Eika GruppenEika GruppenEika Gruppen

Vil etablere Nordens ledende betalings- og identifiseringsaktør

Del

(Oslo, 17. november 2017) Bankene i Norge har inngått intensjonsavtale om å videreutvikle verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger. Gjennom å slå sammen Vipps, BankAxept og BankID Norge er målet å skape enda bedre kundeopplevelser og stå sterkere i konkurransen mot de globale teknologigigantene.

Etter en periode med økt fragmentering innenfor betalingsformidlingen i Norge, samles nå bankenes posisjoner i ett nytt felleseid foretak, som vil bygge styrkene til de tre selskapene for økt kostnadseffektivitet, innovasjon og bedre tjenester for handelen og forbrukermarkedet.

- Norge er unikt gjennom at vi i flere tiår har hatt et samarbeid mellom bankene i Norge på betalingsløsninger. Det har gitt oss noen av verdens beste og mest effektive tjenester og infrastrukturer ifølge analyser gjort av Norges Bank. Dette samarbeidet tar vi nå et steg videre og etablerer Nordens ledende og mest fremtidsrettede aktør innen betaling og identifisering, sier Finn Haugan som er styreleder i BankAxept og styreleder i Sparebank1.

Ledende fintech-miljø

Det nye selskapet vil ha 108 ansatte med base i Oslo, og representerer et unikt fintech-miljø med betydelig kompetanse innenfor betaling, identifisering og utvikling. Selskapene som står bak, har i dag hånd om hver sin del av betalingstransaksjonen. 

- De tre selskapene utgjør i sum en norsk suksesshistorie innenfor utvikling av finansteknologi, og har i dag mange millioner nordmenn som brukere. Nå vil vi slå sammen selskapene som i dag har hånd om hver sin del av betalingstransaksjonen og skape økt brukervennlighet og sterkere innovasjonskraft. I fellesskap blir vi i stand til å utvikle enda enklere, tryggere og mer kostnadseffektive løsninger – til glede for så vel butikkene som kundene, sier styreleder i Vipps og konsernsjef i DNB Rune Bjerke. 

Radikal omveltning

- Betalingsmarkedet er i radikal omveltning med endringer i brukeratferd, teknologiske nyvinninger og nye rammevilkår. Globale aktører er allerede tungt til stede i det norske betalingsmarkedet, og de store teknologigigantene sitter med fingeren på knappen for å sikre seg en del av nordmenns betalinger. Gjennom dette grepet står det norske alternativet bedre rustet til å konkurrere mot de store utenlandske aktørene, sier Rune Garborg, Vippssjef.

Det tas sikte på at det nye selskapet skal være i drift innen 1. august 2018, forutsatt godkjenning fra norske myndigheter.

Kontaktpersoner:

Jan Bjerved, daglig leder BankID Norge, e-post: jan.bjerved@bankidnorge.no, tlf. 916 33 856

Øyvind Apelland, CEO, BankAxept Norge, e-post: oyvind.apelland@bankaxept.no, tlf 905 44 586

Rune Garborg, Vippssjef, e-post: rune.garborg@vipps.no, tlf 916 33 220

Fakta:

Vipps er i løpet av to år blitt Norges mest populære betalingsapp med ca. 2,7 millioner brukere, omlag 50 000 brukersteder, og en merkevarekjennskap på 100% i den norske befolkningen. I dag kan du bruke Vipps til vennebetaling, på nett, fakturabetaling, i butikk og med Vippsnummer for bedrifter. Selskapet eies av 106 norske banker og har 110 banker som distribusjonspartnere. Selskapet ble etablert 1.oktober, har 40 medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika.

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort og i fjor ble det gjennomført mer enn 1,6 mrd transaksjoner. Bankene har utstedt mer enn 8 millioner bankkort med BankAxept, og kortene kan brukes hos mer enn 100.000 brukersteder i hele Norge. BankAxept utvikler nye betalingsløsninger og lanserte tidligere i år kontaktløs betaling. Omsetning i år på ca. 300 millioner kroner og selskapet har 50 ansatte. Eies av bankene i Norge.

BankID Norge brukes av alle landets banker, offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. I dag har 3,7 millioner nordmenn BankID, og over 1 million har også BankID på mobil. Omsetning i år på ca. 130 millioner kroner og med 18 ansatte. Eies av bankene i Norge.

Will establish the Nordic region’s leading payment and identification player

(Oslo, Friday 17th of November 2017) Banks in Norway have entered an agreement of intent to further develop the world’s most customer-friendly and efficient payment- and identification solutions. Through combining Vipps, BankAxept and BankID Norge the objective is to create even better customer experiences and to stand stronger in the competition against the global technology giants.

After a period of increasing fragmentation in the payment services field in Norway, banks are now collecting their positions in a new jointly owned undertaking, which will build on the strengths of the three companies to achieve improved cost efficiency, strengthened innovation and an enhanced purchasing experience in the retail and consumer markets.

“Norway is unique in having had several decades of collaboration on payment solutions between banks in Norway. This has given us services and infrastructure that are among the best and most efficient in the world based on analyses done by the Norwegian central bank. We are now taking this collaboration a step further by establishing the Nordic region’s leading and most forward-thinking player within payments and identification”, says Finn Haugan, Chairman of the Board of BankAxept and Sparebank1.

Leading fintech entity

The new undertaking, based in Oslo and employing 108 staff will represent a unique fintech entity with considerable expertise in payments, identification and product development. Today, the three companies are active in different respective stages of payment transactions.

“The three companies together symbolize a Norwegian success story within the fintech sector, and today have several million Norwegians as users. We are now combining these companies, each of which is currently responsible for a particular aspect of the payment transaction, which will yield increased user-friendliness and strengthened innovation. Pooling our resources will enable us to develop even simpler, more secure and more cost-efficient solutions – to the delight of retailers and customers alike”, says Rune Bjerke, Chairman of the Board in Vipps and President and CEO of DNB.

Radical transformation

“The payments market is undergoing a radical transformation with changes in consumer behavior, technological innovations and the regulatory environment. Global players already have a major presence in the Norwegian payments market, and technology giants are ready and waiting to capture a share of Norwegians’ payments. Through this undertaking, the Norwegian alternative is better positioned to compete against the major foreign players”, says Rune Garborg, CEO Vipps.

The aim is to get the new company up and running by 1st of August 2018, pending approval from Norwegian authorities.

Contact persons:

Jan Bjerved, CEO BankID Norge, e-mail: jan.bjerved@bankidnorge.no, phone +47 916 33 856

Rune Garborg, CEO Vipps, e-mail: rune.garborg@vipps.no, phone +47 916 33 220

Øyvind Apelland, CEO, BankAxept Norge, e-mail: oyvind.apelland@bankaxept.no, phone +47 905 44 586


Facts and figures:

Vipps has, over the course of two years, become Norway's most popular mobile payment app with around 2.7 million users, 50,000 business customers, and 100% brand awareness in Norway. You can use Vipps to make payments to your friends, on the net, for bills, in store and to businesses (through the use of Vippsnummer). Vipps is owned by 106 Norwegian banks and has distribution partnerships with 110 banks. The company was established on the 1st of October, has 40 employees, and has its offices in Bjørvika.

BankAxept is the national payment scheme in Norway. Eight out of ten card payments in stores are completed using BankAxept cards and last year more than 1.6 billion transactions were completed. Banks have issued more than 8 million debit cards based on BankAxept, and the cards can be used at more than 100,000 locations throughout Norway. BankAxept is developing new payment solutions and launched contactless payments earlier this year. Annual revenues of approximately 300 million kroner and the company has 50 employees. BankAxept is owned by banks in Norway.

BankID Norway is used by all banks in the country, by public digital services and by an increasing number of businesses across several sectors. Today 3.7 million Norwegians have BankID, and more than 1 million also have BankID for smartphones. Turnover this year of about NOK 130 million, and a staff of 18. Owned by the banks in Norway.

Nøkkelord

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 250 kontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. www.eika.no 

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

73 lokalbanker og De Lage Landen styrker leasingtilbudet for lokalt næringsliv.21.9.2017 09:00Pressemelding

(20. september 2017) På vegne av 73 lokalbanker har Eika Gruppen tidligere i år inngått avtale med De Lage Landen Finans Norge (DLL) om formidling av leasing til lokalbankenes bedriftskunder. DLL er den tredje største merkeuavhengige leasing-leverandøren i Europa, er representert i 41 land og eies av nederlandske Rabobank Group. Avtalen er viktig for å styrke konkurranseevnen og opprettholde høyeste kundetilfredshet på BM.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom