Sparebanken Vest

Stødig resultatforbedring med lave tap

Del

Sparebanken Vest har i andre kvartal et resultat før skatt på 504 millioner kroner (348 millioner kroner) og en egenkapitalavkastning på 15,0 % (11,1 %). Den positive resultatutviklingen skyldes økt nominell rentenetto, god kostnadsstyring, lave tap og inntektsføring av utbytte fra VISA med 94 millioner kroner.

Pressebilde: Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Pressebilde: Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)

- Sparebanken Vests resultat i andre kvartal er godt, og det er gledelig at vi fortsetter den positive utvikling fra foregående kvartaler. God inntjening bidrar til at banken bygger kapital, samtidig som vi opplever god etterspørsel etter våre produkter, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Nominell rentenetto i kvartalet var 601 millioner kroner (584 millioner kroner), mens driftskostnader eksklusiv omstilling var 362 millioner kroner (367 millioner kroner). Sparebanken Vest har ved utgangen av andre kvartal en ren kjernekapital på 14,1 prosent, og er i rute for å nå bankens kapitalmål på 14,5 prosent i inneværende år.

LAVERE TAPSNIVÅ ENN VENTET
Sparebanken Vest har en diversifisert og sunn utlånsportefølje med høy personmarkedsandel.

Bankens tapsutvikling har så langt i år vært mer positiv enn tidligere antatt. Det skyldes dels at Sparebanken Vest over tid har vært forsiktig med å bygge for høy eksponering mot olje-relatert næringsliv, foruten tett og god kundeoppfølging. I tillegg har banken tatt høyde for svakere makroøkonomisk utvikling i norsk økonomi gjennom å øke gruppeneskrivningene gjennom flere kvartal.

- Jeg er glad for at bankens målrettede arbeid over tid på kredittsiden gir positive effekter. I andre kvartal har Sparebanken Vest nedskrivinger på utlån og garantier på tilsammen 16 millioner kroner, sammenlignet med 38 millioner kroner i samme periode i fjor. Sparebanken Vest nedjusterer derfor ytterligere forventede nedskrivninger for hele 2016 til et sted mellom 150-200 millioner kroner, sier Kjerpeseth.

Kjerpeseth legger til at kun 1,1 % prosent av bankens utlånsportefølje er knyttet til offshore/supply. Tross svakere tider for oljerelaterte næringer på Vestlandet, ser banken få spor etter økt arbeidsledighet i bankens personmarkedsportefølje.

- Vi opplever god etterspørsel etter boliglån, og innen bedriftsmarkedet har også banken god tilgang på lønnsomme prosjekter innen SMB-segmentet, kommenterer Kjerpeseth.

FLERE DIGITALE KUNDER
Å etablere gode, brukervennlige løsninger for kundene er et prioritert område for Sparebanken Vest, og banken er stolt over satsingen påIT-utvikling på egen kjøl lokalisert i Bergen.

- Det er inspirerende å se at de løsningene banken utvikler omfavnes av kundene. Chat-løsningen i mobilbanken, som banken var først ute med høsten 2014, er et godt bevis på det. Bare i første halvår 2016 har banken gjennomført 50.000 unike chat-dialoger med kunder, sier Kjerpeseth.

Kundene ønsker valgmuligheter, og muligheten til å gjennomføre dagligbanktjenester når og hvor det passer dem. I neste strategiperiode vil banken utvikle og lansere nye digitale funksjoner slik at kundene får enda flere og bedre selvbetjente løsninger. Bare i løpet av de siste to årene har andelen digitalt salg av BSU til unge kunder økt fra 15 til nær 60 prosent.

HØYT ENDRINGSTEMPO
Sparebanken Vest er i en stor omstillingsprosess hvor banken tar offensive grep for å møte fremtidstrender. Arbeidet med å vri kostnadsbasen, øke investeringene i ny teknologi og tilpasse organisasjonen følger plan.

- Sparebanken Vest har lagt bak seg et halvår med større omstilling enn noen gang tidligere. Som en del av omstillingen har banken i andre kvartal inngått sluttavtaler med medarbeidere slik at antall årsverk vil bli redusert med netto om lag 100. Banken kostnadsfører derfor 55 millioner kroner i omstillingskostnader i andre kvartal, forteller Kjerpeseth.

Den samlede kostnadsutviklingen til banken er god, og banken forventer flat kostnadsutvikling eksklusiv omstilling i 2016 og 2017.

En del av omstillingsarbeidet innebærer også at banken skal styrke kompetansen innenfor spesielt IT-området. Totalt skal banken ansette om lag 30 nye årsverk.

ØKT BIDRAG FRA FRENDE FORSIKRING
Et betydelig bedre resultat i Frende Forsikring bidrar til at bankens resultatbidrag fra eierandelene i tilsluttede selskaper øker til 39 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 20 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- Frende opplever sterk vekst og solid resultatfremgang, og det er selvfølgelig gledelig for Sparebanken Vest som er største eier i selskapet med en eierandel på 39,7 prosent. I likhet med økt salg av forsikring, opplever også banken økt salg av spesielt fondsandeler, sier Kjerpeseth.

GODT UTGANGSPUNKT FOR KAPITALMÅL PÅ 14,5 %
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust, og bankens utlånsportefølje har en privatmarkedsandel på 76 prosent. Banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin, og målsetningen om å møte regulatoriske kapitalkrav fremover over drift, ligger fast.

Ren kjernekapital per andre kvartal er 14,1 prosent, opp fra 13,8 prosent i første kvartal inkludert 80 % av resultatet for perioden.

Som et ledd i ytterligere kapitaleffektivisering har banken iverksatt et arbeid med å evaluere bankens pensjonsordning. En eventuell endring forventes å ha en effekt på 10-15 basispunkt på ren kjernekapital, og søkes implementert i inneværende år.

- Sparebanken Vest har allerede gjennomført betydelige grep i 2016, og i andre halvår skal også arbeid innenfor fire nye utvalgte satsingsområder frem mot 2018 iverksettes. Dette vil være satsningsområder som skal bidra til at banken oppnår sine underliggende mål om en egenkapitalavkastning på over 11 % og gode, enkle kundeopplevelser.

- Utviklingen hittil i år underbygger at Sparebanken Vest har de rette forutsetningene for å lykkes med å nå sine overordnede finansielle mål også i tiden som kommer, avslutter administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.

HOVEDTALL ANDRE KVARTAL 2016 (2015 I PARENTES):
Resultat før skatt: 504 mkr (348 mkr)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,73 (1,59)
Rentenetto: 1,49 % (1,59 %)
Kostnadsprosent: 45,9% (48,7 %)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 15 % (11,1 %)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for andre kvartal 2016 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjon:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for andre kvartal torsdag 18. august på arrangementet «Hordaland på Børs» på Radisson Blu Royal Hotel på bryggen i Bergen. Presentasjonen starter kl. 15.15.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Pressebilde: Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Pressebilde: Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 270.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

NÅ HAR OLJEEKSPONERTE BEDRIFTER INNHENTET RESTEN AV NÆRINGSLIVET30.11.2017 23:30Pressemelding

Vestlandsindeks 4/17, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien nå er betraktelig mindre og at olje- og gassrelatert virksomhet igjen har kommet opp i fart. Resultatindeksen som viser bedriftene økonomiske situasjon siste tre måneder faller, mens forventningene til utviklingen neste seks måneder stiger til høyeste nivå siden 2. kvartal 2014.

KETCHUP-EFFEKTEN KJEM IKKJE PÅ VESTLANDET6.9.2017 00:01Pressemelding

Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom