Kulturrådet

Satsing på kreativ næring, men ingen økning i fondsmidler

Del

Regjeringens satsing på Kreativ næring innebærer at Kulturrådet skal opprette et kontor utenfor Oslo, som også skal huse sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Ellers er det ingen reell økning i Kulturrådets søkbare midler i 2017.

Direktør Kristin Danielsen, leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Alfhild Skaardal, rådsleder Tone Hansen og styreleder for Fond for lyd og bilde Stein Bjelland kommenterer kulturbudsjettet 2017.
Direktør Kristin Danielsen, leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Alfhild Skaardal, rådsleder Tone Hansen og styreleder for Fond for lyd og bilde Stein Bjelland kommenterer kulturbudsjettet 2017.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en satsing på kulturell og kreativ næring. Kulturrådets fagadministrasjon er bedt om å gjennomføre en omstilling for å etablere et nytt kontor utenfor Oslo kalt Kreativt Norge. Kontoret skal arbeide for å styrke kunnskapen om verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter. Kontoret skal også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Det betyr at den administrative forvaltningen av over 300 millioner kroner flyttes ut av Oslo.

Det er satt av 7 millioner kroner for å etablere et nytt kontor. Det er i tillegg avsatt 10 millioner kroner til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling.

- Vi er glad for at Kulturrådet får en viktig rolle i en så stor satsing på kreativ næring. Det er også veldig positivt at virkemiddelapparatene mellom Kulturrådet, Innovasjon Norge og eksportorganisasjonene nå skal sees i sammenheng, dette har vært en mangel tidligere og noe mange aktører har påpekt, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Danielsen understreker at et kontor utenfor Oslo hele tiden må ha blikk for kunst- og kulturfeltets behov.

- Et kontor utenfor Oslo kan være et bra tiltak for å heve kompetansen og vil kunne stimulere til nye satsinger for utvikling av kunstnerøkonomien. Vi ser fram til å sette i gang med å utarbeide et godt faglig mandat for hvordan kontoret skal løse oppgavene. Dette må gjøres i dialog med aktørene, slik at vi kan legge best mulig til rette for behovene i kunst- og kulturlivet i hele landet. Det blir ingen kreativ næring uten innholdsleverandørene som er kunstnerne selv, sier Kristin Danielsen.

Det er foreløpig ikke avklart hvor kontoret skal ligge.

- Det er viktig å finne et sted med både rett kompetanse og interesse for å drive dette arbeidet videre. Som det også står i oppdraget vårt om utflytting av oppgaver så er det det faglige som er målet her. Norsk kulturråd er til for våre brukere og det er de som må definere behovet for de tjenestene vi nå skal etablere, sier Danielsen, som ser frem til å følge diskusjonen om hvem som best kan ivareta oppdraget.

Statens kunstnerstipend

Kunstnerstipendene videreføres i stor grad på samme nivå som i 2016. Bevilgningen til ordningene under statens kunstnerstipend økes med 1,49 prosent.

For 2017 foreslås 500 ordinære arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipendets størrelse foreslås økt fra 229 609 kroner til 232 250 kroner. 

Avsetning Statens kunstnerstipend 2017

Avsetning

2017

2016

Statens kunstnerstipend

170 800 000

167 876 000

Garantiinntekter og langvarige stipend

128 714 000

127 228 000

Totalt

299 514 000   

295 514 000          

Leder for Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere Alfhild Skaardal er skuffet over at det ikke kommer noen reell økning i stipendmidlene.

- Kunstnerstipendiene har stor betydning for utviklingen av kunstnerskap, og de ulike stipendordningene gir økonomisk forutsigbarhet som setter kunstnerne i stand til å vie tid til fordypning og utvikling av sitt kunstnerskap på fritt grunnlag, sier Skaardal. I stipendperioden gis kunstneren mulighet til å gå i dybden og konsentrere seg om utforsking av kunstneriske ideer og teknikker. Denne investeringen er med på å sikre et mangfold av kunstuttrykk på høyt nivå. Det er derfor synd at det ikke foreslås en økning for neste år.

Utflytting av sekretariatsoppgaver, SKS

Kontoret Kreativt Norge foreslås å fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend. Begrunnelsen er at det er ønskelig å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk, og å se virkemidlene i sammenheng. Alfhild Skaardal mener at en utflytting av stillinger er uheldig. 

- Kulturrådet har i dag en liten stab med høy kulturfaglig kompetanse. Å splitte dette i utgangspunktet lille fagmiljøet, vil ikke styrke norsk kunst- og kulturpolitikk, sier Skaardal.

Skaardal mener videre at dialogen og samarbeidet med de mange kunstnerorganisasjonene, som fortsatt vil ha sitt tilhold i Oslo, er vesentlig for sekretariatets arbeid.  Dette understrekes også i den utredningen SKS har utført på oppdrag fra Kulturdepartementet, og som ble levert før sommeren.

Utvalget for Statens kunstnerstipend vil komme tilbake med flere uttalelser om saken.

Ingen økning til Norsk kulturfond

Forslaget til statsbudsjett for 2017 viser at det ikke er gitt noen reell økning til Kulturfondet.

Avsetning Norsk kulturfond 2017

Avsetning

2017

2016

Allmenne kulturformål

81 132

81 256

Visuell kunst

107 980*

102 618

Musikk

356 562

353 998

Scenekunst

139 281

138 907

Litteratur

178 774

178 265

Kulturvern

30 227

30 174

Totalt

893 956

885 218

 *Økningen skyldes i hovedsak at Statens utstillingsstipend på til sammen 5,2 mill. kr er teknisk overført til denne avsetningen.

Det betyr at rådet i praksis ikke har mulighet til å gi prisjustering til de virksomhetene som mottar driftsstøtte og til de tidligere knutepunktfestivalene, som nå er finansiert av Kulturfondet.

- Rådet bad i sin budsjettsøknad særlig om tilskudd til drift- og virksomhetsstøtte. Det har vært en utvikling de siste årene der flere virksomheter og mindre institusjoner, deriblant knutepunktfestivalene, er overført til Kulturfondet. Når stadig flere av fondsmidlene er bundet opp i driftsstøtte går det utover prosjektmidlene vi har til rådighet. Når det ikke kommer noen økning kan det bety at vi blir nødt til å ta fra de store for å opprettholde prosjektstøtten til de mindre prosjektene, sier rådsleder Tone Hansen.

Hun er overrasket over at rådet ikke har fått gjennom noen av sine ønsker.

- Statsbudsjettet er en tilsidesettelse av det arbeidet rådet gjør for å styrke det frie feltet i hele landet. Dette rimer dårlig med regjeringens satsing på å styrke kunstnerøkonomien.

Hansen minner om at festivaler og kunst- og kulturprosjekter over hele Norge har betydelige ringvirkninger for det lokale næringslivet.

- Kulturfondet må anerkjennes for den næringsfunksjonen det faktisk har. Vi må huske på at Kulturrådet sørger for tilgang til kunst og kultur for et stort publikum, dette må vi aldri miste av syne, sier rådslederen.  

De små endringene som har betydning for Kulturfondet er at Kristiansund Kirke, Kunst, Kulturfestival (1,5 mill. kr) er overført til Norsk kulturfond.  Mens tilskuddet til Jødisk kulturfestival i Trondheim (400 000 kr) er flyttet til Jødisk museum i Trondheim.

Rådet skal foreta endelig fordeling mellom fagkapitlene i rådsmøte i januar 2017.

Fond for lyd og bilde

Bevilgningen til Fond for lyd og bilde videreføres på samme nivå som for 2016 med en knapp økning på 1,7 prosent. Totalt bevilges det 38,1 millioner kroner som skal fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst.

– Disse midlene utgjør en viktig kilde til prosjektfinansiering og vi hadde derfor håpet på en større økning i statsbudsjettet, sier styreleder Stein Bjelland.

Avsetning Fond for lyd og bilde 2017

Avsetning

2016

2017

Fond for lyd og bilde

37 416 000

38 050 000

Bjelland er positiv til regjeringens satsing på kreative næringer, men mener det er viktig samtidig å styrke bevilgningene til prosjektstøtte.

 – Muligheten til å realisere kunstneriske prosjekter er selve fundamentet i kunstnerøkonomien. God kunst er en forutsetning for å kunne leve av sin virksomhet, understreker Bjelland. 

Utflytting av sekretariatsoppgaver, for Fond for lyd og bilde

Styreleder Stein Bjelland mener at det er positivt at det satses på kreativ næring. Bjelland mener likevel at forslaget om å flytte sekretariatfunksjonen ut av Oslo er problematisk.

 – Kulturrådets fagadministrasjon er bredt sammensatt og har stor kunst- og forvaltningsfaglig kompetanse. Det er viktig at styrets sekretariat er tett forankret i dette fagmiljøet for å sikre et godt grunnlag for styrets arbeid, sier Bjelland.

Videre peker ham på effektiviseringsgevinsten ved dagens samlokalisering, og mener at det er viktig å sikre nærheten til kompetanse.

 –En utflytting vil nødvendigvis innebære økte kostnader. Fond for lyd og bilde behandler nærmere 3000 søknader i året. Når deler av administrasjonen foreslås flyttet geografisk vil det være avgjørende at nærheten til kompetansen sikres på andre måter, sier styrelederen.

Regionaliserer Statens utstillingsstipend

Kulturrådet har til nå hatt ansvaret for å administrere Statens utstillingsstipend. Det er i årets budsjett foreslått å flytte forvaltningen av utstillingsstipendene på 4,8 millioner kroner fra Kulturrådet og ut til de 15 regionale kunstsentrene. Statens utstillingsstipend skal støtte opp under visuelle kunstneres vilkår og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylkeskommuner. Regionaliseringen av ordningen skal bidra til spredning av kulturmakt på kunstfeltet og styrke kompetansen i de regionale fagmiljøene.

- Det er gledelig at det nå er de 15 regionale kunstsentrene som skal ta seg av forvaltingen av Statens utstillingsstipend. Dette er en av oppgavene vi selv har foreslått å flytte ut. Det er til det beste for det visuelle kunstfeltet, for kunstnerne og for publikum, at fordelingen av midlene foretas av kunstsentrene selv, sier Kristin Danielsen.

Museumsområdet

Det nasjonale museumsnettverket, har fått en økning på 1,3 millioner kroner, fra 1,462 milliarder i 2016 til 1,463 milliarder i 2017.  Fem museer har fått en styrking av driftsbudsjettet. I tillegg har tre museer i Rogaland og Hordaland fått midler fra tiltakspakken mot økt ledighet. For 2016 fikk 13 museer i disse fylkene tildelt engangstilskudd fra denne ordningen, men bare tre av disse museene er foreslått for et slikt tilskudd for 2017.

Kulturrådet forvalter midler til museumsprogrammene og sikringsmidler til museene, finansiert av de såkalte spillemidlene. I 2016 utgjør de en ramme på 26 millioner kroner til prosjekt- og utviklingstiltak på museumsområdet. Fordelingen av spillemidlene for neste år vedtas våren 2017 etter at resultatet for Norsk tipping legges frem.

Mer informasjon

Les hele kulturbudsjettet på Kulturdepartementets sider.

 

Kontaktpersoner

Direktør Kristin Danielsen, tlf 416 77 568

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl, tlf 970 81 120, janne.stang.dahl@kulturradet.no

Rådsleder Tone Hansen, tlf 917 69 664

Utvalgsleder for Statens kunstnerstipend Alfhild Skaardal, tlf 975 43 449

Styreleder for Fond for lyd og bilde Stein Bjelland, tlf 930 16 561

Bilder

Direktør Kristin Danielsen, leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Alfhild Skaardal, rådsleder Tone Hansen og styreleder for Fond for lyd og bilde Stein Bjelland kommenterer kulturbudsjettet 2017.
Direktør Kristin Danielsen, leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Alfhild Skaardal, rådsleder Tone Hansen og styreleder for Fond for lyd og bilde Stein Bjelland kommenterer kulturbudsjettet 2017.
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom