Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stor økning i bygging av fornybar kraft i Norge i 2017

Del

Aldri tidligere har det blitt bygget og satt i drift mer vindkraft i Norge enn i 2017. NVEs rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging» viser at det samlet var nesten tre ganger så mye fornybar kraft under bygging ved utgangen av 2017 som det var ved utgangen av 2015.

- Hvis alle prosjektene som er under bygging blir satt i drift i tide, vil det mer enn doble Norges bidrag til å nå Norge og Sveriges felles mål om 28,4 TWh ny kraftproduksjon, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen.

Det er bygget og godkjent 5,2 TWh norsk kraftproduksjon som inngår i målet på 28,4 TWh . Ved utgangen av 2017 var 7,7 TWh ny kraftproduksjon under bygging i Norge, og 5,5 TWh av dette er vindkraftproduksjon. I tillegg er det 16,3 TWh ny kraftproduksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut.

Figuren viser kraftproduksjon under bygging ved utgangen av årene 2012 til 2017. Det har vært en ganske stabil utbygging av nye vannkraftprosjekter gjennom hele perioden og høy aktivitet med ny vindkraftutbygging fra 2016.

Ny kraft ved 4. kvartal 2017

I fjerde kvartal 2017 ble nye 0,5 TWh kraftproduksjon satt i drift. Totalt ble 1,6 TWh ny kraftproduksjon satt i drift i 2017.

I fjerde kvartal 2017 ble det samlet gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 29 vannkraftprosjekter med en estimert samlet årlig kraftproduksjon på 362 GWh og tre vindkraftprosjekter på til sammen 678 GWh. I løpet av 2017 er det sammenlagt gitt endelig tillatelse til 3,3 TWh ny kraftproduksjon.

I fjerde kvartal er det registret satt i drift ett nytt vindkraftverk, syv nye småkraftverk og ett prosjekt med økt magasinkapasitet. Samlet bidrar disse prosjektene med 0,5 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlagt ble det satt i drift 0,5 TWh ny vannkraftproduksjon og 1,1 TWh ny vindkraftproduksjon i 2017. Sammenlignet med 2016 er dette en økning på 0,6 TWh og skyldes idriftsettelse av ny vindkraftproduksjon og færre nye vannkraftprosjekter.

Det er nå registrert 7,7 TWh ny kraftproduksjon som er under bygging fordelt på 5,5 TWh vindkraftproduksjon og 2,2 TWh vannkraftproduksjon. I fjerde kvartal hadde vindkraftprosjektene Marker, Kvitfjell/Raudfjell og Hitra 2 byggestart. Sammenlignet med foregående kvartal er det en økning på 1,2 TWh og 1,9 TWh siden utgangen av 2016.

Det er nå 16,3 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som utbygd eller under bygging.

I elsertifikatmarkedet ble det i fjerde kvartal 2017 godkjent 10 anlegg med en samlet årsproduksjon på 767 GWh. Dette fordeler seg på 556 GWh vindkraft, 209 GWh vannkraft og 2 GWh solkraft. I løpet av 2017 ble det godkjent anlegg med en samlet årsproduksjon på 1,9 TWh. Siden oppstarten i 2012 er det godkjent 8,4 TWh norsk produksjon i elsertifikatmarkedet, hvorav 5,2 TWh inngår i Norge og Sveriges felles mål om 28,4 TWh ny kraftproduksjon.

 

Om rapporten

Rapporten Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 4. kvartal 2017”.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 416 69 694
Senioringeniør Seming Skau, tlf. 22 95 94 17
 

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom