Samferdselsdepartementet

Sektormelding om Posten: Regjeringa legg til rette for ei effektiv verksemd i møte med nye utfordringar

11.5.2016 10:53 | Samferdselsdepartementet

Del

- Posten opplever store endringar i marknaden, og må difor vere best mogeleg førebudd på å møte utviklinga. Dei siste tjue åra har brevvoluma blitt redusert betydelig i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Samstundes kjøper folk meir varer på internett enn tidlegare. Dette gjer at pakkeposten aukar i omfang. Regjeringa føreslår no tiltak som vil gjere Posten godt rusta til møte utviklinga, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa har i dag lagt meldinga "Postsektoren i endring" fram for Stortinget. Sektormeldinga tar for seg forhold knytt til regulering og eigarskap av verksemda til Posten.  

Ikkje lenger skilje mellom A- og B-post
Fallet i brevmengda er stort. I løpet av dei siste 15 åra er brevmengda blitt halvert, og tal for januar og februar i år tyder på at fallet er aukande. Grunnen er at stadig fleire nyttar ulike typar elektronisk kommunikasjon.   

Posten har store faste kostnader ved å oppretthalde to poststramar. Ei viktig regulatorisk endring i sektormeldinga er difor at regjeringa går inn for å slå saman A- og B-post til ein felles poststraum.  Endringa gjer at normal framføringstid for vanlege brev aukar frå ein til to dagar. Endringa gjer det mogleg å frakte mesteparten av postmengda med landtransport, med unnatak av flytransport mellom nord og sør i Noreg.  

- Følgjene av å slå saman A- og B-post vil gjere verksemda til Posten meir effektiv og dermed betre rusta til å møte utviklinga i postmarknaden. Vi ser no liknande teikn i andre skandinaviske land.  I Danmark blei det for nokre dagar sidan inngått ein politisk avtale om leveringsplikta fram mot 2019. Avtalen betyr at danskane avskaffar tradisjonell A-post og innfører ein ny brevstrøm med ei framsendingstid på fem dagar, seier samferdselsministeren.  

Det blir òg endringar i korleis Posten organiserer brevsorteringa. Som følgje av det reduserte postvolumet og samanslåing av A- og B-post, legg regjeringa opp til at Posten kan samla brevsorteringa til nokre få brevterminalar. Aktiviteten ved dei andre brevterminalane blir dermed redusert.  

Landpostbod: Krav om minst fire kilometer til nærmaste Post i butikk
I tråd med at postmengda er fallande, legg regjeringa opp til at det skal vere minst fire kilometer frå nærmaste Post i butikk for å få tilbod om landpostteneste. Denne grensa er tidligare kommunisert til Stortinget, men regjeringa går inn for at praksisen skal bli lik i alle områder. Innføring av lik praksis gjer at nokre færre husstandar får tilbod om landpostteneste.

Vil gjere det mogeleg å redusere talet på omdelingsdagar, men utan lovendring
Posten er ikkje lenger pliktig til å dele ut post seks dagar i veka, men fem. Denne endringa blei innført tidlegare i år. I meldinga går regjeringa inn for å gjere det mogeleg å redusere talet på omdelingsdagar for inntil 10 prosent av hushalda utan å måtte endre postlova. Denne moglegheita er ikkje tenkt tatt i bruk med det fyrste, men kan tre i kraft når fallet i brevmengda gjer det naudsynt.  

Regjeringa orienterer om utviklinga i Posten
I sektormeldinga orienterer regjeringa om Postens økonomiske utvikling, oppfølging av hovudstrategiar og arbeid med samfunnsansvar. 

Posten har over fleire år gjennomført omfattande tiltak for å effektivisere verksemda innanfor både post- og logistikksegmentet. Samstundes har Posten over lang tid arbeidd systematisk med sitt samfunnsansvar og har oppnådd ein markant nedgang i sjukefråveret og ein vesentleg reduksjon av CO2-utslipp.

Posten driv i dag verksemda i ein fullt ut konkurranseutsett marknad. I meldinga går regjeringa difor inn for å avvikle eigarkravet om ei nedre grense for talet på ekspedisjonsstader. Innanfor kravet i postlova om områdedekning skal Posten sjølv, på kommersielt grunnlag, få moglegheit til å avgjere talet på ekspedisjonsstader. Samferdselsdepartementet legg òg opp til å avvikle praksisen med å legge eigarmeldingar om verksemda til Posten fram for Stortinget.   

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges18.8.2017 14:48Pressemelding

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett langs veier og jernbanelinjer11.8.2017 11:16Pressemelding

- Elektronisk kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen vår. For å gjøre ekomnettene mer robuste, er det derfor behov for å etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet. Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt11.8.2017 11:08Pressemelding

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland9.8.2017 14:38Pressemelding

- Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Betre og meir miljøvennlig ferjesamband i indre Sogn13.7.2017 12:00Pressemelding

- Regjeringa ønsker ein meir fleksibel kvardag for folk og næringsliv i heile landet. No styrkar vi riksvegferjesambanda Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik i Sogn og Fjordane slik at det får betre løysing for reserveferje. Det skal vere på plass tidlegare enn i dag ved driftsbrot, for å sikre gode tilbod til ei kvar tid. Fartøya skal òg driftast på låg- eller nullutsleppsteknologi, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom