Samferdselsdepartementet

Avtjerna – kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Del

- Dersom Avtjerna i fremtiden utvikles som boligområde, kan det være et spennende sted for utvikling av fremtidsrettede kollektivløsninger. Regjeringen åpner for at lokale myndigheter og kollektivselskap sammen med staten ser på muligheten for å bruke servicetunnelen til en fremtidig Ringeriksbane som trasé for høyteknologiske bussløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I lys av en mulig fremtidig utbygging av boliger og næringsvirksomhet på Avtjerna i Bærum kommune, har det vært luftet ønske om å anlegge jernbanestasjon i området. Fra faglig hold har tommelen blitt vendt ned ned for en slik stasjon, blant annet som følge av økt risiko for utbyggingen av Ringeriksbanen. Nå løfter regjeringen frem muligheten for å vurdere nye, moderne kollektivløsninger i forbindelse med infrastrukturen som bygges i tilknytning til Ringeriksbanen.

Smarte løsninger
- Regjeringen ønsker å bidra til smarte løsninger. Vi må ha visjoner for arealutvikling og tenke langsiktig om gode transportløsninger. Den teknologiske utviklingen åpner for nye spennende konsepter i skjæringspunktet mellom teknologi og kjøretøy. For en utbygging som ligger noe frem i tid, kan det være interessant å utforske om autonome, forurensingsfrie busser kan danne grunnstammen i et kollektivtransportsystem for Avtjerna. Ved bruk av servicetunnelen får man et mulig transportsystem hvor all ferdsel er nøye kontrollert, og som derfor kan fungere spesielt godt som arena for ny teknologi. Jeg vil derfor utfordre Bærum kommune og Akershus fylkeskommune, gjerne sammen med relevant kollektivselskap, til å utrede muligheten for en slik løsning mellom Sandvika og Avtjerna, sier samferdselsministeren.

Ringeriksbanen er planlagt som en sammenhengende dyp tunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen, med traséhovedsakelig i dagsone videre til Hønefoss. Dersom tunnelen bygges som ett løp med to spor, må det bygges en service- og beredskapstunnel parallelt med jernbanetunnelen. Hvis servicetunnelen kan brukes som egen trasé for selvkjørende busser, åpner dette for et spennende og innovativt kollektivtransporttilbud, gitt at Avtjerna-området skal bygges ut i fremtiden.

Ingen jernbanestasjon vedAvtjerna
Samferdselsdepartementet ba i juni 2017 Jernbanedirektoratet om å vurdere en egen stasjon på Ringeriksbanen ved Avtjerna. Tekniske forhold som stigning og usikre grunnforhold, og utfordringer knyttet til å gi et godt kollektivtrafikktilbud, gjorde at Jernbanedirektoratet anbefalte at banen bygges uten stasjon mellom Sandvika og Sundvollen. Regjeringen støtter denne tilrådingen.

- Vi må velge de kollektivløsninger som er best egnet på ulike steder. En jernbanestasjon på Avtjerna ville ligget i utkanten av et fremtidig boligområde. Med en betydelig høydeforskjell i området, vil få personer få gåavstand til stasjonen. Siden det uansett vil være nødvendig med et busslignende transportsystem lokalt, ønsker vi å løfte blikket og se hvordan det kan utvikles med tilknytning til for eksempel Sandvika. Avtjerna ligger ikke inne på prioriterte lister over boligutvikling i dagens lokale planer, slik at boligutviklingen i området ligger mange år frem i tid. Dermed har både lokale myndigheter og kollektivselskap tilstrekkelig med tid til å jobbe med kollektivløsninger, og dette er innenfor et felt der teknologiutviklingen nå er i en rask og riktig retning. Vi kan få nye, spennende løsninger som kanskje kan snu opp ned på folks syn på kollektivtrafikk. Jeg ser frem til muligheten for konstruktivt og nyskapende arbeid, avslutter Solvik-Olsen.

Videre prosess
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i nærmeste fremtid be Bane NOR om å sende forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss ut på høring. 

For flere opplysninger – se:

  • Bane NORs prosjektside om Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsordningen: 60 millioner kroner til kollektivsatsing i Grenland19.4.2018 12:06Pressemelding

- Grenland er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Fra 2016 til 2017 har bruken av kollektivtrafikk økt med litt over 11 prosent, og vi ser også at flere velger å sykle. Samtidig vokser ikke biltrafikken. Resultatet er bedre fremkommelighet og bedre bymiljø. Det utløser 60 millioner kroner fra staten til bedre kollektivsatsing i regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger17.4.2018 15:50Pressemelding

- Regjeringen ønsker at data fra det offentlige skal være lettere tilgjengelig. Da blir det enklere for næringsliv, forskere, gründere, journalister og andre å utvikle smarte løsninger, ny kunnskap eller mer effektive tjenester. Vi har derfor lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren samtidig som vi ivaretar personvernhensyn for innbyggerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer i dag fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale17.4.2018 13:45Pressemelding

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene.

Strekningen E6 Ensby – Øyer legges til Nye Veiers portefølje13.4.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen ønsker å bygge og drifte infrastruktur i Norge så effektivt og kostnadsbesparende som mulig. Nye Veier AS har vist flere ganger at det er mulig å bygge vei rimeligere. Ved å legge til denne strekningen i Nye Veiers portefølje får vi sammenhengende vei med 110 km/t helt fram til Øyer. Et godt eksempel på at selskapet ser helheten i utbygging av vei i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom