Norske soldater, og Hæren, fortjener å beholde sine ”livbåter” – som her benevnt, dedikert helikopterstøtte – 339 skvadron!

Kontakter

Bevar Andøya flystasjon: Hilde Flobergseter, tlf: 97961172
Bevar Andøya flystasjon: Kristian L. Sørensen, tlf: 97570967
StyrkHV: Geir Dolonen-Marthinussen, tlf 41673638
StyrkHV: Frode Larsen, tlf 92476523
Bevar 339skv og hovedbasen for helikoptere på Bardufoss: Tommy Sarnes, tlf 911 19 521

Bilder

Om Bevar Andøya flystasjon

Bevar Andøya flystasjon
Bevar Andøya flystasjon
co/Fr. Nansensgt 113
8480 Andenes

http://www.bevarandoy.no