Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår løyve til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Miljøkraft Hattfjelldal AS løyve til å bygge Stikkelvika kraftverk og å regulere Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune i Nordland.

I den samla vurderinga legg NVE vekt på at kraftverket vil produsere om lag 20 GWh kraft årleg, tilsvarande straumforbruket til 1000 husstandar. Ei utbygging vil gje eit positivt bidrag til den nasjonale satsinga på fornybar energi.


NVE si tilråding gjeld ei utbygging med inntak i Kjerringvatnet og avlaup i Røssvatnet, og løyve til å regulere Kjerringvatnet med 1,5 meter senking av vasstanden.


Mulege negative konsekvensar er hovudsakeleg knytt til naturmangfald, landskap og reindrift. NVE finn at minstevassføring, avgrensa regulering og andre avbøtande tiltak vil redusere dei negative konsekvensane tilstrekkeleg til at tiltaket vært akseptabelt i høve til allmenne og private interesser.


Etter ei samla vurdering meiner NVE at nytten av tiltaka er større enn ulempene, slik at kravet i vassdragsreguleringslova og vassressurslova er oppfylt.  Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga av Stikkelvika kraftverk.


Les meir om saka på NVE sin nettstad


Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 416 78 203
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 229 59 389 / 901 98 216
Sakshandsamar Henrik Langbråten, tlf. 229 59 418 / 920 97 070

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom