Parat

Parat advarer mot terrorfare i norsk luftfart

Del

Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener norske myndigheters unnlatelse av bakgrunnssjekk på personer fra tredjeland åpner for at potensielle terrorister med falsk ID kan få fri tilgang til fly og cockpit i Norge og på europeiske flygninger.

Norwegian avviser problematikken i et intervju med NRK.
– Dette er ikke et angrep på Norwegian eller en kritikk av hvordan de håndterer sine ansatte fra Thailand. Manglende sikkerhetskontroll er imidlertid en høyst reell frykt, og kritikken vår er utelukkende rettet mot norske myndigheter, sier Einan.

Personer fra tredjeland er unntatt bakgrunnssjekk
Leder for Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, sier Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet i et brev til Parat bekrefter at de ikke utfører bakgrunnssjekk på personer fra tredjeland som ønsker å jobbe for norske flyselskaper, og at det i motsetning til hva som forutsettes for EU/EØS-borgere, ikke kreves bakgrunnssjekk med bekreftet bosted eller uttømmende rulleblad fra politimyndigheter.
– Personer uten politiattest eller noen form for vandelsvurdering gis full tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassen, i flyet under flygning, inkludert cockpit, og det gis egne dokumenter for bruk i passkontrollen, sier Førde.

Ifølge Nasjonalt ID-senter er det et omfattende problem med bruk av falsk ID fra tredjeland.
– Norsk Pilotforbund er svært bekymret for at Luftfartstilsynets dispensasjoner fra det felleseuropeiske kravet om bakgrunnssjekk for flygende personell, er tilsidesatt for kabinansatte fra Thailand og andre tredjeland. Det er utbredt korrupsjon i Thailand og landet er tidligere knyttet til salg og bruk av falske pass for terrorister, blant annet bombingene i Madrid i 2004, sier Førde.

Luftfartstilsynet bekrefter i brevet til Parat at de tolker dagens regelverk slik at personer fra tredjeland ikke trenger politiattest fordi det er ressurskrevende, utfordrende og at det ofte er «tvil om dokumentets pålitelighet selv etter omfattende ressursbruk».
– Vi reagerer sterkt på en slik begrunnelse. Det kan ikke være slik at personer skal slippe kontroll fordi det er vanskelig og ressurskrevende å sjekke dokumentenes gyldighet. Nå må norske sikkerhetsmyndigheter på banen. Kontrollen må bli grundigere og ikke fraværende, som i dag, sier Førde.

Strenge krav for norsk og europeisk besetning
For å illustrere hvor galt dette er, viser Førde til at en norsk pilot eller kabinansatt risikerer å miste adgangskortet og dermed jobben dersom de får en anmerkning på rullebladet.
– Vi som bor og er oppvokst her i landet blir avkrevd full bakgrunnssjekk og må kunne fremlegge et rent rulleblad fem år tilbake. En fartsovertredelse kan for meg være alvorlig nok til å miste adgangskortet. Hvorfor personer fra tredjeland ikke skal underlegges den samme kontrollen, er uforståelig, sier Førde.

Parats nestleder har registrert innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs uttalte bekymring til VG der potensielle terrorister kan komme seg til Norge med falske pass.
– Parat har sendt et brev til Listhaug der vi ber ministeren vurdere om den praktisering av regelverket som beskrives av Luftfartstilsynet, utgjør en sikkerhetsrisiko. Denne form for manglende risikohåndtering kan etter vårt syn også utgjøre en sikkerhetsrisiko for luftfarten i andre deler av Europa, sier Einan.

På bakgrunn av trusselbildet i verden og den senere tids hendelser både i Europa og i Thailand, mener Einan at Luftfartstilsynets, Samferdselsdepartementets og regjeringens tolkning av regelverket fremstår som mangelfullt, naivt og som en potensiell stor sikkerhetsrisiko overfor passasjerer og ansatte i norsk og europeisk luftfart.
– Vi har derfor bedt ministeren ta initiativ til en gjennomgang av dagens tolkning og praktisering av regelverket. Kopi av brevet er også sendt andre norske sikkerhetsmyndigheter som PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Nasjonalt ID-senter og Etterretningstjenesten, sier Einan, som håper at noen av disse er villig til å ta ansvar.

EU-bekymring
Einan sier Parats henvendelse til EU i denne saken førte til at EU-kommisjonen kontaktet EFTA for å få svar fra norske myndigheter om deres praksis vedrørende bakgrunnssjekk.
– EU-kommisjonen er tydelig på at myndighetene ikke har noen unntak for kontroll av besetningsmedlemmer fra tredjelands borgere. Det er derfor grunn til å tro at Norge vil bli pålagt av europeiske luftfartsmyndigheter å rydde opp i denne lemfeldige og manglende kontrollen dersom de nå ikke raskt tar ansvar, sier han.

Einan sier Parat er alvorlig bekymret for sikkerheten til sine medlemmer, ansatte og passasjerer dersom dagens praksis videreføres.
– I tillegg til manglende personellsikkerhet mener vi problemstillingen også berører objektsikkerhet og truer en samlet luftfartsindustri som vil bli alvorlig skadet dersom en terrorhandling blir gjennomført som følge av å unnlate ID-kontroll og bakgrunnssjekk, sier Einan.


Vedlegg og aktuelle kilder
- Luftfartstilsynets brev til Parat, datert 15.3.2016
- Parats brev til Justis- og beredskapsdepartementet, datert 22.8.2016
- Brev fra EFTA til Samferdselsdepartementet, datert 6.7.2016
- Samferdselsdepartementets brev til EFTA, datert 23.8.2016

- Thai authorities say the ring may have passed fake documents to those behind the Madrid train bombings in 2004”: http://uk.reuters.com/article/uk-malaysia-airlines-thailand-passports-idUKBREA290K620140310 

- Parats kontakt med EU-parlamentariker Ole Kristensen og hans spørsmål med påfølgende svar fra EU-kommissær Violeta Bulc.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-004208+0+DOC+XML+V0//DA&language=da 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-004208&language=DA 

http://www.europarl.europa.eu/meps/da/28154/OLE_CHRISTENSEN_activities.html 

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom