Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet går for to indre korridorer i videre planlegging av E39 Lyngdal vest - Sandnes

Del

– En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Samtidig vil ny vei sørge for tryggere og sikrere reiser, både på de eksisterende veiene og på den nye veien. Samferdselsdepartementet går inn for to varianter av indre korridor i den videre planleggingen av strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fra pressetreff i dag i Egersund. Foto: Kjell Brataas/SD.
Fra pressetreff i dag i Egersund. Foto: Kjell Brataas/SD.

E39 mellom Stavanger og Kristiansand er en viktig ferdselsåre lokalt og regionalt. Lang reisetid og ulykkesrammede strekninger viser at strekningen ikke tilfredsstiller dagens og fremtidens behov.

– Vi har anbefalt at det skal planlegges for fire felt og 110 km/t på hele strekningen. Det er viktig at vi bygger veier som er trygge, raske og fremtidsrettede, og at vi finner løsninger som holder kostnadene nede, fungerer for lokalsamfunnene og ivaretar overordnede miljø- og arealbehov. Ved å bygge lengre strekninger i sammenheng får vi mer igjen for pengene, sier samferdselsministeren.

– Arbeidet med planleggingen har tatt tid da man har gjort store forbedringer i prosjektet underveis. Tidligere ble det lagt til grunn at strekningen Lyngdal vest - Sandnes skulle ha to- og trefelts vei med 90 km/t skiltet hastighet. Nå skal vi bygge en langt mer fremtidsrettet vei, men det har også medført en del ekstraarbeid. Jeg mener det er vel anvendt tid i et generasjonsperspektiv, sier Solvik-Olsen.

I løpet av 2016 og 2017 har Statens vegvesen utført kartlegging og et omfattende feltarbeid for de aktuelle korridorene. Høringen våren 2017 omfattet veilinjer i ytre, midtre og indre korridor. Som følge av høringsinnspill, ble en ny indre korridor lagt ut på høring høsten 2017.

Samferdselsdepartementet mottok i februar 2018 brev fra Vegdirektoratet med Statens vegvesens forslag til fastsatt planprogram for statlig kommunedelplan for strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes. I mars i år mottok departementet oppdaterte trafikkprognoser for de alternative strekningene på Jærlinja.

I forslaget til hovedlinjer for videre arbeid med statlig kommunedelplan foreslår Samferdselsdepartementet å legge til grunn indre og ny indre korridor for E39. Dette har støtte fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Forslaget til planprogram oversendes nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet for sluttbehandling.

– Valg av korridor skaper stort lokalt engasjement. Vi løftet inn "Jærlinjen" i vårt arbeid fordi den hadde spennende perspektiv. I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høyere kostnad og samtidig gjort reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Selv om Jærlinjen har positive effekter for kommunene på Jæren, så forsvarte den ikke ulempene for øvrige trafikanter og skattebetalerne, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen vil utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) etter at hovedlinjene for videre arbeid er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nye Veier AS vil stå ansvarlig for detaljregulering og utbygging etter at kom­munedelplanen er vedtatt. Gjennom Gjesdal kommune i Rogaland er det lagt opp til to mulige alternativer for veien i indre korridor. Gjennom Søylandsdalen som i stor grad følger dagens E39 og i ny trasé gjennom Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Jolifjell er alternativene Samferdselsdepartementet anbefaler å ta med i den videre planleggingen.

Planarbeidet har vært gjennomført av Statens vegvesen. Prosjektet skal overføres til Nye Veier AS etter at kommunedelplanen er vedtatt Nye Veier AS skal stå for utbyggingen av strekningen.

– Jeg er glad for at Nye Veier AS har skissert en ambisiøs fremdriftsplan for prosjektet. Selskapet er allerede i gang med å realisere prosjekter på strekningen Kristiansand - Mandal, og derved vil vi i løpet av en tiårsperiode kunne få ferdigstilt en god E39 Stavanger - Kristiansand. Det vil gi næringslivet og innbyggerne en helt ny reisehverdag, sier samferdselsministeren.

Mer informasjon:

Brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (3. august 2018):  Hovedlinjer for videre arbeid med planlegging av E39 Lyngdal vest -
Sandnes - Samferdselsdepartementets tilråding

Se mer om prosjektet og de ulike korridorene på hjemmesidene til Statens vegvesen

Kartskisse fra Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra pressetreff i dag i Egersund. Foto: Kjell Brataas/SD.
Fra pressetreff i dag i Egersund. Foto: Kjell Brataas/SD.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Vil sikre forbrukarar reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS11.12.2018 10:30Pressemelding

Ei ny forordning frå EU gjer at det vil bli innført maksimalprisregulering av internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. Det er ikkje krav om at Noreg tar inn pristaket før forordninga er formelt innlemma i EØS-avtalen. - Av omsyn til norske forbrukarar foreslår departementet at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Norge frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel3.12.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører. Det europeiske transportmarkedet bør ikke liberaliseres videre før man er sikret mer rettferdig konkurranse. Sammen med de andre landene i Road Alliance prøver vi å medvirke til at regelverket for transportnæringen blir best mulig, sier statssekretær Brage Baklien.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom