Samferdselsdepartementet

Avtjerna – kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Del

- Dersom Avtjerna i fremtiden utvikles som boligområde, kan det være et spennende sted for utvikling av fremtidsrettede kollektivløsninger. Regjeringen åpner for at lokale myndigheter og kollektivselskap sammen med staten ser på muligheten for å bruke servicetunnelen til en fremtidig Ringeriksbane som trasé for høyteknologiske bussløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I lys av en mulig fremtidig utbygging av boliger og næringsvirksomhet på Avtjerna i Bærum kommune, har det vært luftet ønske om å anlegge jernbanestasjon i området. Fra faglig hold har tommelen blitt vendt ned ned for en slik stasjon, blant annet som følge av økt risiko for utbyggingen av Ringeriksbanen. Nå løfter regjeringen frem muligheten for å vurdere nye, moderne kollektivløsninger i forbindelse med infrastrukturen som bygges i tilknytning til Ringeriksbanen.

Smarte løsninger
- Regjeringen ønsker å bidra til smarte løsninger. Vi må ha visjoner for arealutvikling og tenke langsiktig om gode transportløsninger. Den teknologiske utviklingen åpner for nye spennende konsepter i skjæringspunktet mellom teknologi og kjøretøy. For en utbygging som ligger noe frem i tid, kan det være interessant å utforske om autonome, forurensingsfrie busser kan danne grunnstammen i et kollektivtransportsystem for Avtjerna. Ved bruk av servicetunnelen får man et mulig transportsystem hvor all ferdsel er nøye kontrollert, og som derfor kan fungere spesielt godt som arena for ny teknologi. Jeg vil derfor utfordre Bærum kommune og Akershus fylkeskommune, gjerne sammen med relevant kollektivselskap, til å utrede muligheten for en slik løsning mellom Sandvika og Avtjerna, sier samferdselsministeren.

Ringeriksbanen er planlagt som en sammenhengende dyp tunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen, med traséhovedsakelig i dagsone videre til Hønefoss. Dersom tunnelen bygges som ett løp med to spor, må det bygges en service- og beredskapstunnel parallelt med jernbanetunnelen. Hvis servicetunnelen kan brukes som egen trasé for selvkjørende busser, åpner dette for et spennende og innovativt kollektivtransporttilbud, gitt at Avtjerna-området skal bygges ut i fremtiden.

Ingen jernbanestasjon vedAvtjerna
Samferdselsdepartementet ba i juni 2017 Jernbanedirektoratet om å vurdere en egen stasjon på Ringeriksbanen ved Avtjerna. Tekniske forhold som stigning og usikre grunnforhold, og utfordringer knyttet til å gi et godt kollektivtrafikktilbud, gjorde at Jernbanedirektoratet anbefalte at banen bygges uten stasjon mellom Sandvika og Sundvollen. Regjeringen støtter denne tilrådingen.

- Vi må velge de kollektivløsninger som er best egnet på ulike steder. En jernbanestasjon på Avtjerna ville ligget i utkanten av et fremtidig boligområde. Med en betydelig høydeforskjell i området, vil få personer få gåavstand til stasjonen. Siden det uansett vil være nødvendig med et busslignende transportsystem lokalt, ønsker vi å løfte blikket og se hvordan det kan utvikles med tilknytning til for eksempel Sandvika. Avtjerna ligger ikke inne på prioriterte lister over boligutvikling i dagens lokale planer, slik at boligutviklingen i området ligger mange år frem i tid. Dermed har både lokale myndigheter og kollektivselskap tilstrekkelig med tid til å jobbe med kollektivløsninger, og dette er innenfor et felt der teknologiutviklingen nå er i en rask og riktig retning. Vi kan få nye, spennende løsninger som kanskje kan snu opp ned på folks syn på kollektivtrafikk. Jeg ser frem til muligheten for konstruktivt og nyskapende arbeid, avslutter Solvik-Olsen.

Videre prosess
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i nærmeste fremtid be Bane NOR om å sende forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss ut på høring. 

For flere opplysninger – se:

  • Bane NORs prosjektside om Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar20.3.2019 10:30:00 CETPressemelding

PRIV TIL RED.: OPPDATERT 22.03 MED KORREKT FV-NR: Fv 17 Folda bru - Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom