Samferdselsdepartementet

Stortingsvedtak om permanente lavutslippssoner gjennomføres fra nyttår

Del

Stortingsvedtaket om å tillate lavutslippssoner blir implementert fra nyttår. Da får kommunene myndighet til å opprette lokale forskrifter om lavutslippssoner.

- Vi jobber målrettet for å få bedre luftkvalitet i byene våre, samtidig som vi skal sikre god mobilitet for innbyggerne. Gjennom kraftig vekst i statlige jernbane- og kollektivbevilgninger gir vi folk flest flere og bedre alternativer til privatbilen i hverdagen. I tillegg stimuleres folk til å velge biler med null-/lavutslippsteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Kommunene har også en rekke virkemidler tilgjengelig for å forbedre luftkvaliteten, som gjør at man kan velge virkemiddel best tilpasset den lokale situasjonen. Gebyrbaserte lavutslippssoner er et nytt, lokalt ønsket virkemiddel som Stortinget har vedtatt å oppfylle, sier samferdselsministeren.

Forskrift om lavutslippssone for biler har i dag blitt fastsatt ved kongelig resolusjon. Forskriften gir kommuner anledning til å gebyrlegge biler i områder med dårlig luftkvalitet, hvis kommunene kan dokumentere at tiltaket vil gi en forbedret luftkvalitet.

Norge har opplevd overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål i flere norske byer i flere år. Luftkvaliteten i Norge har likevel de siste årene bedret seg betraktelig.

- Jeg er en ivrig forkjemper for at det skal være godt å bo i og bruke storbyene våre. Dårlig luftkvalitet, støy og kø er problemer vi må og skal løse. Men vi bør samtidig velge smarte tiltak, og unngå grep som medfører svekket mobilitet og kraftig økte kostnader for næringslivet og folk flest hver gang problemer skal løses, sier Solvik-Olsen.

En full verktøykasse

- Landets lokalstyrer har allerede mange virkemidler som de kan ta i bruk, som ikke pålegger innbyggerne en økonomisk straff for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle. Blant positive virkemidler for bedre byluft er bedre renhold av veiene for å redusere svevestøv. Gratis kollektivtrafikk på dager med dårlig luft bidrar til at flere lar bilen stå. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy. Det er allerede lov med lavutslippssoner ved akutt forurensing, bruk av datokjøring, midlertidig økte takster i bomstasjoner og lignende, påpeker han.

Samferdselsløftet

- Regjeringen gjennomfører nå en storstilt satsing på samferdsel. Vi styrker byenes økonomiske rammer til å satse på bedre kollektivløsninger. Den såkalte belønningsordningen for kollektivtransport har økt fra 1,8 milliarder kroner til rundt 5,1 milliarder kroner i denne stortingsperioden. Vi gir reisende et godt kollektivtilbud slik at de velger bort bilen. Rundt de store byene setter vi i gang store jernbaneprosjekter. Infrastruktur for gang- og sykkelveier bedres. For de som må bruke bil til hverdagsreisene, har vi gjort lavutslipps- og nullutslippsbiler mer konkurransedyktige og lagt til rette for god ladeinfrastruktur både i byer og i distriktene, sier samferdselsministeren.

Bakgrunn

Dårlig luftkvalitet skyldes blant annet utslipp fra vedfyring, veitrafikk og havneaktivitet. Forskriften er et virkemiddel for å forbedre luftkvaliteten i et område utsatt for lokal luftforurensning fra biler, især nitrogendioksid (NO2). Dette kan bidra til at Norge overholder grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet.

Tiltaket er ikke rettet mot akutt luftforurensing, der finnes allerede andre virkemidler, deriblant innføring av akutt lavutslippssone. Kommunene må også adressere andre forurensningskilder, der disse er en betydelig bidragsyter til dårlig luftkvalitet.

I 2015 ble Norge dømt av EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet på grunn av overskridelser av NO2 i flere store byer i perioden 2010-2012. Stortinget vedtok 3. mai 2016 en lovendring for å gi kommunene mulighet til å etablere lavutslippssoner.

Forslag til forskriften som i dag ble fastsatt, har vært på høring i to omganger.

Kommunene må selv fastsette lokal forskrift
Kommunene som velger å ta dette virkemiddelet i bruk, må lage en lokal forskrift. I den må kommunen blant annet fastsette gebyr, bestemme hvilke biler som skal betale gebyr og soneinndeling. Kommunen må dokumentere at det finnes et lokalt luftforurensningsproblem som vil kunne løses ved innføring av en lavutslippssone, og innhente samtykke fra Statens vegvesen i regionen. En slik lokal forskrift skal sendes på høring, for å få innspill til hvordan lavutslippssonen skal være.

Vegdirektoratet utarbeider nå en veileder til den sentrale forskriften som ble fastsatt i dag, som skal være ferdig i januar.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtaler: Startskudd for spleiselag som kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag14.2.2018 13:24Pressemelding

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø med kontraktoppstart 1. august 20198.2.2018 12:31Pressemelding

– For øysamfunnet Værøy er helikopterruten mellom Værøy og Bodø av stor betydning for befolkning og næringsliv. Statens kostnader ved rutedriften er imidlertid betydelige. I dag subsidierer staten hver tur/retur-billett på ruten Værøy-Bodø med over 10 000 kroner. Hovedmålet i arbeidet med ny konkurranse om Værøy-ruten har derfor vært å sikre et tilfredsstillende rutetilbud og samtidig hindre en fortsatt vekst i statens utgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom