Samferdselsdepartementet

Stortingsvedtak om permanente lavutslippssoner gjennomføres fra nyttår

Del

Stortingsvedtaket om å tillate lavutslippssoner blir implementert fra nyttår. Da får kommunene myndighet til å opprette lokale forskrifter om lavutslippssoner.

- Vi jobber målrettet for å få bedre luftkvalitet i byene våre, samtidig som vi skal sikre god mobilitet for innbyggerne. Gjennom kraftig vekst i statlige jernbane- og kollektivbevilgninger gir vi folk flest flere og bedre alternativer til privatbilen i hverdagen. I tillegg stimuleres folk til å velge biler med null-/lavutslippsteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Kommunene har også en rekke virkemidler tilgjengelig for å forbedre luftkvaliteten, som gjør at man kan velge virkemiddel best tilpasset den lokale situasjonen. Gebyrbaserte lavutslippssoner er et nytt, lokalt ønsket virkemiddel som Stortinget har vedtatt å oppfylle, sier samferdselsministeren.

Forskrift om lavutslippssone for biler har i dag blitt fastsatt ved kongelig resolusjon. Forskriften gir kommuner anledning til å gebyrlegge biler i områder med dårlig luftkvalitet, hvis kommunene kan dokumentere at tiltaket vil gi en forbedret luftkvalitet.

Norge har opplevd overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål i flere norske byer i flere år. Luftkvaliteten i Norge har likevel de siste årene bedret seg betraktelig.

- Jeg er en ivrig forkjemper for at det skal være godt å bo i og bruke storbyene våre. Dårlig luftkvalitet, støy og kø er problemer vi må og skal løse. Men vi bør samtidig velge smarte tiltak, og unngå grep som medfører svekket mobilitet og kraftig økte kostnader for næringslivet og folk flest hver gang problemer skal løses, sier Solvik-Olsen.

En full verktøykasse

- Landets lokalstyrer har allerede mange virkemidler som de kan ta i bruk, som ikke pålegger innbyggerne en økonomisk straff for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle. Blant positive virkemidler for bedre byluft er bedre renhold av veiene for å redusere svevestøv. Gratis kollektivtrafikk på dager med dårlig luft bidrar til at flere lar bilen stå. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy. Det er allerede lov med lavutslippssoner ved akutt forurensing, bruk av datokjøring, midlertidig økte takster i bomstasjoner og lignende, påpeker han.

Samferdselsløftet

- Regjeringen gjennomfører nå en storstilt satsing på samferdsel. Vi styrker byenes økonomiske rammer til å satse på bedre kollektivløsninger. Den såkalte belønningsordningen for kollektivtransport har økt fra 1,8 milliarder kroner til rundt 5,1 milliarder kroner i denne stortingsperioden. Vi gir reisende et godt kollektivtilbud slik at de velger bort bilen. Rundt de store byene setter vi i gang store jernbaneprosjekter. Infrastruktur for gang- og sykkelveier bedres. For de som må bruke bil til hverdagsreisene, har vi gjort lavutslipps- og nullutslippsbiler mer konkurransedyktige og lagt til rette for god ladeinfrastruktur både i byer og i distriktene, sier samferdselsministeren.

Bakgrunn

Dårlig luftkvalitet skyldes blant annet utslipp fra vedfyring, veitrafikk og havneaktivitet. Forskriften er et virkemiddel for å forbedre luftkvaliteten i et område utsatt for lokal luftforurensning fra biler, især nitrogendioksid (NO2). Dette kan bidra til at Norge overholder grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet.

Tiltaket er ikke rettet mot akutt luftforurensing, der finnes allerede andre virkemidler, deriblant innføring av akutt lavutslippssone. Kommunene må også adressere andre forurensningskilder, der disse er en betydelig bidragsyter til dårlig luftkvalitet.

I 2015 ble Norge dømt av EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet på grunn av overskridelser av NO2 i flere store byer i perioden 2010-2012. Stortinget vedtok 3. mai 2016 en lovendring for å gi kommunene mulighet til å etablere lavutslippssoner.

Forslag til forskriften som i dag ble fastsatt, har vært på høring i to omganger.

Kommunene må selv fastsette lokal forskrift
Kommunene som velger å ta dette virkemiddelet i bruk, må lage en lokal forskrift. I den må kommunen blant annet fastsette gebyr, bestemme hvilke biler som skal betale gebyr og soneinndeling. Kommunen må dokumentere at det finnes et lokalt luftforurensningsproblem som vil kunne løses ved innføring av en lavutslippssone, og innhente samtykke fra Statens vegvesen i regionen. En slik lokal forskrift skal sendes på høring, for å få innspill til hvordan lavutslippssonen skal være.

Vegdirektoratet utarbeider nå en veileder til den sentrale forskriften som ble fastsatt i dag, som skal være ferdig i januar.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest22.6.2018 12:21Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for luftfartssystemet i Hammerfestområdet. En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lokale krefter driver Haugesund lufthavn videre fra 201921.6.2018 09:21Pressemelding

– Haugesund lufthavn viktig for regionen, og vi har sett et stort lokalt engasjement for flyplassen. Vi har vært opptatt av å finne en god måte å kanalisere dette engasjementet inn i flyplassdriften videre. Jeg er derfor glad for at Avinor nå har tildelt kontrakten for drift av Haugesund lufthavn til et lokalt selskap som vil kunne bidra til å videreutvikle lufthavnen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Årets sommerkontor går på skinner og vei fra 22.-28. juni20.6.2018 08:32Pressemelding

Også denne sommeren legger samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut på tur i Norge for selv å oppleve samferdselsinfrastrukturen, og for å snakke med både dem som bygger den og dem som bruker den. I år skal han innom åtte fylker i løpet av syv dager. Han skal blant annet reise med Solørbanen, Rørosbanen og Raumabanen, kjøre Atlanterhavsvegen og Trollstigen og se på veiprosjekter langs riksvei 70, E39, E16, E136 og E134. Batteridrevne ferger og bygging av miljøvennlige skip står også på programmet.

Lufttransport RW AS vinner kontrakt på drift av helikopterruten Værøy–Bodø19.6.2018 11:05Pressemelding

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander og utfordrende topografi en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Gjennom denne tildelingen av ny kontrakt på helikopterruten Værøy-Bodø sikrer regjeringen et godt helikoptertilbud med en videreføring av dagens setekapasitet. Jeg er også glad for at vi i neste kontraktsperiode kan levere det samme rutetilbudet til en betydelig lavere kostnad for staten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arbeidsgruppe foreslår rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte19.6.2018 09:15Pressemelding

– Ulykkestallene på norske veier går heldigvis stadig nedover, men hvert menneskeliv som går tapt i trafikken er ett for mye. I arbeidet med å hindre flere trafikkulykker, er det viktig å forstå hvorfor ulykkene skjer. Det er i dag relativt få trafikkdrepte som blir obdusert, og antallet varierer mye rundt om i landet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe foreslår nå rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Det synes jeg er interessant, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nye Veier AS: Harald V. Nikolaisen innstilt som ny styreleder15.6.2018 14:36Pressemelding

- Harald Nikolaisen har bidratt bredt i styrets arbeid etter stiftelsen av Nye Veier i 2015 og ble i fjor utnevnt til nestleder i styret. Han har lang erfaring fra prosjektstyring og byggherreroller, og god kjennskap til samferdselssektoren. Nye Veier vil få en styreleder med god strategisk forståelse for selskapets virksomhet. Jeg vil samtidig takke Rolf G. Roverud for den store innsatsen og gode arbeidet han har gjort som styreleder i Nye Veier i en krevende oppstartsfase, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom