Fortidsminneforeningen

Stortingets nasjonale 2020-mål for kulturminnevernet i det blå

Del

- Med dagens innsats er målsettingene i praksis uoppnåelige, mener Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Han ser med stor bekymring på hvordan kulturminneforvaltningen svikter i å følge opp Stortingets vedtatte nasjonale mål for bevaring av fredede og verneverdige kulturminner innen 2020 og ber nå Riksrevisjonen gjennomgå arbeidet på ny.

Et eget program i regi av Riksantikvaren sørget for istandsetting av alle landets stavkirker. Prosjektet ble avsluttet i 2015, men midler til fortsatt vedlikehold er ikke bevilget. Her legges spontak på Uvdal stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen
Et eget program i regi av Riksantikvaren sørget for istandsetting av alle landets stavkirker. Prosjektet ble avsluttet i 2015, men midler til fortsatt vedlikehold er ikke bevilget. Her legges spontak på Uvdal stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen

I et brev tll riksrevisor Per Kristian Foss krever foreningens generalsekretær Ola H. Fjeldheim at Riksrevisjonen på ny gjennomgår Klima- og miljøverndepartementet og direktoratets arbeid med å gjennomføre Stortingets bestilling, sist bekreftet av alle politiske partier i 2014.

Blant målsettingene heter det at tapet av verneverdige kulturminner ikke skal overstige 0,5 prosent årlig. Det finnes ingen samlet nasjonal oversikt som kan måle utviklingen nøyaktig, men estimater fra Fortidsminneforeningen og Norsk kulturminnefond tyder på at tapet siden 2009 har ligget på rundt 2 prosent årlig, altså fire ganger så høyt som målsettingen - og det når det kun gjenstår drøyt to år til målsettingen skal være innfridd.

Videre heter det i målsettingene at det skal fredes et representativt utvalg av faste kulturminner innen 2020. Dette synes å være en målsetting direktoratet har gitt opp, dersom man tolker erfaringer på fylkesnivå.

En tredje målsetting er at fredede og fredningsverdige kulturminner skal løftes opp på et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå innen 2020. Dette arbeidet henger også langt etter. I tillegg etterlyser Fortidsminneforeningen ytterligere bevilgninger som kan bidra til at disse verdifulle bygningene forblir på et tilfredstillende vedlikeholdsnivå. Dette gjelder blant annet landets stavkirker. 

Riksrevisjonen gjennomgikk dette arbeidet i 2009 og fulgte opp med nye rapporter i 2013 og i 2014. Hver gang har man konkludert med at forvaltningen ligger etter skjema, ja, faktisk at det ikke vil la seg gjøre å nå målsettingene uten stor økning i innsatsen.

- Spriket mellom bestillingene fra Stortinget og resultatene som leveres fra kulturminneforvaltningen er alvorlig, sier Fjeldheim.

Hele brevet fra Ola H. Fjeldheim til riksrevisor Per Kristian Foss, sendt Riksrevisjonen i dag 28. juli, ligger som vedlegg til denne pressemeldingen: Riksrevisjonen 27.7.2017

Kontakter

Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, tlf. 91 88 43 86
ola@fortidsminneforeningen.no

Bilder

Et eget program i regi av Riksantikvaren sørget for istandsetting av alle landets stavkirker. Prosjektet ble avsluttet i 2015, men midler til fortsatt vedlikehold er ikke bevilget. Her legges spontak på Uvdal stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen
Et eget program i regi av Riksantikvaren sørget for istandsetting av alle landets stavkirker. Prosjektet ble avsluttet i 2015, men midler til fortsatt vedlikehold er ikke bevilget. Her legges spontak på Uvdal stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen
Last ned bilde

Dokumenter

Om Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen
Fortidsminneforeningen
Dronningens gt. 11
0152 Oslo

http://www.fortidsminneforeningen.no

Fortidsminneforeningens er den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Vi kjemper både politisk og praktisk gjennom konkrete vernesaker og kursing for at verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden. 

Foreningen ble stiftet i 1844, og er med det verdens eldste innen kulturminnevern.

Foreningen har rundt 7000 medlemmer, fordelt på 18 fylkesavdelinger og 43 lokallag.