Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betre oversikt over skredfare i Bremanger kommune

Del

Bremanger kommune får no betre og meir presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartet syner at det er steinsprang som er den skredtypen som i dei fleste tilfella utgjer fare for busetnad.

NVE overleverte kartet til kommunen tysdag 18. april. Kartet tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred. Dei kartlagde områda er Kalvåg, Bremangerbygda, Svarstad – Varpe, Berle, Hunskår, Skatestraumen, Kollset oppvekst, Davik, Ålfoten, Svelgen, Ytrehus, Sandvika, Nordbotnen og Sørbotnen.

– Kartlegginga gjev oss ny kunnskap om skredutfordringane i Bremanger. Faresonekartet syner at det ligg blant anna hus, sjukeheim og idrettshall innanfor 100-års faresona for skred, fortel Siss-May Edvardsen, sjefingeniør NVE.

Karta er enkle i bruk. Det er teikna ein felles faresone for dei aktuelle skredtypane, slik at kommunen berre treng å forholde seg til ein faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversikt over kva område som er skredutsatt.

– Med faresonekartet som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, seier Edvardsen.

Grunnlaget for faresonekartet er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidlegare skredhendingar, synfaringar i felt og modellering av skreddynamikk. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytte dei i eigne verkty saman med andre kartdata.

Rapporten finn du her.

Faresonekartet kan du sjå i NVEs kartkatalog.

Kontaktpersonar
Sjefingeniør Siss-May Edvardsen, tlf: 95290114
Senioringeniør Toralf Otnes, tlf: 95875035
Geolog Yngve Midtun, tlf: 40918678

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom