Den norske kirke

Vann er liv - Samisk kirkeråd støtter Standing Rock Sioux Tribe

Del

Samisk kirkeråd ser med uro på utviklingen i Standing Rock, Nord-Dakota, hvor urfolk opplever at Dakota Access Pipeline blir lagt tvers gjennom urfolksområder uten konsultasjon eller samtykke. Rådet ser dette som et eksempel på at urfolk over hele verden fortsatt opplever kolonialistiske overgrep.

Slike oljeledninger har andre steder ført til forurenset vann. Oljeledningen er planlagt å gå gjennom områder med hellige steder og gravsteder. Urfolk fra flere verdensdeler samles nå i solidaritet for å støtte Standing Rock Sioux Tribe. Dette er også en del av en verdensomspennende bevegelse som kjemper for urfolks rett til deres egne landområder.

Vann er symbol på livet, og er en grunnbetingelse for alt liv på jorda slik det er beskrevet i 1. Mosebok. Vann skal beskyttes, og alle vesener må få mulighet til å ta del i det. Vi mennesker har ansvar for å forvalte Guds skaperverk slik at det kan føres videre til senere generasjoner.

Respekt for andre mennesker tilsier at man ikke ødelegger deres gravsteder og andre hellige steder. Slike steder har en verdi som ikke kan eller skal måles i penger.

Vann er hellig - Samisk kirkeråd støtter Standing Rock Sioux Tribes kamp.

Samisk kirkeråd 4. oktober 2016

Kontaktperson:
Generalsekretær i Samisk kirkeråd
Risten Turi Aleksandersen
Epost: ra866@kirken.no   Tlf: 23 08 12 35 -  Mobil: 924 59 798

Water is life - Sami Church Council supports Standing Rock Sioux Tribe

The Sami Church Council (Church of Norway) is concerned about the development in Standing Rock, North Dakota, where Indigenous peoples experience that Dakota Access Pipeline is to be placed transversely through Indigenous areas without appropriate consultation or consent from the Indigenous peoples. The Council sees this as an exampel of how Indigenous peoples around the world still experience colonialist violations.

Such petroleum pipelines has earlier led to contaminated water. This oil pipeline is planned to run through areas of sacred places and burial grounds. Indigenous peoples from many parts of the world are now gathered in solidarity to support the Standing Rock Sioux Tribe. This is also part of a worldwide movement fighting for Indigenous peoples rights to their own lands.

Water is the symbol of life, it is the basic condition for all life on earth as described in Genesis 1. It must be preserved, and all beings must have the opportunity to benefit from it. We humans are responsible for managing God's Creation so it can be passed on to the next generations.

Respect for other people means that you do not destroy their burial grounds and other sacred places. Such places have a value that can not be, and should not be, measured in money.

Water is sacred - Sami Church council supports Standing Rock Sioux Tribes fight.

Sami Church Council, October 4 2016

Contact:
Secretary General Sami Church Council
Risten Turi Aleksandersen
Email: ra866@kirken.no   Telph: 23 08 12 35 -  Mob.: 924 59 798

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke