Samferdselsdepartementet

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte

Del

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget har løyvd 149,7 millionar kroner i tilskot til breibandutbygging for 2018. Etter at Stortinget behandla statsbudsjettet, har Samferdselsdepartementet forenkla tildelingsprosessen og gitt fylkeskommunane meir innverknad. Endringa er eit resultat av innspel frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og innspel frå fylkeskommunane om at den tidligare innretninga på ordninga var ressurskrevjande og i for liten grad utnytta det regionale nivået.  Samferdselsdepartementet vurderer at dei viktigaste endringane for tildeling av løyvinga for 2018 er:

  • Husstandar som ikkje har tilbod om breiband med minst 10 Mbit/s skal prioriterast, mot 4 Mbit/s tidlegare.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit fastset ei økonomisk ramme til kvart fylke, ut frå ein fordelingsnøkkel som blir basert på siste tilgjengelege dekningsundersøking. Tidlegare tildelte Nkom midlar til prosjekt i kommunane og fylka etter søknad.
  • Fylkeskommunane prioriterer prosjekt innanfor denne økonomiske ramma, gitt visse vilkår sett av departementet.

- Norge ligg langt framme globalt med utvikling av digital infrastruktur. Breibandsaktørane har auka sine investeringar i Norge, og vi har forbetra regelverket slik at gravekostnadane kan reduserast. Samstundes sikrar statleg støtte at man også skaffar breiband i alle delar av landet.  Ein rapport frå Oslo Economics viste at den norske tilnærminga og innrettinga på tilskotsordninga har fungert bra. Med den nye innretninga vil vi gjera ordninga enda betre, ved at vi legg til rette for mindre byråkrati, samstundes som avgjerdene om fordeling av pengar innanfor fylka blir fatta enda nærmare brukarane, seier samferdselsministeren.

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet går for to indre korridorer i videre planlegging av E39 Lyngdal vest - Sandnes3.8.2018 12:03Pressemelding

– En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Samtidig vil ny vei sørge for tryggere og sikrere reiser, både på de eksisterende veiene og på den nye veien. Samferdselsdepartementet går inn for to varianter av indre korridor i den videre planleggingen av strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom