Samferdselsdepartementet

Satsingen på samferdsel fortsetter

Del

– Med en økning av samferdselsbudsjettet på i overkant av fire milliarder kroner, bidrar regjeringen til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les alle pressemeldingene fra Samferdselsdepartementet på regjeringen.no

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, fra saldert budsjett 2017.

- Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel. Aldri før har det vært satset så tungt på det å vedlikeholde det vi har, samtidig som det bygges ny og moderne infrastruktur. Siden 2013 er bevilgningene økt med vel 60 prosent, inkludert forslaget til 2018-budsjett.

Følger opp Nasjonal transportplan

Gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029 er hovedtrekkene for samferdselssektoren de neste årene lagt. Regjeringen vil i 12-årsplanen bruke 1 064 milliarder 2017-kr på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikre og effektive transportløsninger.

Med NTP 2018-2029 vil regjeringen utvikle mobilitetsløsninger for framtida og et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og legger til rette for omstilling til lavutslippssamfunnet.

- Rekordsatsingen kommer hele landet til gode og vil gi bedre reisehverdager, sikrere transport og økt mobilitet. Muligheter for vekst og arbeidsplasser henger nøye sammen med gode samferdselsløsninger. 2018 er første budsjettår i NTP 2018-2029. Med det budsjettet vi legger fram i dag vil vi være godt i gang med satsingen, sier samferdselsministeren.

Mer vei for pengene

Regjeringen satser på bedre og tryggere veier i hele landet, og det er veiformål som står for den største økningen i budsjettet for 2018. Det er foreslått å bevilge om lag 35,9 milliarder kroner, en økning på om lag 2,6 milliarder kroner, eller 7,7 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Til riksveginvesteringer foreslås det 20,6 milliarder kroner, som er en økning på 1,5 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, fra saldert budsjett 2017.

- I tillegg til ny infrastruktur og et redusert vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur, har regjeringen gjennomført viktige tiltak for å utnytte ressursene i sektoren bedre. Nye Veier AS vil bidra til mer effektiv vegutbygging og viser allerede nå at det kan gjøres klare besparelser innen vegutbygging, uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier Solvik-Olsen.

Jernbanereform gir bedre utnyttelse av økte bevilgninger

- Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste fire årene har bevilgningene økt betraktelig. Og de fortsetter å øke, sier Solvik-Olsen.

For 2018 foreslår regjeringen totalt 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Blant annet foreslår regjeringen om lag 2,1 milliarder kroner til planlegging av ny jernbaneinfrastruktur, en økning på 26 prosent fra vedtatt budsjett 2017. Den høye planleggingsaktiviteten er i første rekke prioritert for å realisere milepælene for bedre togtilbud på InterCity-strekningene i 2024 og 2026.

Til drift og vedlikehold av dagens jernbanenett er det foreslått nær 7,8 milliarder kroner, en økning på 6,2 prosent fra vedtatt budsjett 2017.

- Med jernbanereformen vil vi få bedre utnyttelse av den store økningen i bevilgningene jernbanen har fått de senere årene. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud, samtidig som det sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris, sier Solvik-Olsen.

Bedre kollektivtransport i byene

- Fleksible kollektivløsninger og gode tilbud til de som går og sykler er en forutsetning for en transporthverdag med færre køer og bedre og grønnere bymiljø, sier Solvik-Olsen.

Det er foreslått om lag 2,5 milliarder kroner til tiltak i storbyområdene, en økning på 23 prosent fra saldert budsjett 2017. Midlene vil bli brukt til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, og tiltak langs riksvegene, samt belønningsmidler og tilskudd til store kollektivprosjekt i bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Sikker og miljøvennlig sjøtransport

Regjeringen fortsetter prioritering av tiltak for å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for sjøsikkerhet.

Blant annet vil regjeringen bevilge 400 millioner kroner til navigasjonsinfrastruktur (fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler), og 85 millioner kroner til et nytt multifunksjonsfartøy som vil bidra til et mer effektivt vedlikehold.

Videre vil effektivisering og konkurranseutsetting bidra til store kostnadsreduksjoner på kystområdet. Som et bidrag for å redusere kostnadene for sjøtransporten, foreslår regjeringen å videreføre forsøksordningen for overføring av gods fra vei til sjø. Det foreslås å bevilge 75,2 millioner kroner til dette i 2018. Samtidig reduseres losavgiftene med 22,2 millioner kroner fra saldert budsjett 2017.

Et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen blir etablert som et nasjonalt kompetansesenter for arbeidet med oljevern og marin forsøpling. I budsjettforslaget foreslår regjeringen 27 millioner kroner til dette nye oljevern- og miljøsenteret.
– Dette senteret skal bli et ledende nasjonalt kompetansesenter for arbeidet med oljevern og marin forsøpling, sier Solvik-Olsen.

Smartere transport

Regjeringen satser også på digital infrastruktur.

– Både næringsliv og samfunnskritiske funksjoner blir stadig mer avhengig av elektronisk kommunikasjon og IKT-system for å fungere godt i det daglige og ved større hendelser. Derfor foreslår vi to nye satsinger for økt sikkerhet og robusthet. For å bedre EKOM-sikkerheten foreslår vi 40 millioner kroner til en pilot for alternativt kjernenett, og en bevilgning på 40 millioner kroner som skal legge til rette for fiberkabler til utlandet.

– Ny teknologi vil også bidra til å nå målene for transportpolitikken. Derfor etablerer regjeringen Pilot-T, som er en tilskuddsordning som skal bidra til at nye løsninger raskere blir tatt i bruk i transportsektoren, og legge grunnlag for at norske aktører kan være med i konkurransen om å levere nye mobilitetsløsninger for sektoren.

Gjennom konkurransen om smartere transport i Norge vil regjeringen stimulere til lokal innovasjon og utvikling. Til dette foreslås det 15 millioner kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Lokale krefter driver Haugesund lufthavn videre fra 201921.6.2018 09:21Pressemelding

– Haugesund lufthavn viktig for regionen, og vi har sett et stort lokalt engasjement for flyplassen. Vi har vært opptatt av å finne en god måte å kanalisere dette engasjementet inn i flyplassdriften videre. Jeg er derfor glad for at Avinor nå har tildelt kontrakten for drift av Haugesund lufthavn til et lokalt selskap som vil kunne bidra til å videreutvikle lufthavnen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Årets sommerkontor går på skinner og vei fra 22.-28. juni20.6.2018 08:32Pressemelding

Også denne sommeren legger samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut på tur i Norge for selv å oppleve samferdselsinfrastrukturen, og for å snakke med både dem som bygger den og dem som bruker den. I år skal han innom åtte fylker i løpet av syv dager. Han skal blant annet reise med Solørbanen, Rørosbanen og Raumabanen, kjøre Atlanterhavsvegen og Trollstigen og se på veiprosjekter langs riksvei 70, E39, E16, E136 og E134. Batteridrevne ferger og bygging av miljøvennlige skip står også på programmet.

Lufttransport RW AS vinner kontrakt på drift av helikopterruten Værøy–Bodø19.6.2018 11:05Pressemelding

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander og utfordrende topografi en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Gjennom denne tildelingen av ny kontrakt på helikopterruten Værøy-Bodø sikrer regjeringen et godt helikoptertilbud med en videreføring av dagens setekapasitet. Jeg er også glad for at vi i neste kontraktsperiode kan levere det samme rutetilbudet til en betydelig lavere kostnad for staten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arbeidsgruppe foreslår rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte19.6.2018 09:15Pressemelding

– Ulykkestallene på norske veier går heldigvis stadig nedover, men hvert menneskeliv som går tapt i trafikken er ett for mye. I arbeidet med å hindre flere trafikkulykker, er det viktig å forstå hvorfor ulykkene skjer. Det er i dag relativt få trafikkdrepte som blir obdusert, og antallet varierer mye rundt om i landet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe foreslår nå rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Det synes jeg er interessant, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nye Veier AS: Harald V. Nikolaisen innstilt som ny styreleder15.6.2018 14:36Pressemelding

- Harald Nikolaisen har bidratt bredt i styrets arbeid etter stiftelsen av Nye Veier i 2015 og ble i fjor utnevnt til nestleder i styret. Han har lang erfaring fra prosjektstyring og byggherreroller, og god kjennskap til samferdselssektoren. Nye Veier vil få en styreleder med god strategisk forståelse for selskapets virksomhet. Jeg vil samtidig takke Rolf G. Roverud for den store innsatsen og gode arbeidet han har gjort som styreleder i Nye Veier i en krevende oppstartsfase, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Fem fylkeskommuner vant 100 millioner kroner til nye, smarte løsninger for transport i by13.6.2018 16:19Pressemelding

Smartere transport Bodø gikk av med hovedpremien på 50 millioner kroner i konkurransen Smartere transport i Norge. Konseptet til Nordland fylkeskommune om å finne gode løsninger på både dagens og morgendagens utfordringer i byer er veldig spennende og fremtidsrettet. Denne konkurransen er et av mange regjeringens bidrag i utviklingen av innovasjon i Norge. Og denne gangen har vi tvunget oss selv i departementet også til å tenke litt nytt sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom