Merck

EU-kommisjonen godkjenner Bavencio® (avelumab) for behandling av metastatisk merkelcellekarsinom (MCC)

Del

Darmstadt, Tyskland og New York, USA, 21. september 2017 – Merck og Pfizer Inc. (NYSE: PFE) annonserte at EU-kommisjonen har gitt markedsføringstillatelse for Bavencio® (avelumab) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk merkelcellekarsinom (mMCC), en sjelden og aggressiv type hudkreft.1 Produktet vil ha markedsføringstillatelse i de 28 landene i den europeiske unionen (EU), i tillegg til Norge, Liechtenstein og Island, og ventes å være tilgjengelig på markedet i løpet av de kommende månedene. Statens Legemiddelverk har gitt produktet markedsføringstilatelse i Norge, basert på EU-kommisjonsvedtaket (EC Decision) fra 18.september 2017.

Omtrent 2500 europeere blir rammet av MCC hvert år, med metastatisk sykdom diagnostisert hos 5-12 % av pasientene med MCC. Færre enn 20 % av pasientene med metastatisk MCC overlever mer enn 5 år.(referanse 2- 6) 

- Merkelcellekarsinom er en spesielt aggressiv form for hudkreft med svært dårlig prognose, spesielt for pasienter med metastatisk sykdom, sier Dirk Schadendorf, dr. med., Direktør for Dermatologi, Essen Universitetssykehus, Tyskland.

Godkjenningen fra EU-kommisjonen er basert på data fra JAVELIN Merkel 200, en internasjonal, multisenter, enkeltarmet, åpen fase II-studie med to deler:(referanse 1)

 • Del A inkluderte 88 pasienter med metastatisk MCC med sykdomsprogresjon etter minst én kjemoterapeutisk behandling. Objektiv responsrate var 33 %, hvorav 11 % av pasientene opplevde komplett respons og 22 % av pasientene opplevde partiell respons. Ved tidspunktet for analyse var tumorresponsene vedvarende, med 93 % med en responsvarighet på minst 6 måneder (n=25) og 71 % med en responsvarighet på minst 12 måneder (n=13). Responsvarighet (DOR) varierte mellom 2,8 til mer enn 24,9 måneder.
 • Del B inkluderte 39 pasienter ved avslutningen av datainnsamling, med histologisk bekreftet metastatisk MCC som var behandlingsnaive overfor systemisk behandling i en metastasesetting. Objektiv responsrate var 62 %, hvorav 14 % av pasientene opplevde komplett respons (CR) og 48 % av pasientene opplevde partiell respons (PR). 67 % av pasientene opplevde progresjonsfri overlevelsesrate (PFS) på 3 måneder.

Sikkerheten av produktet er evaluert hos 1738 pasienter med solide tumorer, inkludert metastatisk MCC (n=88), som fikk 10 mg/kg avelumab hver 2. uke i kliniske studier:(referanse 1)

 • 1738 pasienter med solide tumorer fikk 10 mg/kg hver 2. uke. I denne pasientpopulasjonen var de vanligste bivirkningene fatigue (32,4 %), kvalme (25,1 %), diaré (18,9 %), nedsatt appetitt (18,4 %), forstoppelse (18,4 %), infusjonsrelaterte reaksjoner (17,1 %), vekttap (16,6 %) og oppkast (16,2 %). De vanligste grad ≥ 3 bivirkningene var anemi (6,0 %), dyspné (3,9 %) og abdominalsmerter (3,0 %). Alvorlige bivirkninger var immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner.

Om metastatisk merkelcellekarsinom (MCC)

Metastatisk MCC er en sjelden og aggressiv type hudkreft hvor kreftceller dannes i det ytre laget av huden, nær nerveender.(referanse 7,8) MCC, også kjent som nevroendokrint karsinom i hud og trabekulær kreft, begynner ofte i de områdene av huden som er mest eksponert for sol, som inkluderer hode, nakke og armer.(referanse 7,9) Risikofaktorer for MCC inkluderer soleksponering og infeksjon med Merkelcelle-polyomavirus. Kaukasiske menn eldre enn 50 år har økt risiko. (referanse 7,9) MCC feildiagnostiseres ofte som andre hudkrefttyper og vokser med eksponentiell hastighet i kronisk solskadet hud.(referanse 9-11) Nåværende behandlingsalternativer for MCC i Europa inkluderer kirurgi,strålebehandling og kjemoterapi.(referanse8) Behandling av metastatisk eller fase IV MCC er generelt palliativ.(referanse 8)

Om JAVELIN Merkel 200

Effekt og sikkerhet av produktet ble vist i JAVELIN Merkel 200-studien, en fase II, åpen, enkeltarmet, multisenter studie, med to deler:(referanse 1)

 • Del A ble utført hos 88 pasienter med histologisk bekreftet metastatisk MCC med sykdomsprogresjon under eller etter kjemoterapi administrert for fjernmetastaser, med en forventet levetid på mer enn 3 måneder og en oppfølgingstid på minimum 18 måneder. Totalt i del A ble 59 % av pasientene rapportert å ha fått 1 tidligere kreftbehandling for metastatisk MCC og 41 % hadde fått 2 eller flere tidligere behandlinger. I del A var bekreftet BOR (beste totalrespons) og DOR (responsvarighet) de viktigste målingene av effektdata, ved bruk av RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) v.1.1 i henhold til IERC (Independent Endpoint Review Committee – uavhengig komité for vurdering av endepunkter).
 • Del B inkluderte 39 pasienter ved avslutningen av datainnsamling, med histologisk bekreftet metastatisk MCC som var behandlingsnaive overfor systemisk behandling, hvorav 29 pasienter hadde minimum 13 ukers oppfølging. Innrullering i del B av studien pågår og er planlagt å inkludere 112 behandlingsnaive pasienter. I del B er den viktigste målingen av effektdata vedvarende respons, definert som objektiv respons (komplett respons (CR) eller partiell respons (PR)) med en varighet på minst 6 måneder. Sekundær måling av effektdata inkluderte BOR, DOR, PFS og totaloverlevelse (OS).

Pasienter med aktiv eller tidligere metastase i sentralnervesystemet (CNS), tidligere behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-CTLA-4 antistoffer, aktiv eller tidligere autoimmun sykdom, en sykehistorie med andre maligniteter i løpet av de siste 5 årene, organtransplantasjon, tilstander som krever terapeutisk immunsuppresjon, eller aktiv infeksjon med HIV, hepatitt B eller C, ble ekskludert fra studien. Pasienter fikk 10 mg/kg som intravenøs infusjon over 60 minutter hver 2. uke frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

Om Bavencio®
Det er et humant antistoff spesifikt rettet mot et protein kalt PD-L1 eller programmert celledød-ligand-1, designet for potensielt å engasjere både det medfødte og det ervervede immunsystemet. Ved å binde seg til PD-L1 er tanken at bindingen skal hindre tumorceller fra å bruke PD-L1 som beskyttelse mot hvite blodceller, som T-celler, og dermed eksponere disse for antitumor-responser. Produktet har vist seg å indusere antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC) in vitro. I november 2014 annonserte Merck og Pfizer en strategisk allianse for å utvikle og kommersialisere produktet sammen.

Om Merck-Pfizer-samarbeidet
Immunonkologi er høyt prioritert hos Merck og Pfizer. Det globale strategiske samarbeidet mellom Merck og Pfizer muliggjør at selskapene kan dra nytte av hverandres styrker og evner, og videreutvikle det terapeutiske potensialet til Bavencio®, et anti-PD-L1-antistoff som er under utprøving og som opprinnelig ble oppdaget og utviklet av Merck. I samarbeidet om immunonkologi vil selskapene jobbe sammen for å utvikle og kommersialisere anti-PD-L1 antistoff , samt videreutvikle Pfizers PD-1-antistoff.
Samarbeidet har fokus på å utvikle høyt prioriterte internasjonale kliniske programmer for å utforske anti-PD-L1 antistoff som monoterapi, samt som kombinasjonsbehandling, og streber etter å finne nye behandlingsmetoder mot kreft.

Om Merck
Merck er et ledende vitenskapelig og teknologisk selskap innen helsetjenester, biovitenskap og ytelsesmaterialer. Rundt 50 000 ansatte jobber for å videreutvikle teknologi som bidrar til økt livskvalitet. Dette spenner fra biofarmasøytiske terapier for å behandle kreft eller multippel sklerose, banebrytende systemer for vitenskapelig forskning og produksjon, til flytende krystaller tilegnet bruk i smarttelefoner og LCD-TVer. I 2016 omsatte Merck for 15 milliarder euro i 66 land.
Merck ble grunnlagt i 1668, og er verdens eldste farmasøytiske og kjemiske selskap. Majoriteten av det børsnoterte selskapet eies fortsatt av familien som grunnla selskapet. Globalt eies rettighetene til «Merck»-navnet og varemerket av Merck i Darmstadt, Tyskland. Unntaket er USA og Canada, hvor selskapet er kjent som EMD Serono, MilliporeSigma og EMD Performance Materials.

Pfizer Inc.: Sammen for en sunnere verden®
I Pfizer bruker vi vitenskapen og våre globale ressurser for å gi pasienter behandling som forlenger og betydelig øker livskvaliteten deres. Vi bestreber oss på å sette standarden for kvalitet, sikkerhet og verdi av oppdagelse, utvikling og produksjon av helseprodukter. Vår globale portefølje inkluderer legemidler og vaksiner, samt mange av verdens mest kjente forbrukerhelseprodukter. Pfizers ansatte jobber hver dag på tvers av etablerte og fremvoksende markeder for å fremme velvære, forebygging, behandling og kurer som utfordrer de mest fryktede sykdommene i vår tid. I tråd med ansvaret vårt som ett av verdens ledende innovative biofarmasøytiske selskaper, samarbeider vi med helsepersonell, myndigheter og lokalsamfunn for å støtte og øke tilgangen til pålitelige og rimelige helsetjenester rundt om i verden. Pfizer har i mer enn 150 år jobbet for å gjøre en forskjell for alle som stoler på oss. For mer informasjon, besøk vår nettside: www.pfizer.com. Følg oss også på Twitter på @Pfizer og @Pfizer_News, LinkedIn og lik oss på Facebook på Facebook.com/Pfizer.

Referanser

 1. BAVENCIO® (avelumab) EU SmPC. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/: Accessed September 2017.
 2. Fitzgerald T et al. Dramatic increase in the incidence and mortality from Merkel cell carcinoma in the United States. Am Surg 2015;81(8):802-6.
 3. Stokes JB et al. Patients with Merkel cell carcinoma tumors < or = 1.0 cm in diameter are unlikely to harbor regional lymph node metastasis. J Clin Oncol 2009;27(23):3772–7.
 4. Allen PJ et al. Merkel cell carcinoma: prognosis and treatment of Patients from a single institution. J Clin Oncol 2005;23(10):2300–9.
 5. IMMOMEC (European Commission). Merkel Cell Carcinoma. Available from: http://www.immomec.eu/project/objectives/background/merkel-cell-carcinoma. Accessed September 2017.
 6. Lemos B et al. Pathologic Nodal Evaluation Improves Prognostic Accuracy in Merkel Cell Carcinoma: Analysis of 5,823 Cases as the Basis of the First Consensus Staging System for this Cancer. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63:751–761.
 7. Schadendorf D et al. Merkel cell carcinoma: epidemiology, prognosis, therapy and unmet medical needs. European Journal of Cancer 2017;71;53–69
 8. American Cancer Society. What is Merkel cell carcinoma? http://www.cancer.org/cancer/skincancer-merkelcell/detailedguide/skin-cancer-merkel-cell-carcinoma-what-is-merkel-cell-carcinoma. Last accessed June 2017.
 9. Nghiem P. Systematic literature review of efficacy, safety and tolerability outcomes of chemotherapy regimens in patients with metastatic Merkel cell carcinoma. Future Oncology 2017;13(14):1263–1279.
 10. Heath M, Jaimes N and Lemos B. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008;58:375–81. http://www.pnlab.org/clinical/documents/ClinCharacteristics.pdf. Accessed September 2017.
 11. NCCN Merkel Cell Carcinoma Guidelines version I. 2017. www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/mcc.pdf. Last accessed June 2017.

Kontakter

Om Merck

Følg saker fra Merck

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Merck på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Merck

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom