Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

To løyve og tre avslag til småkraftverk i Namsskogan og Grong

Del

NVE gir løyve til Grøndalselva og Nedre Skorovasselva kraftverk i kommunane Namsskogan og Grong i Nord-Trøndelag. Grøndalstjønna, Sandåa og Øvre Skorovasselva kraftverk i Namsskogan kommune får avslag.

Dei to kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 38 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1900 husstandar. Prosjekta som fekk avslag, kunne samla gitt om lag 21 GWh/år.

Reindrift, naturmangfald og landskap har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gitt konsesjon til kraftverka som gir minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

NVE har sett vilkår til kvart prosjekt for å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser. Etter NVE si vurdering er det ikkje mogleg å gjere tilpassingar som kan bøte på dei negative verknadane for dei tre kraftverka som har fått avslag.

Les meir om kvart kraftverk:

Søkjar

Kraftverk

Kommune

Produksjon (GWh/år)

Namdal Kraft AS

Grøndalselva kraftverk

Grong/Namsskogan

32,1

Namdal Kraft AS

Grøndalstjønna kraftverk

Namsskogan

Avslag

Namdal Kraft AS

Nedre Skorovasselva kraftverk

Namsskogan

6,2

Namdal Kraft AS

Øvre Skorovasselva kraftverk

Namsskogan

Avslag

Statskog Energi AS

Sandåa kraftverk

Namsskogan

Avslag

Fire søknader om vasskraftverk på vestsida av Namsen vert handsama som eiga gruppe. Vedtak i desse sakane kjem på eit seinare tidspunkt.

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt              tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Kirsten Marthinsen    tlf.: 22 95 92 34

Sakshandsamar Tord Solvang            tlf.: 22 95 92 48

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom