Avinor
Avinor

Avinor har ansvar for de 44 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

Saker
65
Meny

Trondheim lufthavn Værnes – fortsatt en klimanøytral lufthavn2.7.2018 10:01 | Aktuelt

– Dette er helt i tråd med Avinors målsetting om å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer. Som operatør av Norges tredje største lufthavn har vi et stort samfunnsansvar, og ACA-akkrediteringen er med på å bidra til bærekraftig vekst for landet og regionen, sier Sonja Englund, sikkerhetssjef ved Trondheim lufthavn Værnes. – Avinor har stort fokus på bærekraftig biodrivstoff og elektrifisering av flytrafikken. Samtidig er værsituasjonen vinterstid utfordrende. Derfor er det også viktig å ha fokus på lokal CO2-reduksjon. Økt innfasing av bærekraftig biodrivstoff er et av tiltakene for å redusere CO2-avtrykket. Samtidig har vi igangsatt et prosjekt på energiledelse hvor målet er å redusere energiforbruket med 25%, forklarer Anne Orderdalen Steen, fagansvarlig ytre miljø ved Trondheim lufthavn Værnes. Opprettholdelse av akkrediteringsnivået er viktig for en samfunnsansvarlig organisasjon med fokus på å videreutvikle lufthavnen i en bærekraftig retning. For

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken26.6.2018 11:06 | Pressemelding

Meklingen starter torsdag 28. juni. Dersom det ikke kommer til enighet har LO stat og YS varslet at streik iverksettes fra fredag 29. juni klokken 10. En streik vil ramme flere av lufthavnene i Avinor. Ved Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik vil det ikke kunne avvikles trafikk etter klokken 10 fredag morgen. Ved Stavanger vil også offshore trafikken stoppes av en streik. Streikeuttaket gir i denne omgang ingen konsekvenser for trafikken ved Oslo lufthavn. – Store deler av lufthavn-nettverket vil bli preget av dette i en hektisk ferietid. Avinor har ikke mer informasjon å gi på det nåværende tidspunkt, og vi ber de reisende holde seg oppdatert via sitt flyselskap eller våre nettsider, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud. Det er ennå ikke avklart om det blir etablert beredskap som ivaretar liv og helse samt rikets sikkerhet.

Ny driver på Haugesund lufthavn fra første kvartal 201921.6.2018 09:00 | Pressemelding

Samferdselsdepartementet besluttet i november 2016 å starte arbeidet med å sette ut driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjon. Dermed ble prosessen med å gjennomføre et pilotprosjekt med privat drift av Haugesund lufthavn igangsatt. Avinor fikk oppdraget i mai 2017 og la 18. mai frem en plan for anbudsprosess og overtakelse. Anbudsfristen var i mars, og Lufthavnutbygging og Widerøe Ground Handling leverte et samlet tilbud. Etter noen forhandlingsmøter er det nå kommet til enighet, og det er klart at disse to aktørene vil samarbeide om å drifte Haugesund lufthavn fra første kvartal 2019. – Vi er fornøyd med å ha kommet i mål med anbudsprosessen. Dette har vært en dels krevende, men også spennende prosess for oss. Nå er vårt fokus å sørge for at de ansatte får best mulig informasjon om prosessen fremover, og vi skal levere gode tjenester frem til overtakelse, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Flyplassdriften er lyst ut på anbud for en periode på 20 år. – Det er ingen

Presseinvitasjon: Norges første elektriske flyturer1.6.2018 13:33 | Aktuelt

Mandag 18. juni klokken 13.30 inviterer Avinor pressen til de første flygningene med elektrisk fly i Norge. Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på arrangementet, som henholdsvis pilot og passasjer. I tillegg til å overvære jomfruturene, blir det anledning til å se nærmere på flyet, et toseters Alpha Electro G2 som blir levert av en av Europas største flyfabrikker, Pipistrel i Slovenia. Avinor og partnere i luftfartsbransjen jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i verden innen elfly. Målet er at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel, og atden norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040. Prosjektet støttes av regjeringen og SAS, Widerøe, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen ZEROer prosjektpartnere. Påmelding via http://www.trippus.net/Avinor-NFEF-D Spørsmål fra pressen angående arrangementet og temaet kan sendes til presse@avinor.no Oppmøte: Oslo lufthavn, 18. j

Fagernes lufthavn Leirin legges trolig ned 1. juli9.5.2018 14:20 | Pressemelding

Dersom det i løpet av de nærmeste ukene ikke inngås en avtale med lokale aktører om overtakelse av lufthavna, avvikles driften 1. juli. Rammen for driften av Fagernes lufthavn er beskrevet i oppdraget Avinor har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) gjennom Prop. 19 S (2015–2016). Se egen lenke under denne saken. Følgende avsnitt legger føringer for videre drift: «Regjeringa meiner at Avinor AS skal drive Fagernes lufthamn som rein charterflyplass fram til lokale eigarar kan overta ho, men ikkje lenger enn til 1. januar 2019. Dette føreset forlengd dispensasjon frå Luftfartstilsynet. Avinor skal drive lufthamna i den forfatninga ho har i dag. Ei ev. oppgradering av rullebanen ligg ikkje inne i forslaget. Det blir vidare føresett at lokalt næringsliv frå 2017 skal dekkje delar av Avinors kostnader for å vidareføre drifta, og at lokalt næringsliv i 2018 skal dekkje halvparten av Avinors kostnader.» - Avinor har vært i dialog med lokale aktører, men det er ikke kommet noen avklaringer, e

Avinor forlenger Securitas-kontrakt med ytterligere ett år26.4.2018 09:34 | Pressemelding

Kontrakten med Securitas Transport Aviation Security AS (STAS) ble inngått i 2014, og 24. april ble den forlenget med ytterligere ett år, slik at den utløper 29. februar 2020. - Vi er fornøyd med leveransene til Securitas, og denne forlengelsen sikrer kontinuitet og forutsigbarhet, sier konserndirektør for sikkerhet og miljø i Avinor, Tarald Johansen. Leveransene omfatter securitytjenester ved alle Avinors lufthavner, med unntak av Oslo lufthavn.

Vellykket demonstrasjon av Norges første førerløse brøytebiler19.3.2018 16:00 | Pressemelding

Og snø var det heldigvis nok av! Prosjektet startet som et innovasjonsprosjekt av Avinor for tre år siden. - Prosjektet er så langt vi vet blant de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt og rydde snø på lufthavnene . Det vi så under demonstrasjonen oversteg våre forventninger, og vi er svært imponert over hva våre samarbeidspartnere, Semcon og Øveraasen, har fått til i prosjektet vårt, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. -Det er viktig for Avinor å legge til rette for nytenking og innovasjon. Mange oppgaver i luftfart vil i fremtiden løses på andre måter enn i dag. Avinor ønsker å teste ut autonomi, og ser helt klart operative fordeler og effektiviseringsgevinster en gang i fremtiden ved nye løsninger innenfor området. Foreløpig er det litt tidlig å konkretisere dette, men vi må følge utviklingen og initiere smart bruk av teknologi for å kunne være et ledende konsern innen luftfart også i fremtiden, legger konsernsjefen til. Mer teknologi i fremtiden - Avinor

Falck Emergency AB tildeles ny kontrakt i Bodø13.3.2018 13:00 | Pressemelding

Avinor overtok driften av Bodø lufthavn fra Forsvaret 1. august 2016, og det ble inngått avtaler med Mesta og Falck om leveranser av henholdsvis plasstjeneste og brann- og redningstjenester. Disse avtalene ble inngått med en varighet på to år. Avinor lyste derfor ut ny kontrakt for plass-, brann og redning for Bodø lufthavn høsten 2017. Falck er nå valgt etter jevn konkurranse og en samlet vurdering av kvalitet og pris. - Vi er fornøyd med at det kom inn gode og konkurransedyktige tilbud. Nå er vi i mål, og jeg ser frem til det videre samarbeidet med Falck, forteller Knut Holen, sjef for nasjonale lufthavner i Avinor. Falck leverer brann – og redningstjeneste i dag, nå overtar de også plasstjenesten ved Bodø lufthavn. Oppstart av ny avtale er 1. august 2018.

Presseinvitasjon: velkommen til første demonstrasjon av førerløse brøytebiler7.3.2018 13:52 | Pressemelding

Velkommen til demonstrasjon av førerløse brøytebiler på Fagernes Lufthavn, Leirin, 19. mars. Dette er første gang autonome brøytebiler vises i sitt virkelige miljø – med masse snø. Utviklingen har pågått i to år, og nå er det på tide å vise fram resultatet. Plan for dagen: 13:00-14:00 Fremmøte, registrering og bevertning 14:00-14:15 Velkommen og innledning, om prosess og planen videre – konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen og divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken 14:15-14:30 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om autonomi og innovasjon 14:30-15.15 Teknisk prosjektpresentasjon – Yeti Snow Technology, spørsmål underveis. 15:15-16.00 Demonstrasjon (utendørs), spørsmål underveis, fotomuligheter 16.00 – 17.30 Ekstra tid for media: intervjuer, film, og foto, samt mulighet til å få prøvetur. Påmelding innen 12. mars til ghu@avinor.no Mer informasjon om prosjektet finner du her: https://www.yetisnowtech.com. Velkommen!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Avinor har ansvar for de 44 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg