Samferdselsdepartementet

Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest

Del

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for luftfartssystemet i Hammerfestområdet. En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hammerfest lufthavn hadde 122 000 passasjerer i 2007. Ti år senere, i 2017, var det 163 000 passasjerer ved lufthavna. Avinor forventer fortsatt trafikkvekst i forbindelse med leteboring og utbygging av nye felt. I 2016-2017 hadde lufthavna en værmessig regularitet på 95,6 prosent. Rullebanen er 880 meter lang, og kan håndtere flytyper med maksimalt 39 seter. Fly av denne størrelsen kan ikke betjene Sør-Norge direkte til/fra Hammerfest. På grunn av terrenget rundt lufthavna vil en rullebaneforlengelse ikke gi tilfredsstillende operative forhold eller mulighet for å operere større fly.

Avinor har gjennomført studier av vær- og vindforhold, samt vinterdrift, ved to alternative lufthavnlokaliteter, Grøtnes og Fuglenesdalen. Arbeidet viste at bare Grøtnes kan gi et stabilt og forutsigbart flytilbud.

En eventuell ny lufthavn ved Hammerfest må finansieres av staten. Statlige prosjekter med antatt kostnadsramme over 750 millioner kroner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2) før prosjektet eventuelt legges frem for Stortinget. Det skal foreligge en konseptvalgutredning (KVU) som underlag for kvalitetssikringen (KS1). Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å starte arbeidet med en KVU for alternative lufthavnløsninger for Hammerfestområdet. Resultatene fra KVU/KS1 vil inngå i Samferdselsdepartementets arbeid med neste Nasjonale transportplan.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny postlov: Post annankvar dag i vekedagane – økonomisk støtte til omstilling i distriktsaviser i ein overgangsperiode10.4.2019 10:23:20 CESTPressemelding

- Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør. I den nye postloven foreslår difor regjeringa å innføre postomdeling 2,5 dagar i veka. Samstundes ser vi at endringa kan vere utfordrande for aviser i distrikta. Regjeringa vil utvide ordninga med statleg kjøp av avisdistribusjon og auke mediestøtta for å leggje til rette for omstilling og digitalisering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ny postlov: Post annankvar dag i vekedagane – økonomisk støtte til omstilling i distriktsaviser i ein overgangsperiode10.4.2019 10:05:25 CESTPressemelding

- Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør. I den nye postloven foreslår difor regjeringa å innføre postomdeling 2,5 dagar i veka. Samstundes ser vi at endringa kan vere utfordrande for aviser i distrikta. Regjeringa vil utvide ordninga med statleg kjøp av avisdistribusjon og auke mediestøtta for å leggje til rette for omstilling og digitalisering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Endringar i regelverket for drosjer: Eit betre drosjetilbod for kundane10.4.2019 10:04:48 CESTPressemelding

- Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Vi forslår difor no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og større valfridom for kundane. Dette er viktige skritt mot morgondagens mobilitet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom