Samferdselsdepartementet

Sørlandsbanen: Ny utredning om utbygging på strekningen Hokksund-Kongsberg

Del

- Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikeholdet av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbaneinfrastrukturen på Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg.

Kongsberg er Norges tredje største industriby og har et potensial for flere arbeidspendlere. Det er flere som pendler til byen enn fra den, og den tidligere bergstaden har et stort antall forretningsreisende. Det er særlig ønsket om å redusere reisetiden fra Kongsberg til Oslo-regionen og Oslo Lufthavn som har vært utgangspunktet for arbeidet. I dag tar det om lag 1 time og 15 minutter fra Kongsberg til Oslo med tog. Reisetiden kan komme ned på under én time gjennom utbygginger på strekningen.

Jernbaneverkets anbefaling

I utredningen har Jernbaneverket både vurdert utbedring av eksisterende trasé og bygging av ny trasé mellom Kongsberg og Hokksund. En kombinasjon av de to alternativene anbefales, der om lag halve strekningen blir nytt dobbeltspor og resten en utbygging langs dagens spor. Trasévalget åpner for å beholde dagens stasjoner på Darbu og Vestfossen. Konseptet vil redusere reisetiden på strekningen med om lag 9 minutter og gjør det samtidig mulig å etablere et lokaltogtilbud med halvtimesfrekvens mellom Oslo og Kongsberg, mot dagens tilbud med timesavganger. Kostnaden er beregnet til 8,3 milliarder 2016-kroner.

En samfunnsøkonomisk ulønnsom utbygging

Utredningen viser at utbyggingen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Dersom den 66 kilometer lange Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia/Skorstøl bygges, reduseres lønnsomheten for utbygging mellom Hokksund og Kongsberg ytterligere. Det er derfor viktig å vurdere grenseflatene mellom de to prosjektene nærmere.

Videre prosess

Jernbaneverkets utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg er en oppfølging av konseptvalgutredningen om Buskerudpakke 2 med tilhørende ekstern kvalitetssikring, som ble overlevert Samferdselsdepartementet i henholdsvis oktober 2012 og mai 2014.

Utredningen om Hokksund-Kongsberg blir nå sendt på høring og vurdert i regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

For flere opplysninger – se utredningen og andre relevante dokumenter hos Jernbaneverket

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren tar kontoret ut #påsporet på Nordlandsbanen (24. og 25. januar)22.1.2018 15:31Pressemelding

- Å sjå transportkvardagen i praksis gir utvida perspektiv. Gjennom mange reiser på infrastrukturen vår har eg hausta gode innspel som gir grunnlag for gode politiske prioriteringar. No står Nordlandsbanen for tur. Eg ser fram til å flytte kontoret ut på sporet for å oppleve og få innspel om korleis vi kan utvikle denne strekninga på ein best mogleg måte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet12.1.2018 10:49Pressemelding

- Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul budsjettforlaget frå regjeringa om å etablere fleire fiberkablar mellom Noreg og utlandet. No skal Nkom gå i gang med realiseringa av dette tiltaket. I tillegg til auka kapasitet og tryggleik i ekomnetta, vil fleire fiberkablar opne opp for meir databasert næringsutvikling, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar11.1.2018 13:00Pressemelding

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom