Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Settefiskanlegg får løyve til regulering og uttak av vatn i Telemark og Aust-Agder

Del

NVE gjev Jernes Fisk (SUS) løyve til regulering og uttak av vatn frå Leivann i kommunane Kragerø og Risør, i fylka Telemark og Aust-Agder. Vatnet skal brukast til produksjon av settefisk.

Det planlagde settefiskanlegget vil produsere 1 million smolt og 5 millionar yngel årleg.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 200 liter i sekundet og ei regulering av Leivann mellom 5,25 meter over havet og 5,7 meter over havet. I vedtaket er det teke omsyn til interesser knytt til anadrom fisk, ved at det er stilt vilkår om at vassdraget skal opnast for anadrom fisk. Det er ikkje sett krav om minstevassføring.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde settefiskanlegget på fastsette vilkår.

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Gry Berg, tlf. 22 95 92 20 / 41 29 30 86
Saksbehandlar Bård Ottesen, tlf. 22 95 95 28 / 93 06 74 34

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom