Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha internett i Arktis

Del

Det er i dag dårlig og ustabil breibandsdekning i nordområda. No vil regjeringa at Arktis skal få breibandkommunikasjon med norskeide satellittar.

- Raskt og stabilt internett er viktig for dei som driv aktivitet i nordområda, enten det gjeld skipstrafikk, forsvar, fiskeri eller forsking, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Space Norway AS har sidan 2015 arbeidd med å etablere satellittbasert kapasitet for breibandkommunikasjon i nordområda. Space Norway sitt prosjekt baserar seg på ei løysing med to satellittar, som vil gje dekning 24 timar i døgnet i området nord for 65. breiddegrad. Satellittane har ei venta levetid på 15 år. Om alt går etter planen, skal satellittane skytast opp i 2022.

For å komme vidare i forhandlingar med kundar, leverandørar og bankar, treng selskapet no ein lovnad om at staten som eigar vil medverke med eigenkapital på rundt 1 milliard kronerdersom selskapet klarar å forhandle fram gode avtalar.

Regjeringa foreslår difor å gje eit betinga tilsegn om om rundt 1 milliard kroner i eigenkapital til Space Norway AS for å realisere dette prosjektet. Det betyr at staten vil medverke med eigenkapital dersom Space Norway landar avtalar som mellom anna sikrar at prosjektet er forretningsmessig lønsamt. I tillegg skal marknadsrisiko bærast av kundane gjennom at inntekta til prosjektet er sikra for heile satellittane si levetid.

- Space Norway AS sitt prosjekt representerer ein spannande moglegheit til å få dekka samfunnet sine behov for breibandkommunikasjon til ein låg kostnad for staten. I tillegg vil eit solid kommunikasjonssystem legge til rette for auka verdiskaping i nordområda, seier Røe Isaksen.

- Nordområda er Noreg sitt viktigaste strategiske ansvarsområde. Det er difor naturleg at vi tek ei leiande rolle for å få etablert betre kommunikasjon i området, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Dårleg dekning i nordområda skapar utfordringar for ivaretaking av sikkerheit- og beredskapsrealterte myndigheitsoppgåver som sjøredning, oljevern og krisehandtering. Ikkje minst har Forsvaret behov for stabil og sikker kommunikasjon ved operasjonar i norske farvatn.

- Space Norway sitt prosjekt er viktig for det norske Forsvaret, og kan også dekkje behova til våre allierte, seier Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom