Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vis aktsomhet ved vannuttak

Del

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene, og til andre som har behov for vannuttak lenger nede i vassdraget.

- Tørke og lav vannføring kan skape problemer for fisk og annet dyre- og planteliv. Vi oppfordrer alle som tar ut vann fra et vassdrag, til å opptre aktsomt for å unngå skader og ulempe for allmenne eller private interesser. Dette følger også av aktsomhetsplikten i vannressursloven, sier fungerende vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

NVE er myndighet etter vannressursloven, som regulerer vannuttak og utnyttelsen av vassdragene. I normale situasjoner er det mange vannuttak til vannforsyning og jordvanning som har ubetydelige virkninger, og ikke trenger tillatelser. Loven har regler om grunneiers prioritering og fordeling i knapphetssituasjoner i år med ekstrem tørke har.

De prioriterte bruksformålene er vannuttak til husholdning og husdyrhold.  Vannbruk til husdyr avgrenses til husdyrenes primærbehov for vann til drikke og hygiene. Dette innebærer at for eksempel jordvanning ikke er gitt prioritet i knapphetssituasjoner.

Samlet vurdering

- Sikker vannforsyning er viktig for hele samfunnet.  Når vannuttaket kan medføre uheldige konsekvenser, anbefaler vi at det tas kontakt med kommunen og eventuelt fylkesmannen for å gjøre en samlet vurdering av vannuttak og påvirkning av vassdraget, understreker Leifseth.

Fylkesmannen har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. I en slik vurdering tas hensyn også til bakenforliggende eiendommer og allmenne interesser i vassdraget, som for eksempel biologisk mangfold. Bruken av vann må være forsvarlig sett i lys av at det er en knapphetssituasjon.

Store vannuttak som kan medføre tørrlegging, vil kreve tillatelse fra NVE.

Lokale vannverk har ansvar for offentlig vannforsyning, og har ansvar for å håndtere situasjonen lokalt, for eksempel ved vanningsrestriksjoner.

Følg grunnvannsituasjonen

NVEs målestasjoner viser at grunnvannstander er meget lav og synkende i store deler av Norge. Flere stasjoner har laveste, eller blant de laveste, observerte grunnvannstander for denne tiden av året. Dette medfører også veldig lav vannføring i elver og lav vannstand i vannreservoarer.

Årsaken til den lave grunnvannstanden, er den nedbørfattige våren og svært høye temperaturer som gir stor fordamping.

Les mer om grunnvannsituasjonen på varsom.no, der du også finner lenke til kart på senorge.no.

Kontakt:

NVEs pressetelefon, tlf 489 97 667

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom