Norges Fredsråd

Regjeringen må svare på om våre syriske allierte støtter våpenhvilen

Del

Skal vi ha håp om en fredelig utgang i Syria, må vi støtte opp om den skjøre våpenhvilen i landet. Likevel nekter Utenriksdepartementet å opplyse om hvorvidt opprørsgruppene som Norge trener deltar i våpenhvilen eller ei. Norges Fredsråd har helt siden det i mai ble klart at Norge skulle bidra militært i Syria vært kritiske til vedtaket, og krever nå en redegjørelse fra Regjeringen om hva våre allierte holder på med i Syria.

I desember klarte Russland og Tyrkia å fremforhandle en våpenhvile i Syria, som vil legge grunnlaget for videre fredsforhandlinger i FN-regi i Astana og Geneve. Et enstemmig sikkerhetsråd i FN har offentlig anerkjent våpenhvilen, og heller ikke Norge burde støtte opp om parter utenfor avtalen. Likevel vil ikke norske myndigheter bekrefte at våre samarbeidspartnere forholder seg til våpenhvilen.

- Dette er skremmende. Det har hersket mye uklarhet rundt hva Norge og våre allierte egentlig holder på med i Syria. Det har allerede versert rykter om at "New Syrian Army", den moderate salafistiske organisasjonen regjeringen besluttet å støtte, skal være oppløst. Da er denne tausheten ekstra forstemmende, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

Norges Fredsråd har hele tiden vært imot norske militære bidrag i Syria, både fordi det folkerettslige grunnlaget er usedvanlig tynt og fordi vi vet altfor lite om opprørsgruppene og de skiftende alliansene i Syria. Tidligere erfaringer med å støtte væpnede grupper i uoversiktlige konflikter viser at risikoen er stor for at dette slår tilbake senere, og i mai arrangerte Fredsrådet en demonstrasjon mot vedtaket om å sende norske soldater nedover.

I et åpent brev til Forsvarsdepartementet den 19. mai stilte vi en rekke spørsmål knyttet til bidraget. Ett av dem var hvem Norge skulle trene. Dette var før det ble offentliggjort at det var snakk om overnevnte “NSA”. I dag, med en våpenhvileavtale gående, og med et NSA som muligens er oppløst, er dette fortsatt et relevant spørsmål. Andre elementære spørsmål Regjeringen fortsatt ikke har gjort rede for er hvordan norsk og internasjonal lov skulle ivaretas, og hvordan dette ville påvirke Norges rolle som humanitær aktør.

- Åtte måneder etter at Regjeringen vedtok å sende norske soldater for å trene syriske opprørsgrupper vet vi fortsatt lite om hvem vi egentlig trener, og hva våre allierte holder på med i Syria. Vi har fortsatt ikke mottatt noe svar fra Forsvarsdepartementet på noen av våre spørsmål, sier Langemyr. - Det er et minimumskrav at Regjeringen kan gjøre rede for hvorvidt våre allierte i Syria støtter våpenhvilen eller ikke! At de ikke en gang kan gjøre rede for dette understreker at våre bekymringer i mai var berettiget.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg saker fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.