Norges Fotballforbund

Strenge straffer i kampfiksingssaken

Del

Doms- og sanksjonsutvalget utestenger to personer fra norsk fotball i 2 år og 3 måneder.

Saken gjelder grov korrupsjon og grovt bedrageri der de to spillerne gikk inn en avtale med en tredjeperson i den hensikt å bidra til at sine respektive lag skulle tape kampen i samme serierunde i 2012.

Påtalenemnda tok i sin anmeldelse til doms- og sanksjonsutvalget utgangspunkt i en straff på 5 års utelukkelse og innstilte med hensyn til ilagt fengselsstraff, forbundets anbefaling til klubber om ikke å benytte de anmeldte og saken alder, på en straff på 2 år og 8 måneder.

De to spillerne er domfelt i det sivile rettsapparatet, og doms- og sanksjonsutvalget har lagt til grunn bevisvurderingene som er gjort i lagmannsretten.

Kampfiksing bryter med idrettens grunnleggende idé, nemlig at en kamp utelukkende skal avgjøres på bakgrunn av prestasjoner på banen. Fotballen og idretten er helt avhengig av at folk har tillit til nettopp det.

Basert på en helhetlig vurdering og de momenter som var presentert i saken, fant doms- og sanksjonsutvalget at påtalenemndas innstilling var noe for streng. Utvalget fant at passende straff ville være 2 år og 3 måneder. Utvalget la noe større vekt på sakens alder og totale belastning på de anmeldte. Det ble også lagt noe vekt på at Høyesterett hadde nedjustert straffen fra 1 år og 2 måneder til 10 måneders fengsel siden påtalenemndas innstilling til straff.

De to spillerne er i dette tidsrommet fratatt muligheten til å delta i konkurranser og trening, samt å inneha tillitsverv i norsk fotball.

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:

Nestleder i doms- og sanksjonsutvalget, Øyvind Skaara, mobil: 994 27 477

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

04420https://www.fotball.no