Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Revisjon av konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget i Troms.

NVE tilrår at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår med vilkår om naturforvaltning. NVE tilrår fleire tiltak som etter vår meining vil betre miljøforholda i Barduelva. Vi tilrår å sleppe minstevassføring frå Innsetdammen heile året (2 m3/s sommer og 0,5 m3/s vinter) og at det skal gå minimum 12 m3/s i Barduelva målt rett nedstrøms samløpet med utløp av Straumsmo kraftverk i perioden 1. mai – 30. oktober.

I perioden 1. november – 30. april tilrår vi at Straumsmo kraftverk vert kjørt på en slik måte at ein så langt som moleg hindrar isproblem i Barduelva.

NVE tilrår og at alle lastreduksjonar i Straumsmo kraftverk skal føregå over minimum 2 timar. Av omsyn til kraftforsyninga og systemdrifta i området har NVE ikkje funne rom for å tilrå restriksjonar for oppfylling av Altevatn.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om vilkårsrevisjonen her

Kontaktpersonar

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil 41 67 82 03

Seksjonssjef Carsten Jensen, tlf. 22 95 92 90

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom