Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Hemsilvassdraget m.v.

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje E-CO Energi AS nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Hemsilvassdraget m.v. i Hemsedal, Gol og Ål kommunar i Buskerud fylke.

På bakgrunn av krav frå Hemsedal, Gol og Ål kommunar og Hemsedal fiskerforening har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Hemsilvassdraget m.v.

NVE tilrår at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge avbøtande tiltak.

NVE tilrår ikkje slepp av minstevassføring i Lauvdøla eller til magasinrestriksjonar i Gyrinos-Flævatn, då fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg. NVE tilrår heller ikkje landbru over Gyrinos-Flævatn, då mulege fordelar for villrein ikkje veg opp for kostnadane og inngrepa dette vil innebere.

Les meir om vilkårsrevisjonen for Hemsilvassdraget.

Kontaktperson
Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil 41 67 82 03

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf 22 95 92 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom