Samferdselsdepartementet

Regjeringen har mottatt rapport om markedet for fiberkapasitet

Del

- Norge har et effektivt kraftmarked, god forsyningssikkerhet, kjølig klima og høyt utdanningsnivå. Alt dette er med på å gjøre Norge attraktivt for internasjonal dataindustri. Regjeringen har tidligere lagt til rette for etablering av datasentre ved at elavgiften for slike sentre er redusert. Med denne rapporten om mørk fiber har vi et bredere kunnskapsgrunnlag, slik at vi bedre kan vurdere tiltak som støtter opp om utviklingen av både datasentre og digital industri i Norge, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

I stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge" har regjeringen pekt på at god fiberinfrastruktur er viktig for etablering av datasentre i Norge. Fiberforbindelser med høy kapasitet mellom Norge og utlandet er også med på å sikre økt kapasitet og større robusthet i telefon-, bredbånds- og mobilnettene (ekomnett).  

Markedet for mørk fiber
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kartlagt og vurdert markedet for fiberkapasitet (mørk fiber). Noen av funnene i den nye rapporten kan oppsummeres slik:

  • Fibernettinfrastrukturen i Norge fremstår som fragmentert og uoversiktlig
  • Datasenterkunder lokalisert utenfor det sentrale Østlandsområdet betaler i mange tilfeller høye priser for fiberforbindelsen
  • Det er ikke tilstrekkelig fiberkapasitet som knytter sammen Øst- og Vestlandet
  • Fiberkapasitet mellom Norge og utlandet er generelt meget god
  • Sjøkabelforbindelser til Danmark og til Storbritannia har mye ledig kapasitet

Anbefalte tiltak
Nkom anbefaler regjeringen å arbeide videre med tiltak blant annet for å:

  • Bedre konkurransen på innenlands fiber
  • Bidra til at det offentlige er mer samordnet i sin datasenterbruk
  • Bidra til at Norge markedsføres mer effektivt som datasenternasjon

For flere opplysninger – se:

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtaler: Startskudd for spleiselag som kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag14.2.2018 13:24Pressemelding

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø med kontraktoppstart 1. august 20198.2.2018 12:31Pressemelding

– For øysamfunnet Værøy er helikopterruten mellom Værøy og Bodø av stor betydning for befolkning og næringsliv. Statens kostnader ved rutedriften er imidlertid betydelige. I dag subsidierer staten hver tur/retur-billett på ruten Værøy-Bodø med over 10 000 kroner. Hovedmålet i arbeidet med ny konkurranse om Værøy-ruten har derfor vært å sikre et tilfredsstillende rutetilbud og samtidig hindre en fortsatt vekst i statens utgifter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom