Landbruks- og matdepartementet

Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde

Del

Landbruks- og matdepartementet har i brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet under nokre føresetnader gitt tilslutning til Mattilsynet si anbefaling om å ta ut heile villreinflokken i Nordfjella sone 1 for å nedkjempe skrantesjuke (CWD).

Det er ein føresetnad for uttak at Mattilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og annan relevant kompetanse innan 15. juni 2017:

  • Utarbeider ein konkret plan for uttak av Nordfjellaflokken i sone 1, innan 1.mai 2018. Planen må mellom anna beskrive den praktiske gjennomføringa av uttaket, framdriftsplan, opplegg for prøveuttak, kjøtt- og avfallshandtering og relevante smitteførebyggande tiltak.
  • Tiltaka må innrettast slik at saneringsperioden blir så kort som råd. Gjennomføringa må ivareta omsyn til dyrevelferd og mellom anna ta høgde for at ein bør unngå uttak av høgdrektige dyr. Eventuelle usikkerheiter knytt til gjennomføring av planen innan fastsatt tidsramme må omtalast. 
  • Det må utarbeidast ein konkret plan for å bygge opp igjen villreinstammen på Nordfjella så hurtig som mulig. Etatane må vurdere om det er mogeleg og fagleg forsvarleg å reetablere ein stamme før det er gått fem år etter avslutta uttak.
  • Det må gjerast fortløpande vurderingar av om strategien bør endrast. 

Departementet legg i brevet og vekt på god involvering av grunneigarar, beitebrukarar og kommunar. 

– Ut frå dei eintydige faglege tilrådingane eg har fått frå Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitskapskomiteen for mattryggleik, har eg gitt tilslutning til at det blir lagt opp til å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1. Eg har bede Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpande å gjere faglege vurderingar om nye prøveresultat eller andre tilhøve skulle tilseie endring av tiltaka, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Regjeringa vil foreslå for Stortinget at det vert løyvd pengar til gjennomføring av tiltaka utover det som det kan forventast at etatane dekker sjølve. 

Det er òg i staten sitt tilbod i jordbruksoppgjeret som vart lagt fram 5. mai, foreslått å øyremerke midlar over ordninga med tilskott til organisert beitebruk, til arbeid med å førebygge smitte ved bruk av saltslikkestein i Nordfjella-området.

Nøkkelord

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom