Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår løyve til nye overføringar til Evanger kraftverk

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje BKK Produksjon AS løyve til overføring av Tverrelvi og Muggåselvi til Evanger kraftverk, samt bygging av kraftverka Tverrelvi og Muggåselvi i Voss kommune.

NVE tilrår også løyve til overføring av to bekkar øvst i Eksingedalsvassdraget til Evanger kraftverk. NVE tilrår at det ikkje vert gjeve løyve til bygging av Beinhelleren pumpe eller nye overføringar frå Teigdalsvassdraget.

NVE har handsama 3 søknader om moglege O/U-prosjekt til Evanger kraftverk samla. Ei overføring av Tverrelvi og Muggåselvi, som begge er sideelvar til Vosso, samt ein bekk i Urdadalen og innløpsbekk til heimsta Kvanndalsvatn i Eksingedalen, vil kunne gje ein auka produksjon i Evanger kraftverk på om lag 91,1 GWh. NVE tilrår også løyve til bygging av 2 småkraftverk, Tverrelvi og Muggåselvi, i restfeltet nedstrøms overføringane. Desse vil kunne gje ein samla produksjon på 33 GWh.

Frå tidlegare er det overført mykje vatn frå Eksingedalsvassdraget. Det er dokumentert utfordringar på anadrom strekning og problem med tilgroing med vannvegetasjon. NVE har vurdert miljøtilhøva slik at me ikkje kan tilrå ytterlegare fråføring av vatn tilsvarande ei utbygging av Beinhelleren pumpe. På same måten er miljøtilhøva i Teigdalsvassdraget vurdert slik at me ikkje kan tilrå ytterlegare fråføring av vatn der, mellom anna av omsyn til sannsynlege negative effektar på anadrom fisk i eit nasjonalt laksevassdrag.

Les meir om overføringa av Tverrelvi og Muggåselvi samt småkraftverk i Voss kommune

Les meir om overføringane i Teigdalen

Les meir om Beinhelleren pumpe og overføringar frå Eksingedalen

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 416 78 203

Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom