Unio

Regjeringen roter det til for seg selv

Del

- Gjennom gode prosesser klarte partene i arbeidslivet å enes om et forslag til ny Lov om statens ansatte – den tidligere Tjenestemannsloven. Nå har departementet dessverre endret det som det partssammensatte utvalget hadde blitt enig om. Resultatet blir støy og uenigheter som vi godt kunne vært foruten. Unio ønsker nå en dialog med statsråd Jan Tore Sanner for å lande en lov som partene kan enes om og som vil stå seg over tid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio-leder Ragnhild Lied.
Unio-leder Ragnhild Lied.

I dag er høringsfristen for den nye loven for ansatte i staten. I høringsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble det presisert at forslaget i hovedsak var en videreføring av utvalgets rapport.
- Det stemmer dessverre overhodet ikke. I det partssammensatte utvalget, Tjenestemannslovutvalget, hadde vi gjennom lange diskusjoner funnet fram til kompromisser som alle parter kunne akseptere. Innstillingen fra tjenestemannslovutvalget ga nettopp grunnlag for håp om en lov som kunne stå seg over tid fordi det partssammensatte utvalget fremmet et enstemmig forslag uten dissenser og særmerknader. Når regjeringen nå har tuklet dette til, skaper dette unødvendig misnøye og rot, sier Unio-lederen.
- De forslagene regjeringen nå har sendt ut, mener vi bidrar både til å svekke arbeidstakernes rettigheter og tilliten til forvaltningen. Men vi ønsker å jobbe videre med regjeringen for å lande et lovforslag som partene kan slutte seg til, legger hun til.

Blant punktene regjeringen nå fremmer som er i strid med utvalgets anbefalinger, nevner Lied:
- Tjenestemannslovutvalget la frem forslag til lovendring som kunne bidra til redusert midlertidig tilsetting i Staten. I tillegg foreslo utvalget viktige endringer i forskriften til tjenestemannsloven blant annet ved at vikarer for vitenskapelig tjenestemann skulle få rettigheter som andre ansatte i staten, samt at bortfall av midler for ansatte på ekstern finansiering ikke lenger skal være oppsigelsesgrunn alene. Høringsnotatet er vesentlig endret ved at dagens regler for midlertidig tilsetting videreføres, samtidig som forslagene som bidrar til å svekke stillingsvernet og de ansattes innflytelse over tilsettingsprosessen opprettholdes. Dermed er den skjøre balansen som var til stede i lovutvalgets innstilling borte.

Lied reagerer på at lovforslaget ikke inneholder innskrenkninger i dagens adgang til å tilsette midlertidig. Hjemmelen for å gi forskrifter opprettholdes og det gis ingen signaler om forskriftsendringer som foreslått av utvalget.
- Departementets forslag vil dermed ikke bidra til å redusere antallet midlertidig tilsatte i staten, sier hun, og legger til:
- Det som er igjen av utvalgets forslag er at 4-årsregelen for fast tilsetting endres til en 3-årsregel. Dette kan muligens bidra til å redusere lengden på de midlertidige tilsettingene, men må uansett veies mot øvrige forslag som svekker stillingsvernet for midlertidig tilsatte, tilsettingsprosessen, fortrinnsretten og stillingsvernet for fast tilsatte – det vil si totaliteten i forslagene.

Kontakter

Bilder

Unio-leder Ragnhild Lied.
Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom