Samferdselsdepartementet

Sektormelding om Posten: Regjeringa legg til rette for ei effektiv verksemd i møte med nye utfordringar

Del

- Posten opplever store endringar i marknaden, og må difor vere best mogeleg førebudd på å møte utviklinga. Dei siste tjue åra har brevvoluma blitt redusert betydelig i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Samstundes kjøper folk meir varer på internett enn tidlegare. Dette gjer at pakkeposten aukar i omfang. Regjeringa føreslår no tiltak som vil gjere Posten godt rusta til møte utviklinga, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa har i dag lagt meldinga "Postsektoren i endring" fram for Stortinget. Sektormeldinga tar for seg forhold knytt til regulering og eigarskap av verksemda til Posten.  

Ikkje lenger skilje mellom A- og B-post
Fallet i brevmengda er stort. I løpet av dei siste 15 åra er brevmengda blitt halvert, og tal for januar og februar i år tyder på at fallet er aukande. Grunnen er at stadig fleire nyttar ulike typar elektronisk kommunikasjon.   

Posten har store faste kostnader ved å oppretthalde to poststramar. Ei viktig regulatorisk endring i sektormeldinga er difor at regjeringa går inn for å slå saman A- og B-post til ein felles poststraum.  Endringa gjer at normal framføringstid for vanlege brev aukar frå ein til to dagar. Endringa gjer det mogleg å frakte mesteparten av postmengda med landtransport, med unnatak av flytransport mellom nord og sør i Noreg.  

- Følgjene av å slå saman A- og B-post vil gjere verksemda til Posten meir effektiv og dermed betre rusta til å møte utviklinga i postmarknaden. Vi ser no liknande teikn i andre skandinaviske land.  I Danmark blei det for nokre dagar sidan inngått ein politisk avtale om leveringsplikta fram mot 2019. Avtalen betyr at danskane avskaffar tradisjonell A-post og innfører ein ny brevstrøm med ei framsendingstid på fem dagar, seier samferdselsministeren.  

Det blir òg endringar i korleis Posten organiserer brevsorteringa. Som følgje av det reduserte postvolumet og samanslåing av A- og B-post, legg regjeringa opp til at Posten kan samla brevsorteringa til nokre få brevterminalar. Aktiviteten ved dei andre brevterminalane blir dermed redusert.  

Landpostbod: Krav om minst fire kilometer til nærmaste Post i butikk
I tråd med at postmengda er fallande, legg regjeringa opp til at det skal vere minst fire kilometer frå nærmaste Post i butikk for å få tilbod om landpostteneste. Denne grensa er tidligare kommunisert til Stortinget, men regjeringa går inn for at praksisen skal bli lik i alle områder. Innføring av lik praksis gjer at nokre færre husstandar får tilbod om landpostteneste.

Vil gjere det mogeleg å redusere talet på omdelingsdagar, men utan lovendring
Posten er ikkje lenger pliktig til å dele ut post seks dagar i veka, men fem. Denne endringa blei innført tidlegare i år. I meldinga går regjeringa inn for å gjere det mogeleg å redusere talet på omdelingsdagar for inntil 10 prosent av hushalda utan å måtte endre postlova. Denne moglegheita er ikkje tenkt tatt i bruk med det fyrste, men kan tre i kraft når fallet i brevmengda gjer det naudsynt.  

Regjeringa orienterer om utviklinga i Posten
I sektormeldinga orienterer regjeringa om Postens økonomiske utvikling, oppfølging av hovudstrategiar og arbeid med samfunnsansvar. 

Posten har over fleire år gjennomført omfattande tiltak for å effektivisere verksemda innanfor både post- og logistikksegmentet. Samstundes har Posten over lang tid arbeidd systematisk med sitt samfunnsansvar og har oppnådd ein markant nedgang i sjukefråveret og ein vesentleg reduksjon av CO2-utslipp.

Posten driv i dag verksemda i ein fullt ut konkurranseutsett marknad. I meldinga går regjeringa difor inn for å avvikle eigarkravet om ei nedre grense for talet på ekspedisjonsstader. Innanfor kravet i postlova om områdedekning skal Posten sjølv, på kommersielt grunnlag, få moglegheit til å avgjere talet på ekspedisjonsstader. Samferdselsdepartementet legg òg opp til å avvikle praksisen med å legge eigarmeldingar om verksemda til Posten fram for Stortinget.   

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom