Samferdselsdepartementet

Utlysing av konkurranse om drift av regionale flyruter i Nord-Noreg

Del

- Det regionale flytilbodet er ein viktig del av vårt samferdselstilbod. Dette gjeld spesielt i Nord-Noreg, der transportavstandane er store. Gjennom utlysinga av ny konkurranse om drift av regionale flyruter i Nord-Noreg vil regjeringa sikre eit godt tilbod til flypassasjerane, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut ein ny konkurranse om drift av regionale flyruter i Nord-Noreg. Tilbodsfristen for flyselskapa er 8. august 2016.

For å sikre eit tilbod på dei flyrutene som det ikkje er bedriftsøkonomisk lønsamt å drive, kjøper staten flytransport etter ein konkurranse blant flyselskapa. Flyselskapet som vinn konkurransen, får einerett til drift av ei rute, eller eit ruteområde, i eit gitt tidsrom. Samferdselsdepartementet kan setje krav til drifta av  flyrutene. Desse krava omfattar setekapasitet, ruteføring og maksimalpris på billettar.

Samferdselsdepartementet inngår som hovudregel kontrakt med flyselskap som tilbyr å drive ei flyrute eller eit ruteområde til den lågaste kostnaden for staten.

Ny konkurranse om flyruter i Nord-Noreg
Statleg regulering og kjøp blir vidareført på alle ruter som i dag er omfatta av ordninga med statleg kjøp.

Departementet har i utforminga av konkurransegrunnlaget arbeidd for å leggje til rette for auka konkurranse om rutene som staten skal kjøpe.
Konkurransen omfattar følgjande flyruter i perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:

Nummer

Ruteområde

1

Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord,   Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

2

Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest   v.v. og Sørkjosen – Tromsø v.v.

3

Lakselv – Tromsø v.v.

4

Andenes–Bodø, Andenes–Tromsø v.v.

5

Harstad/Narvik–Tromsø v.v.

6

Leknes – Bodø v.v.

7

Svolvær – Bodø v.v.

8

Røst–Bodø v.v.

9

Brønnøysund–Bodø,   Brønnøysund–Trondheim v.v.

10

Sandnessjøen–Bodø,   Sandnessjøen–Trondheim v.v.

11

Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim v.v.

12

Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim   v.v.

13

Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim v.v.

 

Eit meir effektivt og marknadstilpassa flytilbod  
Fram til utlysinga for ruteflyging Sør-Norge i 2015, var det i tidlegare anbodsrundar sett rigide krav til dagleg frekvens og setekapasitet på flyrutene. I denne konkurransen er det, som i anbodsrunden for Sør-Noreg, sett krav til setekapasitet per år i tillegg til lågare minstekrav til daglege avgangar. Dette opnar for at flyselskapa kan auke talet på avgangar på dagar med høg etterspurnad og redusere flytilbodet på dagar med låg etterspurnad. Dette  gir flyselskapa større rom til å tilpasse flytilbodet til lokale reisevanar.

Samferdselsdepartementet sett heller ikkje krav til flystorleik i denne runden. Samstundes gjeld krav om setekapasitet per år. På ruter der mindre fly kan vere eit alternativ, må kapasitetskravet bli dekt ved å ha fleire avgangar enn med større fly.

Moglegheitene for å kombinere fleire ruteområder er utforma med tanke på å leggje til rette for konkurranse og samstundes hente ut stordriftsfordelar som kan gi staten lågare kostnader.

Ny modell for billettprisar
Som for flyrutene omfatta av ordninga med statleg kjøp i Sør-Noreg, er det innført ein ny lineær kostnads- og avstandsbasert prismodell. Dette sørgjer for likebehandling av flyrutene og ei prissetting basert på objektive kriterier.

Strenge krav til flytryggleik
Samferdselsdepartementet held fram med å stille strenge krav til flytryggleik i konkurransen. Flyselskap som vil vinne fram, må nytte seg av satellittbasert instrumentinnflyging der dette er mogleg.Det er òg krav til treningsprogram for flyging på kortbaner. Ei ny forskrift med krav til trykkabin på ruteflyging over fjellområder har nyleg blitt fastsett av Luftfartstilsynet. Dette er det tatt omsyn til i krava for dei ulike ruteområda, og fleire ruter der det ikkje har vore krav om trykkabin tidlegare, har no fått eit slikt krav.

 For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fornying av førarkort for tungbil skal bli enklare15.12.2017 11:45Pressemelding

– Regjeringa vil skape ein enklare kvardag for folk flest og fjerne unødvendige forbod og påbod. I dag er det krav om ny praktisk prøve dersom førarkort for lastebil og buss ikkje er fornya innan eitt år etter at det er gått ut. Det opplever mange som veldig strengt. Desse reglane kan vi forenkle, og ein helseattest bør vere tilstrekkeleg for å få fornya førerkortet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ber Statens vegvesen vurdere billigare utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen15.12.2017 11:40Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorvegstrekningar for betre framkome og styrking av trafikktryggleiken. Samstundes er vi opptatt av å få mest mogleg veg for pengane. Innspel frå Statens vegvesen og Nye Veier AS tidligare i år viste at det er mogleg å redusere kostnadane med så mykje som 30 prosent i utbygginga av E6 Ringebu-Otta. No ber vi Statens vegvesen om å vurdere desse innspela og kome med ei tilråding om vidare framdrift, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner14.12.2017 10:50Pressemelding

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Med dette kuttes gjelden i rundt 30 bompengeprosjekt med til sammen 500 millioner kroner. Det gir rom for å redusere takster ved en rekke bompengepasseringer i tiden framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa opprettar nytt forum for norsk vegtransportnæring13.12.2017 16:30Pressemelding

- Det er eit klart mål å sikre konkurranseevna til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringar og rekruttering. Vi har allereie i dag eit godt samarbeid med bransjen. No ønskjer vi å formalisere det med eit eige vegtransportforum Målet er å få ei fortløpande skildring av situasjonen i vegtransportmarknaden og å få vite kva slags utfordringar næringa og arbeidstakarane står overfor i det daglege, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom