Samferdselsdepartementet

Sørlandsbanen: Ny utredning om utbygging på strekningen Hokksund-Kongsberg

1.8.2016 17:17 | Samferdselsdepartementet

Del

- Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbaneinfrastrukturen på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg.

Kongsberg er Norges tredje største industriby og har et potensial for flere arbeidspendlere. Det er flere som pendler til byen enn fra den, og den tidligere bergstaden har et stort antall forretningsreisende. Det er særlig ønsket om å redusere reisetiden fra Kongsberg til Oslo-regionen og Oslo Lufthavn som har vært utgangspunktet for arbeidet. I dag tar det om lag 1 time og 15 minutter fra Kongsberg til Oslo med tog. Reisetiden kan komme ned på under én time gjennom utbygginger på strekningen.

Jernbaneverkets anbefaling

I utredningen har Jernbaneverket både vurdert utbedring av eksisterende trasé og bygging av ny trasé mellom Kongsberg og Hokksund. En kombinasjon av de to alternativene anbefales, der om lag halve strekningen blir nytt dobbeltspor og resten en utbygging langs dagens spor. Trasévalget åpner for å beholde dagens stasjoner på Darbu og Vestfossen. Konseptet vil redusere reisetiden på strekningen med om lag 9 minutter og gjør det samtidig mulig å etablere et lokaltogtilbud med halvtimesfrekvens mellom Oslo og Kongsberg, mot dagens tilbud med timesavganger. Kostnaden er beregnet til 8,3 milliarder 2016-kroner.

En samfunnsøkonomisk ulønnsom utbygging

Utredningen viser at utbyggingen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Dersom den 66 kilometer lange Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia/Skorstøl bygges, reduseres lønnsomheten for utbygging mellom Hokksund og Kongsberg ytterligere. Det er derfor viktig å vurdere grenseflatene mellom de to prosjektene nærmere.

Videre prosess

Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg er en oppfølging av konseptvalgutredningen om Buskerudpakke 2 med tilhørende ekstern kvalitetssikring, som ble overlevert Samferdselsdepartementet i henholdsvis oktober 2012 og mai 2014.

Utredningen om Hokksund-Kongsberg blir nå sendt på høring og vurdert i regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

For flere opplysninger – se utredningen og andre relevante dokumenter hos Jernbaneverket

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges18.8.2017 14:48Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett langs veier og jernbanelinjer11.8.2017 11:16Pressemelding

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt11.8.2017 11:08Pressemelding

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland9.8.2017 14:38Pressemelding

- Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Betre og meir miljøvennlig ferjesamband i indre Sogn13.7.2017 12:00Pressemelding

- Regjeringa ønsker ein meir fleksibel kvardag for folk og næringsliv i heile landet. No styrkar vi riksvegferjesambanda Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane slik at det får betre løysing for reserveferje. Det skal vere på plass tidlegare enn i dag ved driftsbrot, for å sikre gode tilbod til ei kvar tid. Fartøya skal òg driftast på låg- eller nullutsleppsteknologi, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom