Samferdselsdepartementet

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte

Del

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget har løyvd 149,7 millionar kroner i tilskot til breibandutbygging for 2018. Etter at Stortinget behandla statsbudsjettet, har Samferdselsdepartementet forenkla tildelingsprosessen og gitt fylkeskommunane meir innverknad. Endringa er eit resultat av innspel frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og innspel frå fylkeskommunane om at den tidligare innretninga på ordninga var ressurskrevjande og i for liten grad utnytta det regionale nivået.  Samferdselsdepartementet vurderer at dei viktigaste endringane for tildeling av løyvinga for 2018 er:

  • Husstandar som ikkje har tilbod om breiband med minst 10 Mbit/s skal prioriterast, mot 4 Mbit/s tidlegare.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit fastset ei økonomisk ramme til kvart fylke, ut frå ein fordelingsnøkkel som blir basert på siste tilgjengelege dekningsundersøking. Tidlegare tildelte Nkom midlar til prosjekt i kommunane og fylka etter søknad.
  • Fylkeskommunane prioriterer prosjekt innanfor denne økonomiske ramma, gitt visse vilkår sett av departementet.

- Norge ligg langt framme globalt med utvikling av digital infrastruktur. Breibandsaktørane har auka sine investeringar i Norge, og vi har forbetra regelverket slik at gravekostnadane kan reduserast. Samstundes sikrar statleg støtte at man også skaffar breiband i alle delar av landet.  Ein rapport frå Oslo Economics viste at den norske tilnærminga og innrettinga på tilskotsordninga har fungert bra. Med den nye innretninga vil vi gjera ordninga enda betre, ved at vi legg til rette for mindre byråkrati, samstundes som avgjerdene om fordeling av pengar innanfor fylka blir fatta enda nærmare brukarane, seier samferdselsministeren.

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Rv 23 Dagslett–E18: Vil se prosjektet under ett, for å kunne få ned prosjektkostnadene og sikre rasjonell gjennomføring15.5.2018 10:47Pressemelding

Regjeringen foreslår å justere rv 23-prosjektet etter at grunnforholdene på Dagslett-Linnes har vist seg å være mer krevende enn tidligere antatt. Regjeringen vil derfor utvide planarbeidet slik at man nå ser prosjektet i sin helhet frem til E18. Dårlige grunnforhold har medført en kostnadsøkning på nærmere 850 millioner kroner sammenlignet med det som var kjent da Stortinget tidligere behandlet utbygging av veistrekningen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror det er penger å spare på å slå sammen flere parseller til et prosjekt.

RNB 2018: 25 nye Flirt-tog og betre nettdekning om bord15.5.2018 10:45Pressemelding

- Passasjertala viser at stadig fleire reiser med tog. Utviklinga er gledeleg og illustrerer at jernbanesatsinga til regjeringa gir effekt. Men fleire reisande betyr at det blir behov for fleire tog. I tillegg er ein del av togflåten utdatert og klar for utskifting. Vi legg difor til rette for at Norske tog AS kan kjøpe inn ytterlegare 25 nye Flirt-tog utover dei som allereie er bestilte. Samstundes blir det lagt opp til at Flirt-toga kan bli oppgraderte med utstyr for betre nettdekning, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom