Senter for IKT i utdanningen

Robotene kommer - utdanning i en digital tidsalder

Del

Vi står ovenfor en utvikling hvor roboter og kunstig intelligens tar over stadig flere oppgaver. Dette skjer raskere og raskere i en verden som dobler datakapasiteten hver 18. måned og prognosen for hvor stor andel av jobbene og arbeidsoppgavene som vil bli automatisert varierer fra 25% til 50%.

Vi står ved et vendepunkt
Samtidig slo produktivitetkommisjonens rapport forrige uke fast at produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Vi står ved et vendepunkt. Oljenæringen vil ikke lenger være den samme motoren for vekst.Det er derfor god grunn til å ta utviklingen innover seg.Per i dag er det behov mer kunnskap på ledernivå om hvilke endringer en fjerde industriell revolusjon omfatter, hvilke muligheter gir teknologien, hvilke yrker vil oppstå når andre automatiseres? Hva innebærer den nye delingsøkonomi? Det er de nye teknologiene og hvordan vi utvikler digital kompetanse som danner plattform for fremtidens næringsliv. Dette setter helt nye krav til kunnskap, kompetanse generelt og digital kompetanse spesielt.

Komplekse problemløsninger og kommunikasjon
Arbeidsmarkedet endrer seg raskt med en økning av oppgaver som krever kompleks problemløsning og kommunikasjon. I tillegg har mange rutinepregede og manuelle oppgaver blir digitalisert. Kompleks digital kompetanse må adresseres som en direkte forutsetning for å kunne delta i fremtidens arbeidsmarked. Vi må utvikle et utdanningssystem som gir elever kompetanse for det 21.århundre. Vi må utvikle en skole som innehar læring som motiverende og relevant og der vi får med oss den enkelte elev på det nivået hun er.

Dette krever at vi investerer i innovasjon, mer kunnskap og forskning relatert til hvordan teknologien best kan utnyttes. Det finnes ikke et fasitsvar eller en løsning som passer for alle og vi kan ikke påberope oss å være et kunnskapssamfunn, hvis vi ikke er villige til å diskutere hvordan vi skal møte disse utfordringene også i utdanningen.

Nok utstyr, men lav kompetanse
I Norge har vi relativt mye utstyr i skolene sammenlignet med mange andre land. Det er imidlertid store variasjoner mellom skolene  på hvordan de bruker utstyret.  Det står også nokså dårlig til med de digitale ferdighetene. Dette er definert som en av de fem grunnleggende ferdighetene som alle unge skal tilegne seg gjennom 10 års skolegang, men internasjonale studier viser at hele 30 % av norske 15 åringer er digitalt inkompetente. Det er alvorlig. Ungdommen lærer seg nemlig ikke hvordan de kan utnytte digitale verktøy for å oppnå økt forståelse og innsikt. De vet ikke hvordan de skal forholde seg kritisk til innhold de finner på internett selv om googling er innført som nytt verb. De har ikke utviklet tilstrekkelig digital dømmekraft til å vurdere om deres handlinger på nettet kan få konsekvenser for andre eller dem selv senere i livet. Og det er jo hovedpoenget og grunnen til at digital kompetanse defineres som en grunnleggende ferdighet i skolen. Digital kompetanse handler om mye mer enn tastatur og internett, - det handler blant annet om dypere kunnskap som evne til å være kritisk, kreativ, analytisk og det handler om å utvikle tilstrekkelig samarbeidsevner.  Og fremover vil det gå et klasseskille mellom dem som behersker det og dem som ikke gjør det.

Snever tankegang rundt læring ved bruk av IKT
Den snevre måten man reflekterer rundt hvorvidt IKT virker positivt eller negativt på læring er imidlertid bekymringsfull. Er det eksempelvis i det hele tatt meningsfullt eller mulig å isolere om faktoren IKT virker? Det blir på sett og vis å forske tilsvarende isolert på hvorvidt blyanten, matteboken eller kladdeboka virker, noe vi selvfølgelig ikke gjør. Men dette paradokset preger dessverre mye av diskusjonen rundt nettopp IKT som pedagogisk verktøy.

Læring er en kompleks øvelse som består av mange komponenter.  Noen av de viktigste faktorene er lærerens intervensjoner med elevene og at elevene tar del av et godt fungerende læringsmiljø. Det er nettopp derfor vi må fokusere på kompetanse. Når digitale verktøy brukes målrettet med godt utviklet innhold vet vi at den stimulerer, motiverer og engasjerer elevene. Vi vet også at feil bruk, når teknologien hverken har en funksjon eller mening i undervisningen, så fører den til forstyrrelser og distraksjon.

Behov for digitalt kompetanseløft i hele utdanningssektoren
Den kompetansehevende digitaliseringen av skolen må derfor intensiveres og det er akutt behov for et omfattende digitalt nasjonalt kompetanseløft i hele utdanningssektoren. Norges evne til å levere digital kompetent arbeidskraft til et stadig mer teknologiavhengig samfunn vil kunne avgjøre om vi lykkes i den omstillingen som må skje av norsk økonomi når oljen gradvis mister sin betydning.

En utdanning også må handle om hvordan man samarbeider, kommuniserer og tenker. Å oppøve kreativitet, kritisk tenkning, lære seg problemløsing og ta avgjørelser om hvilken metode man skal bruke for å løse en gitt oppgave er nødvendig for å delta i et stadig mer digitalisert samfunn. Det er ikke lett, men vi må nå starte jobben med å identifisere hvordan vi kan bruke teknologien for å understøtte bedre og mer relevant utdanning. Vi må være både nysgjerrige og kritiske med tanke på hvordan vi skal utnytte teknologien for å bedre undervisning og læring.

Av: Direktør Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen
Kommunikasjonssjef Vibeke Kløvstad, Senter for IKT i utdanningen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Direktør Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen
Direktør Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen
Last ned bilde
Kommunikasjonssjef Vibeke Kløvstad, Senter for IKT i utdanningen
Kommunikasjonssjef Vibeke Kløvstad, Senter for IKT i utdanningen
Last ned bilde

Om Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen
Postboks 530
9256 Tromsø

854 19 000http://www.iktsenteret.no

Senter for IKT i utdanningen jobber med ulike tjenester, prosjekter og ressurser som skal øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte og læringsstrategier for våre barn i barnehagen, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehageutdanningen.

Følg saker fra Senter for IKT i utdanningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Senter for IKT i utdanningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Senter for IKT i utdanningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom