Kystverket

Spennende utvikling innen geodata

Del

Kystverket er sentral i arbeidet med å utvikle en ny nasjonal geoportal, som skal forenkle tilgangen til geografisk informasjon.

Geodata blir stadig viktigere for Kystverket. Bildet viser "strandappen", som brukes til datainnsamling i felt, for eksempel for å registrere oljepåslag på land ved oljevernaksjoner. Foto: Kystverket
Geodata blir stadig viktigere for Kystverket. Bildet viser "strandappen", som brukes til datainnsamling i felt, for eksempel for å registrere oljepåslag på land ved oljevernaksjoner. Foto: Kystverket

Geografisk informasjon blir stadig viktigere, og vi blir stadig mer avhengig av slik informasjon, både som privatpersoner og i storsamfunnet.

– Jeg tror ikke folk går rundt og tenker på det, men de fleste av oss bruker geografisk informasjon daglig, fra kartet på gulesider.no, til GPS i bilen, i treningsappen eller på pulsklokka, eller nå sist i forbindelse med Pokemon GO, der man bruker kartdata til å jakte på Pokemons, sier Simen Slotta ved Geodatatjenesten i Kystverket i Arendal.

Nyttig for Kystverket

Kartdata, eller geodata som slike data ofte omtales som, er ikke minst viktig i et litt større perspektiv, og mange av Kystverkets tjenester er i stadig større grad basert på slik informasjon.

– I Kystverket bruker vi geodata blant annet til å bygge opp felles situasjonsbilde under oljevernaksjoner, vi forvalter våre navigasjonsinstallasjoner 100 % digitalt med kartet som inngang og bruker historiske skipsposisjonsdata (AIS) til å analysere for eksempel driftsutslipp til luft og endringer i trafikkmønster. Geodata brukes også i økende grad som grunnlag for å kommunisere informasjon på en intuitiv og lettfattelig måte. Et eksempel på dette er kartløsningen som viser fartsgrenser i sjø, elv og innsjø - http://kart.kystverket.no/fartsforskrift, sier Slotta.

Ved siden av å utvikle egne karttjenester, forvalter Kystverket også mye geodata som andre har nytte av, og som kan brukes for videre tjenesteutvikling og verdiskaping. Slik er det også med andre offentlige instanser i Norge. Samarbeidet Norge digitalt, hvor flere enn 600 statlige etater, kommuner og fylkeskommuner er med, har forenklet tilgangen til data mellom sektorer og forvaltningsnivåer.

Alt i en portal

I regi av Norge digitalt er nå en ny geoportal under utvikling, som skal forenkle tilgangen til geografisk informasjon for alle brukergrupper i samfunnet.

– Den nyegeoportalen vil utgjøre navet i den norske geografiske infrastrukturen, og koble sammen dataprodusenter og databrukere. Kort sagt skal nye Geonorge.no være stedet for å finne og laste ned geografisk informasjon i Norge. Man skal ikke trenge å lete andre steder, sier Simen Slotta.

Geoportalen skal først og fremst bli et sted for fagbrukere, eller profesjonelle brukere. Men det skal også bli enkelt for alle å søke etter, se på og laste ned kartdata og koble seg på ulike karttjenester. Geoportalen vil effektivisere flyten av geografiske data i Norge, og gi store samfunnsgevinster, spesielt for offentlig forvaltning. Man ser imidlertid også store muligheter i tiden fremover for at private og næringslivet kan bruke et stadig større tilfang av kvalitetssikrede og fritt tilgjengelige offentlige kartdata som grunnlag for innovasjon og tjenesteutvikling.

Som medlem i samordningsgruppen for geografisk informasjon, som er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt-samarbeidet, er Kystverket sentral i utviklingen av den nye portalen. Arbeidet ledes av Kartverket.

Geodatastrategi

Parallelt med utviklingen av den nye geoportalen arbeider samordningsgruppen med en Nasjonal geodatastrategi. Den ferdige strategien, som har en tidshorisont fram mot 2025, vil bli forankret og ”eid” av Nasjonalt geodataråd, som er oppnevnt av regjeringen.

– Formålet med strategien er å sette en klar retning for arbeidet med geografisk informasjon hos både brukere og bidragsytere. Strategien trekker opp mål og prioriteringer, særlig for statlige virksomheter som Kystverket og for kommunesektoren, men bidrar også til å vise vei for andre aktører, sier Slotta, som understreker at strategien naturlig nok også gir føringer på utviklingen av portalen Geonorge.

– Geografiske data blir bare viktigere og viktigere fremover, og det foregår akkurat nå et nasjonalt løft for å legge til rette for rik anvendelse av disse dataene. Med nasjonal geodatastrategi og nye Geonorge vil vi få løftet frem og synliggjort det store potensialet som ligger i geodata samtidig som vi faktisk gjør dataene tilgjengelig for alle potensielle brukere, sier Simen Slotta.

Han oppfordrer videre alle interesserte til å sette seg inn i strategiutkastet som nå foreligger: https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/nasjonal-geodatastrategi/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Geodata blir stadig viktigere for Kystverket. Bildet viser "strandappen", som brukes til datainnsamling i felt, for eksempel for å registrere oljepåslag på land ved oljevernaksjoner. Foto: Kystverket
Geodata blir stadig viktigere for Kystverket. Bildet viser "strandappen", som brukes til datainnsamling i felt, for eksempel for å registrere oljepåslag på land ved oljevernaksjoner. Foto: Kystverket
Last ned bilde
Ansatte ved Kystverkets beredskapssenter som bruker nye Kystinfo Beredskap.
Ansatte ved Kystverkets beredskapssenter som bruker nye Kystinfo Beredskap.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom